Skyddsombud - Vad är det?

 

Skyddsombudet är en förtroendevald medlem vars roll är att företräda sina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudet skall enligt AML kap.6 företräda arbetstagarna i

Arbetsmiljöfrågor och inom sitt skyddsområde sköta följande: 

 • Vaka över skyddet mot ohälsa och olyckfall.
 • Vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven som systematisk Arbetsmiljöarbete.
 • Fortlöpande informera sig om aktuella arbetsmiljöfrågor genom Kontakt med arbetskollegor och arbetsledning.
 • Skaffa sig kunskap om de föreskrifter och instruktioner som gäller inom verksamheten.
 • Delta vid planering och genomförande av arbetsmiljöronder, kartläggning, riskanalyser och andra undersökningar av arbetsmiljön.
 • Delta vid planering av nya och ändringar av lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
 • Delta i upprättande av handlingsplaner •Medverka vid utredningar av tillbud och arbetsskador.
 • På uppdrag av arbetskamraterna framställa önskemål om arbetsmiljöåtgärder till beröd arbetsledning.
 • Samt utöver vad som sagts ovan utföra de uppgifter som följer av arbetsmiljölagen, föreskrifter och Scanias riktlinjer

  Vilka är Skyddsombud? Följ denna länk till PDF

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt