• RSS
  • Subscribe

Hur mår jag i mitt arbete? 

Friday, September 15, 2017 11:14:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

 

I alla frågor som rör arbetsplatsen har arbetsgivaren ansvar att informera, åtgärda och återkoppla, men för att detta ska vara möjligt så behöver arbetsgivaren få veta!
Därför vill vi uppmana er att ta upp alla frågor som rör er arbetsplats. Det kan röra sig om all övertid, gamla kaross existens, kvalitén, förändringar i verksamheten, ledarskapet m.m. I ett första steg vänd er till närmaste chef, får ni inget svar vänd er till verkstadschef och givetvis till någon i respektive gruppstyrelse eller verkstadsklubben.
Belys därför frågorna och eventuella problem.

 

Varför undrar ni?
I vissa diskussioner har fack och företag inte samma bild. Därför vill vi ha er hjälp med detta.
Detta är en rättighet/skyldighet ni har som arbetstagare, att ta upp allt som rör och påverkar er vardag när ni befinner er på arbetet.

 

// Verkstadsklubben
 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Så arbetar IF Metall med jämställdhet 

Friday, September 15, 2017 11:12:00 AM Categories: Från Förbundet

 

 

Alla gynnas av att både kvinnor och män har lika villkor och möjligheter, inte bara på arbetsplatsen utan också i samhället. Du är medlem i en organisation som aktivt arbetar med jämställdhet för alla.


Vi vill ha jämställda arbetsplatser – några frågor är särskilt viktiga:
• Kvinnor och män ska kunna arbeta ett helt arbetsliv utan att skada sig fysiskt eller psykiskt.
• Kvinnor och män ska få utbildning och utveckling i arbetet i samma omfattning.
• Kvinnor och män ska ha likvärdig lön och löneutveckling.

 

Vi vill ha ett jämställt förbund – några frågor är särskilt viktiga:
• Kvinnor och män ska ha samma inflytande i det fackliga arbetet på arbetsplatsen.
• Kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i avdelningen.
• Kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i förbundet.

 

Vi vill ha ett jämställt samhälle – några frågor är särskilt viktiga:
• Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till utbildning. Det nuvarande mönstret med kvinno- respektive mansdominerade yrkesutbildningar måste brytas. Skolans studie- och yrkesorientering behöver förbättras. Det behövs särskilda satsningar för att informera tjejer om vad ett jobb inom industrin innebär.
• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter i arbetslivet, ett centralt krav är lika lön för lika arbete.
• Kvinnor och män ska vara lika representerade på beslutsfattande poster.

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Medlem värvar medlem 

Friday, July 7, 2017 11:14:00 AM Categories: Från Förbundet Medlemskap

 

 

I IF Metall jobbar vi ständigt på hur vi på olika sätt kan bli fler medlemmar som påverkar allas vår vardag på jobbet och i samhället. Ju fler vi är som går samman desto starkare är vår röst och våra avtal för bra villkor.

Det ska vara enkelt att bli medlem hos oss och därför kan man nu bli medlem via hemsidan.
Du som redan är medlem i IF Metall är också en av de viktigaste personerna för att berätta om facket och värva nya medlemmar för att bli fler och starka tillsammans.

 

Det vill vi belöna!
Värvar du en ny medlem via hemsidan under 2017 belönas du med en biobiljett.
Kampanjen pågår hela året och målet är att värva 2 000 nya medlemmar via medlemskap på hemsidan.
Hjälp oss alla att bli en ännu starkare röst på jobbet och i samhället!

 

Så här enkelt deltar du i vår kampanj Medlem värvar medlem.
Alla medlemmar inklusive förtroendevalda, men inte anställda i IF Metall, som värvar ny medlem via webbinträdet på hemsidan har möjlighet att få en biobiljett per värvad medlem (dock för max 10 medlemmar).
För att få en biobiljett skickar du namn och personnummer på dig själv och på den person du har värvat till kampanj@ifmetall.se.
En gång i månaden skickas biobiljetter ut från IF Metalls organisationsenhet.
Den som har frågor kontaktar sin avdelning eller skickar ett mejl till kampanj@ifmetall.se.

Tack för att du som medlem i IF Metall hjälper oss alla att bli starka tillsammans!

 

Medlemsförmåner

Förutom den största vinsten du som medlem i facket har – kollektivavtalet – finns också en rad andra förmåner. Ditt medlemskap i IF Metall ger mängder med rabatter och erbjudanden på allt från resor, friskvård och hemelektronik till teater och frisörbesök. Vi har både nationella och lokala erbjudanden. Du hittar mer information under medlemserbjudanden på IF Metalls hemsida.
 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ändrad inkomst till försäkringskassan 

Friday, July 7, 2017 11:02:00 AM Categories: Löner

 

 

Vid anmälan av ändrad inkomst vill försäkringskassan att man ska ange datum då löneavtalet skrevs på. Det datum som gäller vid den senaste löneförhandlingen är 11 Maj. Den nya lönen gäller som tidigare rapporterats med retroaktivitet från och med 1 April.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semesterlön och semesterersättning för Lernia 

Friday, July 7, 2017 11:01:00 AM Categories: Lernia Löner

 

 

Semester utges enligt lag. Semesterlön och semesterersättning utges med 13,3 % av semesterlöneunderlaget.
För anställda efter den 1 maj 2013 utges semesterlön och semesterersättning med 13 % av semesterlöneunderlaget.


Semesterlöneunderlaget utgörs av:
•Timlön
•Rörlig lön (ob-, övertidsersättning, ackord, provision)
•Semesterlön för sparad semester
•Genomsnittlig dagsinkomst för eventuell semesterlönegrundande frånvaro

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Friday, July 7, 2017 10:58:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej igen alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er. Det börjar bli dags för semester och det behövs efter den intensiva vår som vi har haft med dubbelkörning. Det har varit ett hårt tryck på er med den produktion som har varit, och det har genererat en hel del övertid. Det jobb som ni medlemmar har gjort under året har varit fantastiskt, så jag vill med detta önska er alla en trevlig semester.

 

// Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson
 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Information för feriearbetare 

Monday, June 26, 2017 8:10:00 AM Categories: Löner

 

 

Verkstadsklubben hälsar ferieanställda välkomna till våra verkstäder. Från klubbens sida uppmanar vi våra medlemmar att ta väl hand om de som kommit in på företaget.
Med anledning av att företaget har tagit in ferieanställda gör verkstadsklubben en kortare genomgång i Hyttbyggaren om vad som gäller för feriearbetare. Om det finns frågor kontakta gärna din produktionsledare, lönekontoret eller verkstadsklubben. Finns det frågor om ev. medlemskap i IF Metall, kontakta klubbexpeditionen.

Nedanstående uppgifter är hämtade från de överenskommelser som finns mellan verkstadsklubben och företaget. Regelverket finns med i våra lokala avtal och betalningsnormer.

Ersättning för feriearbetare
Yngre än 18 år                       83 kr/tim
18 år och äldre                      107 kr/tim
Minst 2 års högskolestudier     114 kr/tim
Minst 3 års högskolestudier     117 kr/tim

Företaget gör numera en tydligare skillnad mellan ferieanställda och semestervikarie. Feriearbete är utanför ordinarie bemanning och ersätter ingen annan anställd. En semestervikarie ersätter en person i den ordinarie bemanningen och ska därför erhålla nivålön 1 i aktuellt värderingsområde. Det som tillkommer i båda fallen är OB-, skiftformstillägg och semesterersättning enligt avtal.

Ersättning för semestervikarie – timlön motsvarande medarbetare 1
VO 1 (montering, vissa arbeten i målerierna)         128 kr/tim
VO 2 (kontroll, justering)                                      131 kr/tim
VO 3 (press, kaross, vissa arbeten i målerierna)     136 kr/tim
VO 4 (logistik)                                                     125 kr/tim
 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semesterfakta 

Monday, June 26, 2017 8:06:00 AM Categories: Arbetstider Löner

 

 

Förläggning av semestern
Förläggningen av huvudsemestern blir veckorna 29 till 32 d.v.s. 17 juli till 11 augusti. Enligt Teknikavtalet är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagarna en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Det finns ingen självklar rätt till den femte veckan i anslutning till de fyra stoppveckorna.

Semesterdagar
Det är semesterlagen som styr beräkningen av antalet semesterdagar. Intjänandeår för årets semester är 1 april 2016 till 31 mars 2017. Antalet anställningsdagar under ovanstående period divideras med 365 för att sedan multipliceras med 25. Avrundning görs uppåt. Om man har haft frånvaro under året som inte är semesterlönegrundande avräknas de från anställningstiden. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro framgår i semesterlagen, det kan vara egen sjukdom, del av föräldraledighet, viss typ av utbildning mm.

Semesterlönen
Semesterlönen är ordinarie månadslön med semestertillägg. Semestertillägget är 0,8% per dag av ordinarie månadslön (”fast tillägg”), samt ”rörligt tillägg”. Det ”rörliga tillägget” bestäms av ett koncernavtal och för anställda på Scania är det 14% av de semesterlönegrundade tilläggen (i första hand OB- och övertidsersättningar) som man erhållit under föregående kalenderår, dividerat med antalet semesterdagar. Det rörliga beloppet ska framgå på lönespecen från majlönen. Semestertillägget för huvudsemester betalas ut i förskott på junilönen för 20 dagar. Sparade dagar kan inte betalas ut i förskott, de betalas som tidigare i efterskott.

 

Lägsta semesterlön – “Balkongtillägget”
Lägsta semesterlön är en garanti för lågt avlönade medlemmar att få ut en extra slant till semestern. Många medlemmar tvingas av ekonomiska skäl att tillbringa semestern hemma, på balkongen, därav uttrycket balkongtillägg. Arbetar man inom Teknik- avtalet IF Metall och har en månadslön som understiger 25 055 kronor inklusive rörliga tillägg berörs man av balkongtillägget. För Teknikavtalet IF Metall är balkongtillägget 1353:-/dag.

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klargörande angående övertid 

Monday, June 5, 2017 1:26:00 PM Categories: Arbetstider

 

 

Det är alltid företaget som beordrar övertid när de anser att det behövs. Övertid förhandlas inte med facken. Övertid ska varslas före sista rasten på ordinarie arbetstid.
Ersättningen för övertid är timlön + övertidstillägg enligt kollektivavtal.
Hur mycket övertid företaget kan beordra regleras också i kollektivavtalet. En person får arbeta max 50 timmar övertid per månad, och max 150 timmar per år (därefter kan arbetstagaren själv gå med på ytterligare 50 timmar).
Om man inte kan arbeta vid ett övertidstillfälle säger man det till chefen. Det finns inget som säger att man behöver ”ansöka om ledigt” på tid som är utanför ordinarie arbetstid!


Skäl att inte arbeta övertid?
När vi kommer in på skälen att inte jobba övertid vet klubben ungefär var gränsen går mellan ett giltigt skäl eller inte, men varje enskilt fall måste prövas var för sig.


Följande rutin/förhandlingsordning gäller vid sådant tillfälle:
• Företaget beordrar övertid av den anställde.
• Den anställde meddelar skäl att han/hon inte kan vid det tillfället.
• Företaget säger nej till skälen och hävdar fortfarande skyldighet att arbeta.
• Den anställde kontaktar verkstadsklubben som gör en bedömning av skälen.
• Om klubben bedömer skälen som ok begär klubben förhandling med företaget.
• Om inte överenskommelse nås i förhandlingen kan klubben, i samråd med avdelningen, begära tolkningsföreträde. Då gäller klubbens uppfattning i det enskilda tillfället till frågan är avgjord i förhandling eller domstol, och det är klubben som är skadeståndsansvarig om vi har fel. Den enskilde går fri.

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

OB- och övertidsersättningar 1 april 2017 

Monday, June 5, 2017 1:22:00 PM Categories: Centrala avtal Lokala avtal Löner

 

 

Arbete på obekväm tid enligt kollektivavtalet 1 april 2017
- Alla dagar: 16.30-22.30: 25,15 kr
                   22.30-06.30: 32,00 kr
- Från 22.30 dag före lördag och helgdag tillkommer 70,40kr

 

2-skiftstillägg 16.30-06.30 enligt lokalt avtal: 4,89 kr/tim

 

Nattbonus enligt lokalt avtal: 15,00 kr/tim

 

Övertidsarbete enligt kollektivavtalet 1 april 2017:

 

Övertid på skift. För dig som arbetar ex. 2-skift

- Måndag till fredag: 87,00 kr
- Arbetsfria vardagar: 115,93 kr
- Helger och helgdagar: 135,34 kr

 

Övertid för dig som arbetar dagtid
- Måndag till fredag:67,64 kr
- Arbetsfria vardagar: 87,00 kr
- Helger och helgdagar: 115,93 kr

 

Övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid utgår ej samtidigt!

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 9 of 52 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2018 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt