• RSS
  • Subscribe

Archives

Överenskommelse om grupporganisation på DynaMate! 

Tuesday, January 22, 2013 10:40:00 AM Categories: Förhandlingar

 

 

 

 

 

En överenskommelse har träffats om ny grupporganisation på DynaMate produktionsunderhåll. Bakgrunden är den strandade arbetsförhandlingen i juni om grupporganisation i kaross. Företaget hade inte förhandlat enligt MBL innan man genomförde förändringen. Inga riskanalyser hade heller gjorts vid förändringen.

Den lokala förhandlingen avslutades i november. Klubbens förhandlare har genomfört flera arbetsplatsträffar med medlemmar i kaross, gruppstyrelsen har också varit samlad några gångar. Senast på verksamhetsdagen i slutet av november. Klubben har vid dessa tillfällen fått ett stöd i att fortsätta förhandla. Överenskommelsen gäller inom hela produktionsunderhållet på DynaMate. 

I överenskommelsen framgår det att det är företaget (DynaMate) som är ansvarig för kompetensutveckling av sin personal och att tillgodose det vid rekrytering. Det är gruppen som är kompetensbärare, inte individen. Varje medarbetare ska ha en utvecklingsplan där det säkerställs att nödvändig grundkompetens skapas eller bibehålls på mer än ett område. Vid tvist om individens utveckling till grundkompetens där utvecklingsplan saknas eller inte följs gäller klubbens uppfattning, undantaget är vid händelser som leder till personalförändringar som inte kunnat förutses. Bemanningsplan ska finnas och innehålla ett utvecklingstal som möjliggör kompetensutveckling för medarbetare.   Vi är överens om vad som gäller vid utbildning av nyanställda vad som händer vid längre frånvaro av medarbete. Verkstaden ska delas in i underhållsområden. Utgångspunkten för underhållspersonal inom ett underhållsområde är under produktionstid underhållsdepån. Vi är också överens om minimiregler avseende kompetens vid bemanning i ett underhållsområde.

Klubbens uppfattning är att ovanstående överenskommelse är bättre än det som fanns i företagets ursprungsförslag. Där tog man inte tillräcklig hänsyn till vidareutbildning och möjligheten att behålla tidigare kompetens. En gemensam riskanalys är gjord och bifogas protokollet. En utvärdering av överenskommelsen ska göras inom ett halvår.

Denna överenskommelse innebär också att klubben inte kommer att gå vidare med någon stämning för MBL-brott som det fanns anledning till i somras. Överenskommelsen är också förutsättningen för fortsatta diskussionen om att skapa ett användbart lönesystem för DynaMate i Oskarshamn.

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

DET FINNS FORTFARANDE JULKLAPPAR ATT HÄMTA! 

Tuesday, January 22, 2013 10:38:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

 

 

 

Vill bara påminna er som inte har hämtat ut eran julklapp på klubben att det fortfarande finns möjlighet att göra detta. Vi kommer inte att ha några speciella tider för detta utan ni får komma upp när det passar er.

Mvh Klubbstyrelsen

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalsnytt! 

Wednesday, January 9, 2013 10:40:00 AM Categories: Centrala avtal Förhandlingar Löner

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej och välkomna tillbaka efter jul ledigheten!

Vi vill här gå ut med information om avtalsrörelsen så fort vi kan för att alla ska kunna ta del av den.

 

Detta är en del av våra krav:

 

•1-årigt avtal.

 

•2.8 % löneökning. Dock lägst 430 kronor.

 

•OB och övertidsersättning höjs med 2.8%.

 

•Bygga ut arbetstidsförkortningen med en kollektiv pott för att kunna

gå i delpension vid 60-års ålder.

 

•Vid övertid så ska det tas hänsyn till arbetstagarens behov av rekreation

och familjeliv. Övertid ska inte heller användas så att arbetstagaren

överansträngs.

 

•Införa en betalningskloss för kollektiv produktionsövertid för skiftarbetare.

 

•Arbetstagaren ska ha rätt att ta tjänstledigt för att prova på annat arbete.

 

Dessa krav bytte parterna strax innan jul. Nu kommer förhandlingar att

ske tills den 1 Mars. Om parterna inte har enats när en månad återstår, ska

särskilda medlare (opartiska ordförande) träda in. Dessa har rätt att lägga

egna förslag till lösningar. De kan också skjuta upp varslade stridsåtgärder i 14 dagar.

Den 31/3 så löper det gamla avtalet ut.

 

 

 

 

 

Detta är en del av arbetsgivarnas krav:

 

•Ett 3-årigt avtal.

 

•Lokal disposivitet när det gäller löneökningarna. Det innebär i vårat

fall att Scania och Verkstadsklubben ska förhandla lokalt om lönerna

men att det inte finns något golv för hur låga höjningarna kan bli. Om

Scania säger noll kronor i höjning så kan klubben inte gå vidare med

detta.

 

•Förenkla och försvaga semesterreglerna.

 

•Man vill ha 5 timmar att kunna lägga ut som extra arbetstid under

veckan. Dessa timmar ska kunna läggas ut när som

helst utanför ordinarie arbetstid under måndag till fredag. Eller mellan

07.00-16.00 på lördagen.

 

•Man vill kunna lägga ut 150 timmar övertid under en 3-månaders period.

Det innebär att man kan få jobba 150 timmar övertid under 1 månad

och sedan ingenting under dom nästkommande 2 månaderna.

 

•Man vill fritt kunna visstidsanställa upp till 24 månader.

 

Detta är alltså krav som kommer från Teknikarbetsgivarna.

 

Teknikarbetsgivarna är Scanias företrädare i dom centrala förhandlingarna.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Kollektiva lönesänkningar 

Monday, December 17, 2012 10:53:00 AM Categories: Centrala avtal

 

 

 

 

Med anledning av att IF Metall den senaste tiden har uppvaktats med förfrågan om nya krisavtal, har förbundet med all tydlighet klargjort att inga nya krisavtal kommer att slutas. Trots detta försöker en del företag att teckna lokala avtal som har för avsikt att likna krisavtalet.

 

Situationen på arbetsmarknaden är dyster, men i grunden annorlunda jämfört med krisen 2008/2009. IF Metall har drygt 10 000 medlemmar som det senaste halvåret varslats om uppsägning. Det är mycket, men jämförelsevis en femtedel av alla varsel som var under perioden oktober 2008 till mars 2009 då IF Metall tecknade krisavtal. Det var en extrem situation som vi inte har upplevt sedan 1930-tals krisen. I det läget var det rätt att träffa krisavtal. Den situationen råder inte nu och det är därför inte heller rätt åtgärd att träffa nya krisavtal.

Förbundet har full förståelse för den pressade situationen som de lokala fackliga företrädarna och medlemmarna ställs inför. Arbetsgivare föreslår sänkt arbetstid och därmed sänkt inkomst, med mer eller mindre tydlighet på att alternativet är varsel om uppsägning och arbetslöshet. Följden blir en a-kassa på cirka 50 procent av lönen.

Samtidigt är vi medvetna om att sänkta löner och arbetstider som standardlösning i alla lågkonjunkturer leder in i en nedåtgående spiral, där allt fler måste sänka sina villkor för att klara konkurrensen.

Beroende på kollektivavtal föreligger det olika möjligheter till åtgärder att träffa överenskommelser om arbetstiden för att mildra konjunktursvängningar.

Exempel från Teknikavtalet IF Metall
Arbetstiden dagtid är 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka. De lokala parterna kan komma överens om att under några månader ha en kortare arbetstid, exempelvis 32 timmars vecka för att sedan under lika många månader jobba 48 timmarsvecka.

På så sätt blir veckoarbetstiden under den avtalade tiden 40 timmar i genomsnitt per vecka. Av det följer att även lönen under perioden kan variera men att den i slutändan
blir densamma som utan varierad arbetstid. Teknikföretagen har gett uttryck för att lokala krisavtal, det vill säga överenskommelser om kollektiva lönesänkningar inte alls strider mot Teknikavtalet IF Metall och åberopar § 10 i avtalet med texten om frivillig överenskommelse.

Paragraf 10 handlar om att justera enskilda felaktigheter i lön, men inte om att göra kollektiva lönesänkningar. Det finns rättsfall som visar att individuella överenskommelser som resulterar i kollektiv lönesänkning inte är möjliga att göra.

Av IF Metalls kollektivavtal framgår det vilken lägsta lön som ska gälla samt att vissa minsta höjningar ska utgå. De lokala parterna förfogar inte över denna bestämmelse.

I enlighet med avtalets övergångsbestämmelser ska en löneökning ske för 2012, med minst 3 procent. Detta innebär att lönenivån för arbetarkollektivet ska öka minst med det procenttalet, vilket avtalsparterna är bundna av genom denna regel. Varken de lokala parterna eller individerna förfogar över denna bestämmelse. För att nivån på kollektivet ska kunna bli lägre än det ovan avtalade krävs en överenskommelse om avsteg från kollektivavtalet av de centrala parterna. Någon sådan överenskommelse finns inte.

Arbetsdomstolen uttalade i dom 1984 nr 32 att: "Övergångsbestämmelserna innehåller i princip ovillkorlig förpliktelse för arbetsgivarna att höja månadslöner och premielöner med angivna belopp respektive procentsatser."

Vidare uttalade domstolen: "Det skulle uppenbarligen innebära en viktig begränsning av denna förpliktelse om arbetsgivaren efter att ha höjt lönerna på avtalat sätt skulle ha möjlighet att genom överenskommelse med arbetstagarna kollektivt sänka deras löner. Enligt domstolens mening kan avtalet inte utan uttryckligt stöd härför anses ha sådan innebörd."

Löneavtalet är därmed ovillkorligt. Det säger sig självt att om en bestämmelse är tvingande till att lönerna den 1 februari 2012 måste höjas med minst 3 procent, att det inte senare under samma år är möjligt med stöd av lokal eller individuell överenskommelse att sänka samma löner som har höjts genom en tvingande bestämmelse.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Regeringen måste agera nu, inte i morgon! 

Tuesday, December 11, 2012 3:16:00 PM Categories: Centrala avtal Lagar/Regeringsbeslut

 

IF Metalls avtalsråd, med 205 ledamöter, kräver att regeringen agerar mot den galopperande varselvågen.

Vi möter medlemmarnas frågor om jobben och framtiden. Vi möter medlemmar som får 10 000 kronor mindre per månad i inkomst när de blir arbetslösa. Vi står mitt i vardagen och vi anser att regeringen måste agera. Sitt inte och vänta som 2009, utan agera nu! Åtgärder ”i morgon” räcker inte för dem som nu riskerar att bli arbetslösa – de har hyror, mat och dagisavgifter att betala.

 

IF Metalls avtalsråd kräver:

 Inför ett utbildningsstöd, ”100-lappen”                                                           

 Aktivera arbetsförmedlingen

 Höj ersättningen till de arbetslösa

 

Inför ett utbildningsstöd, ”100-lappen”

Företagen vill behålla sin personal. Regeringen borde snabbt införa ett stöd så att företag som kompetensutvecklar sin personal i stället för att varsla får ett utbildningsstöd om 100 kronor per timme. Det tjänar samhället, företaget och den enskilde på. Vi startar både snabbare och bättre när konjunkturen vänder.

Aktivera arbetsförmedlingen

Redan när varsel läggs måste arbetsförmedlingen kunna gå in med insatser. Det är obegripligt att som nu få beskedet ”du får hjälp först när du varit arbetslös i 100 dagar”. Släpp loss den kreativitet som finns hos arbetsförmedlarna. Ändra det otidsenliga regelverket!

Höj ersättningen till de arbetslösa

Vi möter medlemmar som tror att de ska få 80 procent i ersättning vid arbetslöshet. Många blir därför chockade när de får 50–55 procent av den tidigare lönen. Ersättningen har inte höjts på tio år. Höj ersättningen nu!

Om regeringen agerat med utbildningsinsatser 2009 hade vi kunnat rädda minst 40 000–50 000 jobb. Möjligheten finns nu. Politik är som bekant att vilja!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

PRESSMEDDELANDE 

Tuesday, December 11, 2012 3:04:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

 

 Vår kommun har på senare tid upplevt en ökad aktivitet av extrema grupper som bedriver kampanjer mot asyl och flyktingmottagande.

Verkstadsklubben på Scania har uppmärksammat detta och vill göra en insats genom att ta debatten och hjälpa till med information.

Verkstadsklubben har också sett att Expotidningen är ett bra verktyg att dela ut till medlemmarna för att visa sitt ställningstagande, engagemang och nå många av IF Metalls medlemmar med det budskap Expo ger och förena i kampen mot extrema grupper i samhället.

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, utbildning och engagemang. Expo föreläser för elever och lärare på skolor. Skriver granskande reportage och rapporter, och skapar mötesplatser för antirasister runt om i landet.

Sedan flera år har Stiftelsen Expo ett utbildningssamarbete tillsammans med IF Metall centralt. Expos Niclas Nilsson föreläser om organiserad intolerans för IF Metalls medlemmar.

Mer information ombeds kontakta Mikael Johansson ordförande 0491-765 198

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vad händer med SRB:s bonus vid dödsfall? 

Tuesday, December 11, 2012 3:02:00 PM Categories: SRB

 

 

 

Då det har kommit frågor angående bonusen vid dödsfall, så skriver vi hur man ska gå till väga vid dessa tillfällen. Vid dödsfall upprättas det i flesta fall en bouppteckning, SRB:s andelar skall tas med i bouppteckningen. Dödsboet/boutredaren beställer ett så kallat värde intyg från SEB, Vinstandelar ST S5, 106 40 Stockholm, (tele:763 69 60) som underlag.                                                                                                 

Utskiftning av dödsbons andelar: Problemet med utskiftningar till dödsbon är för stiftelsen att säkerställa att betalningsmottagaren har rätt att lyfta beloppet. Alltför ofta skickas utbetalningsuppdrag in utan några giltiga underlag. Det säkraste är utbetalning till ett konto som är registrerat i dödsboets namn. I samtliga andra fall skall en bouppteckning skickas in som visar vem som skall erhålla utbetalningen. Vill man ha mera information kan man gå in på SRB:s hemsida: http://www.scaniafacken.com/Scaniafacken/scanias-resultatbonusstiftelse.aspx

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Kontaktombud 2013 

Tuesday, December 11, 2012 8:16:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

 

 

 

De kontaktombud som valdes på mötet i Parken den 28 november.

 

 

 

68498 Kimmy Nejdenlo MCABF1                                 68974 Jonas Gustavsson MCAAV2

68375 Andreas Kristiansson MCABK1                          69293 Kristina Sabel MCAAI2

69316 Nina Sevelin MCACBD1                                     67902 Sead Subasic MCABC2

67767 Jeff Sabel MCAQA1                                           65666 Per Knutsson MCAQD2

67889 Reuf Tuzlo MCLHC1                                           67673 Jenny Ilke Hjelm MCHS

69139 Joakim Gille MCAAT1                                         69182 Stefan Ekman MCAAT2

68912 Daniel Lazic MCLHA1                                         65092 Ulf Larsson MCABK2

67718 Stefan Johansson MCAAT1                                 66990 Hannele Wictorsson MCAAV2

69518 Renata Fejzulovic MCABG1                                68631 Gunilla Liebgott MCLHA2

68947 Lars-Ove Ohlsson MCABI1                                65758 Camilla Jonsson MCLHL2

68986 Admir Alilovic MCAAI1                                      65289 Ulf Johansson MCLHL

68049 Fredrick Carlsson MCAAV1                               68177 Simon Jonsson MCABD2

69470 Aladdin Fejzulovic MCLHB1                               69163 Linda Johansson MCABG2

68466 Henrik Nilsson MCABC1                                    68907 Frida Karlsson MCABP2

69728 Kristine Kurschner MCABI2                                68953 Faruk Tuzlo MCLHC2

68961 Johan Jarl MCABF2                                            66284 Mary Nilsson MBBCB2

66379 Lis Erixon MBBCF1                                            66220 Stefan Pettersson MBBCB2

65456 Mikael Klasson MBBCF2                                    68323 Leonardo Canas MBBWD1

65223 Fredrik Sjöbäck MBBWE2                                  65700 Alve Persson MBBWE2

66521 Jorge Chauca MBBWD1                                     69420 Muhamet Fanici MBBWD2

66998 Pär Ragnarsson MBBWE1                                   67946 Alma Tica MBCPP

67553 Alvaro Hernandez MBCPS2                                66390 Ewa Nilsson MBCTA1

66985 Lelic Muhamed MBCTA2                                    66110 Tomas Nilsson MBCTM1

65599 Anders Solstad MBCTM2                                   66623 Per-Erik Ljungberg  MBCTD        

67999 David Håkansson MBCPS1                                 66376 Anders Lindberg MBCTSB

65818 Kenneth Lundahl MBBPP2                                  66157 Leine Johansson MCAH

66591 Mattias Pettersson MBBQA                                 65117 Lars-Göran Andersson MBBPN

65974 Ulf Salomonsson MBBPT                                     66024 Ronny Appelkvist MBBPP2

66397 Roland Klein MBCD1

 

Kontaktombuden träffas som vanligt tisdagar  jämna veckor.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Insändare 

Tuesday, December 11, 2012 8:10:00 AM Categories: Insänt

 

 

Har ingen förstått varför egenavgiften finns ?

 Här har ni svaret.                                                           

Tacka inte Alliansen. Tacka alla nära och kära, kamrater och bekanta, grannar och varför inte alla fackliga medlemmar som inte förstod att en borgerlig regering alltid är en borgerlig regering och att en borgerlig regering alltid beter sig som en borgerlig regering. Nämligen mer till de som har – mindre till de som inget har, försvaga arbetaren, arbetarrörelsen och det sociala skyddsnätet. En rädd arbetare är en bra arbetare.

 

”Vakna nu”  bekymrad arbetare.             

 

                                                                                              

Share This Using Popular Bookmarking Services

Verkstadsklubben på Scania vill sprida information & ta debatten 

Tuesday, December 11, 2012 7:44:00 AM Categories: Verkstadsklubben

Vår kommun har på senare tid upplevt en ökad aktivitet av extrema grupper som bedriver kampanjer mot asyl och flyktingmottagande.

 

Verkstadsklubben på Scania har uppmärksammat detta och vill göra en insats genom att ta debatten och hjälpa till med information. Verkstadsklubben har också sett att Expotidningen är ett bra verktyg att dela ut till medlemmarna för att visa sitt ställningstagande, engagemang och nå många av IF Metalls medlemmar med det budskap Expo ger och förena i kampen mot extrema grupper i samhället.

 

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, utbildning och engagemang. Expo föreläser för elever och lärare på skolor. Skriver granskande reportage och rapporter, och skapar mötesplatser för antirasister runt om i landet.

 

Sedan flera år har Stiftelsen Expo ett utbildningssamarbete tillsammans med IF Metall centralt.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 63 of 68 << < 30 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt