• RSS
  • Subscribe

Archives

Rapport från avdelningens budgetmöte 

Thursday, November 24, 2016 12:03:00 PM Categories: Avd 38 Dackebygden

 

 

Förra veckan var det budgetmöte i avdelning 38 Östra Småland. På mötet utsågs bland annat avdelningens kongressombud inför kongressen nästa år. Eftersom det var övernomineringar om de ordinarie platserna blev det sluten omröstning. Från Scania valdes Martin Nilsson, Leine Johansson och Jenny Ilke Hjelm, vilka kommer att få åka på kongressen. Övriga ordinarie ombud som valdes var Ulrika Edlund (Glamox Luxo AB), Anita Westerback (Ljunghäll AB), Vehbija Spahic’ (Tjust Mekaniska), Eva Kindstrand Drie (Ljunghäll AB) och Karl-Emil Söreling (Glamox Luxo AB). Inkomna motioner till kongressen behandlades även.

 

I övrigt gick man igenom verksamheten för 2016 och budgeten för kommande år fastställdes. Övriga beslut som togs var nomineringar till diverse förbundsuppdrag och medlemsavgiften till avdelningen beslutades vara oförändrad kommande år. (0,5% av lönen går till avdelningen. Den del som går till förbundet centralt beslutas på kongressen och är för närvarande 1,0%.)

 

En annan fråga på mötet var ett inriktningsbeslut om att slå ihop avdelningen med Kalmarsunds avdelning. Detta är en uppmaning från förbundet då Kalmarsundsavdelningens medlemsantal har minskat kraftigt pga nedlagda industrier. I denna fråga var mötet oenigt. Argument för att gå ihop var att vi bör vara solidariska med Kalmarsundsavdelningen och att vi blir en starkare avdelning tillsammans om vi går ihop, samt att om vi inte tar detta beslut självmant finns en risk att förbundet centralt ”tar beslutet åt oss” och då får vi svårt att vara med och påverka detaljer som tex var expeditionen ska ligga. Argument emot en sammanslagning var att vi redan varit med om en sammanslagning och att arbetet efter den nu äntligen börjar sätta sig. Det finns även farhågor om att vi skulle kunna tappa ännu flera medlemmar och förtroendevalda efter en sammanslagning. Efter votering i frågan beslutades det att mötet ställde sig bakom en sammanslagning av avdelningarna med röstsiffrorna 30 för och 29 emot.

 

Verkstadsklubben kommenterar:

En omröstning som avgörs med en enda röst är aldrig bra! Det gör det svårt att vara konsekvent i beslut som spänner över en längre tid. Ett resultat där ena eller andra sidan fått klart fler röster hade varit bättre, oavsett vilket alternativ som hade vunnit. Omröstningen ovan visar också tydligt hur viktigt det är att man går på representantskapsmötena. Ibland kan det kännas som att dessa möten fylls av betydelselös formalia, men där tas även viktiga beslut om avdelningens arbete som i högsta grad påverkar oss ute i klubbarna. Vi på Scania har 30 ordinarie ledamöter i representantskapet. -Av dem kom ca hälften på mötet. Hade fler kommit på mötet så hade vi dessutom haft stor chans att rösta in fler personer från vår klubb som kongressledamöter. Verkstadsklubben uppmanar därför alla representantskapsombud att ta detta uppdrag på allvar och komma på årsmötet nästa år. –Tillsammans är vi starka!
// Verkstadsklubben

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Dags för utskiftning 

Thursday, November 24, 2016 12:01:00 PM Categories: SRB

 

 

Det är dags för dig som har andelar i Scania Resultatbonus att välja om du vill skifta ut dina innestående pengar. Nytt för i år är att du hittar din andelsinformation och gör ditt val om utskiftning på www.minstiftelse.se. Där kan du fram till den 30 december göra dina val beträffande 2017 års utskiftning. Det enda som krävs är att du har BankID.

 

I och med att metoden för utskiftning har ändrats, kommer alla också få information via brev. Du kan även göra ditt val genom att  fylla i den blankett finns bifogad i brevet och returnera i det medföljande svarskuvertet. Ditt svar ska i så fall vara stiftelsen tillhanda senast den 16 december, annars kommer andelarna att stå kvar. Observera att det inte kommer att skickas ut någon påminnelse eller bekräftelse!

 

 

Varför har SRBs styrelse valt att ändra metod för utskiftning?

  • Ökad tillgänglighet för andelsägarna. Minstiftelse.se är öppen för anställd, pensionär och de som slutat i företaget av annat skäl.
  • Alltid uppdaterad och korrekt information om andelsinnehav och andelsvärde.
  • Enkelt att registrera sina kontaktuppgifter
  • Enklare att kontrollera, registrera och ändra sitt bankkontonummer.
  • Enklare för andelsägare att kontrollera och ändra sitt svar under svarsperioden.
  • Snabbare svarsprocess, ökad kvalitet och minskad risk för fel när man svarar.
  • Högre säkerhet både för andelsägare och stiftelse.

(Anställda på Lernia omfattas inte av Scania Resultatbonus.)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Scania IMs gruppstyrelse läggs ner 

Thursday, November 24, 2016 11:54:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

 

Då det under en längre tid varit väldigt svårt att få fram förtroendevalda på Scania IMs (underhåll) gruppområde har verkstadsklubbens styrelse valt att lägga ner deras gruppstyrelse. Detta är naturligtvis jättetråkigt men klubbstyrelsen känner att vi gjort vad vi har kunnat för att få fram en fungerande gruppverksamhet. Det fåtal personer på underhåll som är intresserade av att arbeta fackligt för att förbättra sin och sina kamraters arbetssituation kommer att väljas som kontaktombud, samt adjungeras in i övriga gruppstyrelser. Förhoppningsvis kan intresset för fackligt arbete i framtiden öka och då kan vi åter bilda en gruppstyrelse för underhåll.

 

 Frågor och svar

 

Kan verkstadsklubben verkligen besluta att lägga ner en gruppstyrelse?
-Ja. Enligt IF Metalls stadgar beslutar varje verkstadsklubb om en grupporganisation ska finnas, och hur den i så fall ska se ut.

 

Vilka konsekvenser kommer detta att få för medlemmar som arbetar på underhåll?
-Verkstadsklubben kommer naturligtvis även i fortsättningen att driva frågor som rör alla våra medlemmar men risken blir större att frågor som rör medlemmarna på underhåll hamnar i skymundan.

 

Hur gör jag som arbetar på SIM om jag är intresserad av att vara förtroendevald?
-Hör av dig till Ulf Brandt i SIMs valberedning, eller till verkstadsklubbens valberedning.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalsnytt på flera språk 

Thursday, November 10, 2016 8:05:00 AM Categories: Från Förbundet

 

 

IF Metall jobbar ständigt på att förbättra tillgängligheten för sina medlemmar. Därför finns nu avtalsnytt på engelska, arabiska och thai.

Avtalsnyheter på ytterligare språk än svenska är ett steg mot att bli ett IF Metall för alla – oavsett vilket språk man läser och talar. Ett IF Metall för alla är också namnet på den motion som kongressen beslutade om och vars syfte är att utveckla och förbättra tillgängligheten.

Vad som händer i avtalsrörelsen 2017 på engelska, arabiska och thai finns nu kortfattat översatt i Avtalsnytt. Har du arbetskamrater som talar dessa språk? Tipsa dem!

 

Surfa in på http://www.ifmetall.se/forbundet/avtal_2017 för att läsa mer.

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Det finns ingen prövotid 

Thursday, November 10, 2016 8:03:00 AM Categories: Arbetsorganisation Löner

 

 

Att testa, pröva på eller hoppa in ibland, kan vara ett sätt att be dig jobba gratis. På Scania Oskarshamn har vi ett lönesystem som vi enligt lokalt avtal är överens om. I det lönesystemet finns inget ”testa” eller ”prova på”. Har du en Andon eller Teamleaderroll så ska du ha betalt för detta när du börjar med det. Sedan är det upp till din chef att bedöma hur pass bra det går och om det skulle uppstå tvivel, tillsammans med facklig företrädare skriva handlingsplan för att uppnå önskvärd funktion. Blir du av med ”provtiden” utan handlingsplan, hör av dig!

 

Så du som går som Andon/Teamleader idag men inte fått betalt för det, hör av dig till någon i Klubbstyrelsen för att titta på detta. Inhyrda som är Andon eller TL ska ha GFL, alltså snittlönen som gruppen ex. Teamleader på området har.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, November 10, 2016 8:00:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er igen alla medlemmar! Vi befinner oss nu i en hektisk period. Vi har dubbla program vilket innebär som situationen är nu en hel del övertid. Företaget har, och håller på att plocka in en hel del nyanställda för att förbättra helheten. Jag får in en hel del personalrelaterade ärenden, där en del av våra medlemmar känner sig kränkta för saker man får höra. När det är mycket på  gång, nytt folk för upplärning, övertid mm så tär givetvis detta på organisationen. Jag ber er ändå att tänka på vad ni säger, för vi är alla olika och vi tar saker på olika sätt. Men jag kan aldrig acceptera att någon blir utsatt verbalt eller att någon skriver nedsättande på väggar pga. härkomst, religion, sexualitet, ålder, kön mm. Detta tar jag starkt avstånd ifrån, vi är alla varandras arbetsmiljö och alla har rätt bli respekterad för den man är.

Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalsrörelsen har startat 

Thursday, November 10, 2016 7:55:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet Löner

 

 Facken inom industrin har kommit överens om kraven i kommande avtalsrörelse. Ett ettårsavtal med löneökningar på 2,8%, 672 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 24 000 kronor och fortsatt utbyggnad av deltidspensionen är vad man kommit överens om. Enligt förbundsordförande Anders Ferbe har de ekonomiska förutsättningarna inte ändrats nämnvärt sedan förra avtalsrörelsen och därför har man landat i liknande krav som då.

 

Varför samarbetar Facken inom industrin?

 

Samarbetet mellan de fackförbund som utgör Facken inom industrin (FI) startade 1996 då förbunden tog initiativ till samtal som ledde fram till det första Industriavtalet. Syftet var att få en bättre ordning i lönebildningen, stärka och utveckla svensk industri samt öka satsningarna på kompetensutveckling för industrins anställda.

Förslaget ska nu på remiss till förbunden som ingår i ”Facken inom industrin”, som förutom IF Metall är GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Livs. För IF Metalls del är avtalsrådet som samlas i mitten av november rådgivande organ till förbundsstyrelsen, som i sin tur tar det slutliga beslutet. Därefter ska vi i förhandlingsdelegationerna landa i vilka specifika avtalskrav som ska ställas på respektive avtalsområde.

 

Har du svårt att hänga med på vilka alla inblandade i avtalsrörelsen är? Klicka på länken nedanför för att läsa om hur avtalskraven växer fram:
http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/resources.nsf/vRes/if_metall_1442567957312_avtalsskola_del_03_pdf/$File/Avtalsskola_del_03_.pdf

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Uppsökeri och studier 

Tuesday, October 25, 2016 1:08:00 PM Categories: Studier

 

 

Efter genomfört uppsökeri är det glädjande att se att många vill gå grundutbildningen ”medlem i facket”. En  utbildning som ger medlemmarna mer information och andra nyttigheter kring vår organisation, påverkan på arbetsplatsen, försäkringar och massa annat.

Vi har i dagsläget runt 370 st på kö till denna utbildning vilket är ett angenämt problem. Men vi har ansvar för budget där intäkter och utgifter och en organisation som ska kunna stå emot vid stridsåtgärder (nya löneförhandlingar nästa år) och fortfarande kunna verka är prioriterat. Vi kommer försöka så mycket som möjligt att utbilda medlemmar på ett eller annat sätt för att information om arbetsplatsen och vad som gäller gynnar både oss som organisation och företaget då vi får arbetare som vet om sina rättigheter men också skyldigheter.

 

2017 kommer vi från studiekommittén att prioritera detta och vi hoppas att också DU prioriterar detta när du blir kallad till utbildning.

Rätt att gå utbildning går under studielagen, d.v.s. bara du kan neka dig själv ledigt. (Tycker företaget att din ledighet ger en ”allvarlig störning” kan de förhandla med klubben.)

 

Leine Johansson
Studieorganisatör

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nystart för samverkan 

Tuesday, October 25, 2016 1:07:00 PM Categories: Försäkringar

 

 

Efter några månaders uppehåll drar vi igång med ”Samverkan för medlemsnytta” igen. Hela november kommer Peter ifrån Folksam att vara på Kvastmossen på onsdagar för att erbjuda medlemmar en försäkringsgenomgång. Från December kommer han åter att vara på verkstadsklubben.

Så om du inte redan har fått en genomgång av dina försäkringar, ta nu chansen att se över vilka möjligheter till ersättning du har, och boka en tid med någon av våra försäkringsinformatörer!

 

 

För att få en försäkringsgenomgång kontaktar man någon av följande:

Montering/Logistik             Joakim Rylin           65 326
OLO                                 Ulf Aldebert            65 892
Målerierna/Press/Kaross    Mattias Pettersson   65 027

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Stötta våra skyddsombud! 

Tuesday, October 25, 2016 1:04:00 PM Categories: Arbetsmiljö LO

 

 

 

Skyddsombudens dag instiftades av LO, TCO och Saco 2012, i samband med 100-årsjubileet av att arbetstagarna fick lagstadgad rätt att utse skyddsombud. Dagen uppmärksammas varje år under EUs arbetsmiljövecka.

Onsdagen 26 oktober är det skyddsombudens dag. I år ligger fokus på hur trakasserier, våld och hot kan utgöra ett hinder för uppdraget.

LOs arbetslivsenhet har genomfört en enkätundersökning bland skyddsombud och huvudskyddsombud på arbetsplatserna i LO-förbunden för att kartlägga hinder, trakasserier, våld och hot.

Sten Gellerstedt är utredare och arbetslivsforskare på LO.
- Bakgrunden till enkäten är en växande svårighet för skyddsombuden att fullgöra sitt uppdrag. Därför vill vi veta mer om hur det ligger till och enkäten är en del i det arbetet.

På onsdag 26 oktober håller LO ett seminarium som ska ge en plattform för att driva dessa viktiga frågor tillsammans med förbunden.

I samband med seminariet släpper LO rapporten ”Trakasserier av Skyddsombud”, där resultatet av enkäten presenteras.

 

(Källa: www.lo.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 30 of 68 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt