Om stoppdagar

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, August 25, 2021 8:27:00 AM Categories: Arbetstider Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

För tillfället är produktionsläget väldigt ansträngt. Vi följer utvecklingen dagligen och tillsammans med företaget försöker vi använda våra olika flexibilitetsverktyg på ett sätt som gör att Scania kan leverera trots störningar hos våra leverantörer. Vi har ett antal olika flexibilitetsverktyg där vi får en bra betalning för vår flexibilitet men de har inte riktigt räckt till i denna situation, därför har vi tillfälligt öppnat upp för användandet av Stoppdagsavtalet per timme.


I ett par lägen har vi även accepterat kortare framförhållning än de fem dagar som är reglerat i avtalet, vi testar, utvärderar och försöker vässa våra verktyg så att vi klarar av att leverera till Scanias kunder.
Det är viktigt att alla förstår vad som orsakar dessa störningar och hur vi parerar dem. Det är hela tiden en avvägning mellan framförhållning, vad flexibiliteten ska kosta och företagets behov av att ha produktionen igång.

 

Alla vinner på att Scania levererar och är lönsamt men det skall självklart inte ske till vilket pris som helst! Det är viktigt är att ni ute i produktionen pratar med era förtroendevalda om hur vi nu hanterar svängningarna, så att vi som förhandlar får bättre kunskap i hur förändringarna påverkar er.
 

Avtalet för Stoppdagar Produktion ger dessa förutsättningar för företaget:

- Varsel senast 5 dagar innan Stoppdag planeras, eller måndag för stopp på fredag samma vecka Utlagd stopptid kan återtas senast 5 dagar innan det planerade stoppet, i undantagsfall även senare men då krävs en överenskommelse mellan parterna. Det finns ingen arbetsskyldighet eller beredskap där Stoppdag är utlagd. (Företag och fack kan komma överens om att vissa verksamheter undantas där behov finns.)
- Stopp läggs ut i hela dagar, helst i samband med helg eller annan ledighet
- Full lön utbetalas
- Halva stopptiden återbetalas med medarbetarens nya intjänade arbetstidsförkortning och andra halvan av företaget. Exempel: 8 timmar stopp = 4 timmar dras från AFK intjänandet.
- Redan sparad komptid påverkas inte.
- Återbetalningen dras av med hälften av den nya AFK-tiden enligt tabellen nedan, tills saldot är nollat.

Skiftform

Veckoarbetstid

Arbetstidsförkortning/vecka

AFK/vecka vid återbet.

Dagtid

40,0

94 min

47 min

2-skift

36,8

22 min

11 min

Ständig eftermiddag

36,8

22 min

11 min

Ständig förmiddag

38,6

22 min

11 min

Natt

34,0

94 min

47 min

Helgskift

28,0

82 min

41 min

Förlängd fredag var 8:e v

37,08

48 min

24 min

Förlängd fredag var 4:e v

37,35

76 min

38 min

 

Tillfälliga användningen av Stopptimmar påverkar varseltiden och förläggningen till timmar istället för
dagar. Ersättning eller återbetalning påverkas inte.

 Företaget om bakgrunden till läget

Ett sammanflöde av händelser bidrog till den situation som fordonsindustrin nu står inför. Under COVID-19-krisen första halvåret 2020 stod fordonsindustrin inför en betydande nedgång i efterfrågan. Då försäljningen av nya fordon ökade under andra halvåret innebar de mycket osäkra försäljningsutsikterna vid tidpunkten att fordonstillverkarna inte på ett meningsfullt sätt ökade sina halvledarorder.

 

Samtidigt, drivet av övergången till distansarbete och det efterföljande större behovet av uppkoppling, ökade konsumenternas efterfrågan avsevärt för persondatorer, servrar, smarta telefoner, molntjänster etc., vilka samtliga är starkt beroende av halvledare.
Det innebar att även när fordonsindustrin drastiskt minskade chipbeställningarna stod andra sektorer införett ökat behov. Hela fordonsindustrin inklusive personbilar och nyttofordon beräknas uppgå till 10% av halvledarförsäljningens totala årliga försäljning och produktionen flyttades enkelt till andra sektorer.


Ett antal händelser under 2021 förvärrade situationen för fordonsindustrin. En vinterstorm i Texas i februari 2021 tvingade en viktig tillverkare att stänga verksamheten i flera veckor och Scania drabbades direkt. En brand i en wafer-fabrik i Japan i mars 2021 påverkade många fordonstillverkareoch även Scania påverkades.

Den senaste tiden, under juni och juli, har den allvarliga COVID-19-situationen i Malaysia, där alla tillverkare av halvledare till fordon har ”backend”-produktion, tvingat många fabriker att stänga i veckor och genomföra snabba vaccinationsprogram. Särskilt situationen i Malaysia har påverkat Scania och är den främsta anledningen till att vi nu minskar output.
 

Den fullständiga effekten av denna situation är fortfarande inte helt uppenbar. Vi hanterar en leverantörskedja med väldigt kort framförhållning och anpassar våra produktionsplaner därefter. Vårt agila sätt att arbeta tvärfunktionellt så väl som vår flexibilitet möjliggör att vi levererar så mycket som möjligt och håller löftena till våra kunder. Vi vill rikta ett stort tack till alla som är med och bidrar, både internt inom P&L, tvärfunktionellt inom företaget och våra fackliga kollegor!

 

De flesta, om inte alla, fordonstillverkare arbetar nu i krisläge och få förväntar sig en snabb lösning.
 

Fabio Costello
Senior Vice President Logistics

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt