• RSS
  • Subscribe

Semesterfakta 

Wednesday, June 10, 2015 6:23:00 AM Categories: Lagar/Regeringsbeslut Löner

 

Förläggning av semestern

Förläggningen av huvudsemestern blir veckorna 29 till 32 d.v.s. 13 juli till 7 augusti. Enligt Teknikavtalet är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagarna en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Det finns ingen självklar rätt till den femte veckan i anslutning till de fyra stoppveckorna.

 

Semesterdagar

Det är semesterlagen som styr beräkningen av antalet semesterdagar. Intjänandeår för årets semester är 1 april 2014 till 31 mars 2015. Antalet anställningsdagar under ovanstående period divideras med 365 för att sedan multipliceras med 25. Avrundning görs uppåt. Om man har haft frånvaro under året som inte är semesterlönegrundande avräknas de från anställningstiden. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro framgår i semesterlagen, det kan vara egen sjukdom, del av föräldraledighet, viss typ av utbildning mm.

 

Semesterlönen

Semesterlönen är ordinarie månadslön med semestertillägg. Semestertillägget är 0,8% per dag av ordinarie månadslön (”fast tillägg”), samt ”rörligt tillägg”. Det ”rörliga tillägget” bestäms av ett koncernavtal och för anställda på Scania är det 14% av de semesterlönegrundade tilläggen (i första hand OB- och övertidsersättningar) som man erhållit under föregående kalenderår, dividerat med antalet semesterdagar. Det rörliga beloppet ska framgå på lönespecen från majlönen. Semestertillägget för huvudsemester betalas ut i förskott på junilönen för 20 dagar. Sparade dagar kan inte betalas ut i förskott, de betalas som tidigare i efterskott.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Information för feriearbetare 

Wednesday, June 10, 2015 6:20:00 AM Categories: Löner

 

Verkstadsklubben hälsar ferieanställda välkomna till våra verkstäder. Från klubbens sida uppmanar vi våra medlemmar att ta väl hand om de som kommit in på företaget.

Med anledning av att företaget har tagit in ferieanställda gör verkstadsklubben en kortare genomgång i Hyttbyggaren om vad som gäller om löner och arbetstider. Om det finns frågor kontakta gärna din produktionsledare, lönekontoret eller verkstadsklubben. Finns det frågor om ev. medlemskap i IF Metall, kontakta klubbexpeditionen.

 

Nedanstående uppgifter är hämtade från de överenskommelser som finns mellan verkstadsklubben och företaget. Regelverket finns med i våra lokala avtal och betalningsnormer.

 

Ersättning för feriearbetare

Yngre än 18 år                      81 kr/tim

18 år och äldre                     104 kr/tim

Minst 2 års högskolestudier    104 kr/tim

Minst 3 års högskolestudier    108 kr/tim

 

Vid en tidsbegränsad anställning som ferieanställningen är, betalas även en semesterersättning ut som är 13 procent på intjänad lön.

 

Företaget gör numera en tydligare skillnad mellan ferieanställda och semestervikarie. Feriearbete är utanför ordinarie bemanning och ersätter ingen annan anställd. En semestervikarie ersätter en person i den ordinarie bemanning och ska därför erhålla nivålön 1 i aktuellt värderingsområde. Det som tillkommer i båda fallen är OB-, skiftformstillägg och semesterersättning enligt avtal.

 

Ersättning för semestervikarie – timlön motsvarande medarbetare 1

VO 1 (montering, vissa arbeten i målerierna)         122 kr/tim

VO 2 (kontroll, justering)                                      125 kr/tim

VO 3 (press, kaross, vissa arbeten i målerierna)    130 kr/tim

VO 4 (logistik)                                                     119 kr/tim
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubbstyrelsens konferens 

Wednesday, June 10, 2015 6:19:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Förra veckan hade klubbstyrelsen sin årliga konferens. Som vanligt tog vi fram en handlingsplan för klubbens verksamhet och ansvarsfördelningen inom klubben. Detta kommer att redovisas i kommande Hyttbyggare.

 

En fråga som diskuterades var möjliga vägar att gå vidare med de segdragna problemen med all övertid. Förutom pågående förhandling med företaget och enskilda personärenden där medlemmar av olika anledningar inte kan arbeta övertid, har klubben på uppdrag av nomineringsmötet i december skickat en skrivelse till IF Metalls förbundsstyrelse. Som svar på denna skrivelse uppmanas klubbstyrelsen att skriva en motion till avtalsrådet, vilket vi kommer att göra. Klubbstyrelsen är överens om att det är frustrerande svårt att komma tillrätta med övertidsproblemen, men att detta är en viktig fråga som vi måste fortsätta att arbeta aktivt med.

 

Övriga frågor som diskuterades var verkstadsklubbens arbetssätt, samarbetet i MSS (Metall Scania Sverige) och förändringarna i flexibilitetsavtalet.

 

Platscheferna Marcus Holm och Johan Uhlin besökte även klubbkonferensen för att informera om framtida utmaningar med alla projekt, kommande dubbelkörning mm.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt flexibilitetsavtal på plats! 

Tuesday, May 26, 2015 11:01:00 AM Categories: Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige)

 

Nu har vi till slut nått en överenskommelse med företaget om hur många inhyrda de maximalt får ha. Vi har även reglerat hur länge de kan vara inhyrda och hur övergången till en riktig anställning på Scania skall ske. Det reviderade avtalet träder i kraft den 1 Juni, men anpassningen till de nya villkoren görs succesivt under återstoden av 2015.

 

Maxgräns

Företaget får inte ha mer än 10% inhyrda på IF Metalls avtalsområde.

 

Anställning

Ingen skall behöva vara inhyrd och ha en otrygg anställning längre än 24 månader. I god tid innan denna tidsgräns är uppnådd så skall ett erbjudande om fast anställning på Scania ges till den inhyrde.

 

Det kommer att finnas tillfällen då företaget  ej vill anställa en person av olika anledningar, för dessa avvikelser har vi ordnade processer där vi kommer att vara med och företaget tvingas redogöra för skälen till varför de inte vill anställa vår medlem. Varseltiden för att avsluta ett inhyrningsuppdrag skall vara minst 3 månader.

 

Likabehandling

Inhyrda ska behandlas på samma sätt som Scaniapersonal med avseende på arbetsorganisation, introduktion samt enligt Scanias grundvärderingar. De ska ingå i normal rotation och alltså inte placeras fast på enklare och/eller tyngre arbetsuppgifter.

 

Vi har även kommit överens om processer och principer för hur en nedgång skall hanteras, enkla principer som exempelvis att de som varit inne längst är de som går sist.

Avtalets skrivningar om SFA och pensioner är inte hanterade i denna förhandling och är därmed helt oförändrade.

 

Det har tagit tid!

Det har tagit över två år av förhandlingar att komma i mål med denna uppgörelse, förhandlingen startades i mars 2013. Den har sin grund i ett avtal som våra fackliga kamrater på VW tecknat med våra ägare, en riktlinje som har den inhyrdes trygghet och villkor i fokus. De har satt en lägstanivå för inhyrdas villkor inom koncernen.

 

Till en början så ville ledningen på Scania inte erkänna riktlinjens giltighet, inte för ens Volkswagens totala övertagande var ett faktum fick vi gehör för våra krav om att riktlinjen skulle införas. När väl övertagandet var ett faktum och frågan om VW-avtalens giltighet var ur världen så valde vi att prioritera bonusfrågan och så fort vi var klara med den så återupptogs förhandlingarna.

 

Vi har anpassat riktlinjen till våra förutsättningar och behov.

 

Vi skulle vilja påstå att vi har sett en helt annan sida av Scania den senaste tiden, en vilja att komma överens och respekt för våra krav och för oss som motpart!

 

 

De som har förhandlat på koncernfacksnivå är:
Mikael Johansson, Oskarshamn
Mats Johansson, Luleå
Michael Gustafsson, Södertälje

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Föräldralön har blivit föräldrapenningtillägg 

Tuesday, May 26, 2015 10:59:00 AM Categories: Försäkringar

 

Vi i Försäkringskommittén vill påminna er som har varit föräldralediga innan 2014 om att ansöka om föräldralön från arbetsgivaren. 1 januari 2014 gick föräldralönen som arbetsgivaren betalade ut över till AFA försäkring och kallas numera FPT (Föräldrapenningtillägg).

 

Då det bara går att backa 6 år i tiden i det gamla systemet så är det bra att kolla upp att man har fått ut det man har rätt till i samband med den sammanhängande  föräldraledigheten. Föräldralönen gav dig 10% på din grundlön under tiden du var hemma. Kontakta lönekontoret för vidare hjälp eller hör av er till någon i Försäkringskommittén.

 

Försäkringskommittén

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vad innebär det att vara kontaktombud? 

Tuesday, May 26, 2015 10:56:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Kontaktombuden väljs av medlemmarna på verkstadsklubbens nomineringsmöte, för att vara deras kontakt med verkstadsklubben. Kontaktombud kan också väljas in i efterhand genom att klubbstyrelsen gör ett så kallat fyllnadsval. Målet är att ha ett kontaktombud på varje PL-område.

 

Kontaktombudet är en viktig kugge i det fackliga arbetet. Tillsammans med andra förtroendevalda och medlemmar på sin avdelning arbetar vi för att skapa en god arbetsplats. Ju fler vi är, desto starkare blir vi.

 

Kontaktombudets uppdrag är att:

  • Föra ut information från kontaktombudsträffarna till sin avdelning. 
  • Ta upp frågor från medlemmar på kontaktombudsträffar.
  • Verka för att arbetskamrater blir medlemmar i IF Metall.
  • Verka för ett ökat intresse för IF Metall på sin avdelning.
  • Kunna delta aktivt i projektarbete.

Kontaktombudets rättigheter regleras av förtroendemannalagen, som bland annat säger att en förtroendevald har rätt till den tid uppdraget kräver. Att få gå på kontaktombudsmöten är en sådan rättighet. Likaså att man får tid att föra ut information till medlemmarna på avdelningen. (Naturligtvis kan det hända någon enstaka gång att kontaktombudet inte kan gå på en kontaktombudsträff, till exempel om väldigt många är sjuka.)

 

Så stötta ditt kontaktombud när han eller hon behöver gå ifrån för att vara med på kontaktombudsträffarna! -Och efterfråga information efteråt. Kontaktombudet kanske inte kan svara på alla frågor med en gång, men han eller hon kan ta med sig frågorna till nästa möte.
Det är er rättighet att få information om förhandlingar, försäkringar och andra fackliga frågor!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny arbetsgivare - ny fullmakt 

Wednesday, May 13, 2015 10:10:00 AM Categories: Medlemskap

 

Verkstadsklubben påminner om möjligheten att fylla i en fullmakt för att medlemsavgiften ska kunna dras på lönen. De tidigare Lernia-anställda som nu gått över till Scania behöver fylla i en ny fullmakt. Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ökad tillgänglighet på avd 38 

Wednesday, May 13, 2015 10:07:00 AM Categories: Avd 38 Östra Småland

 

Avdelning 38 Östra Småland har från och med vecka 19 utökat sina öppettider på fredagar vilket innebär att man kommer att ha öppet till 16:00 under sommarhalvåret, och till 16:30 på vinterhalvåret.

 

Öppettiderna på avdelningen kommer hädanefter att vara enligt nedan:

 

Måndag                   08:00-17:30
Tisdag-Torsdag        08:00-16:30
Fredag (4/5-28/8)    08:00-16:00
Övriga fredagar       08:00-16:30

 

Lunchstängt             12:00-13:00

 

Kontaktuppgifter till avd 38:

 

                      Telefon            0491-76 73 90
                      E-post              postbox.avd38@ifmetall.se
                      Hemsida           http://www.ifmetall.se/avd38

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringsinformatör på Dynamate 

Wednesday, May 13, 2015 10:06:00 AM Categories: Försäkringar

 

I Hyttbyggaren nr 7 fanns en rapport från försäkringskommittén. Tyvärr saknades ett namn på listan över försäkringsinformatörer. Det var Emanuel Theodoridis på Dynamate som jobbar i presshallen. Han har telefonnummer 65156.

Så om någon på Dynamate har några frågor om försäkringar så kan dom kontakta Emanuel (eller någon av de övriga försäkringsinformatörerna.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Intresserad av ungdomsfrågor? 

Wednesday, May 13, 2015 10:04:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På verkstadsklubbens årsmöte valdes Lars-Ove ”Lalla” Olsson på Instrumentpanelen (skift 1) till ny ungdomsansvarig för verkstadsklubben.

Är du intresserad av ungdomsfrågor och skulle vilja vara med och starta upp en ungdomskommitté? Hör av dig till Lars-Ove, eller till verkstadsklubben.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 30 of 57 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt