Förändringar i Folksam/IF Metalls hemförsäkring

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, August 17, 2021 8:02:00 AM Categories: Försäkringar

 

Försäkringskommittén informerar:

LO-förbunden beslutade tillsammans med Folksam, som första aktör redan 2018, att öppna upp för att hemförsäkringen kunde lämna överfallsersättning vid så kallat våld i nära relation – när en gärningsperson och ett brottsoffer omfattas av samma hemförsäkring. Nu utökas överfallsskyddet i hemförsäkringen efter önskemål från bland annat IF Metall.

 

Folksam/IF Metalls hemförsäkring ingår inte i medlemskapet men kan köpas till. Priset beror bland annat på var och hur du bor. För att se vad just du får betala gå in på www.folksam.se/ifmetall och läs mer.

 

Vad exakt ingår i det utökade överfallsskyddet?
Det omfattar akuta merkostnader samt överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning. Merkostnader kan uppstå när brottsoffret flyr från hemmet, exempelvis vid resor till kvinnojour eller annat akut boende samt utgifter för mat, telefonkort, hygienartiklar och dylikt.

 

Överfallsersättning för enskilda skadehändelser
Ersättning för personer som utsätts för upprepat fysiskt våld (det vill säga grov frids- och grov kvinnofridskränkning).
Ersättning lämnas med ett engångsbelopp om 30 000 kronor efter lagakraftvunnen dom.

 

Ersättning för merkostnader som uppstår när man tvingas lämna sitt gemensamma hem och ordna med annat boende

·         ​​Ersättning lämnas med max 15 000 kronor i högst tre månader. ​​​​

·         ​​​För att ersättning ska kunna lämnas måste en polisanmälan och ett underlag på kostnader kunna uppvisas på begäran.

·         Ersättningen ska ses som ett komplement till det stöd som kan fås från samhället.

·         Ersättning kan lämnas för exempelvis resor till kvinnojour och skyddsboende, för matkostnader, telefonkort eller nödvändiga klädinköp.

·         ​Möjlighet till tio kontakter med psykolog samt kostnader för resor och eventuell tolk till besöket.

·         Förlängd preskription för minderåriga.

 

För mer information se www.folksam.se/ifmetall

 

Fritidsförsäkring under semestern

I medlemsavgiften ingår försäkringen Medlemsolycksfall Fritid ifall du skulle skada dig när du är ledig.
I försäkringen ingår olycksfallsersättning, sjukhusvistelse och korttidsboende, rehabilitering, kristerapi, medicinsk invaliditet, kroppsskada, akutersättning, tandskadekostnader och en del övriga kostnader. Naturligtvis gäller olycksfallsförsäkringen även på semestern!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt