• RSS
  • Subscribe

Archives

Datum för nomineringsmöten 

Monday, October 21, 2019 2:20:00 PM Categories: Möten

 

Datumen för våra nomineringsmöten är satta.
Grupperna kommer ha sina nomineringsmöten onsdag 27 november och klubben torsdag 5 december. Separata kallelser med tid och plats kommer längre fram.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Monday, October 21, 2019 2:19:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar. Vi befinner oss just nu i en situation när vi har en lägre orderingång och med detta görs det taktförändringar. Det innebär att det görs personalförändringar och neddragningar av skiftformer. Det kan också innebära att visstidsanställda inte får sina kontrakt förlängda. Från verkstadsklubbens sida sitter vi i diskussioner med företaget kring den uppkomna situationen. Vi har en ständig dialog med ledningen, vi har både diskussioner/förhandlingar igång på dom respektive verkstadschefsområdena där vi gör det vi kan för att få ett så bra resultat som möjligt. Jag förstår att det finns en oro med många frågor och synpunkter kring detta, men när efterfrågan på lastbilar sjunker blir produktionen drabbad. Då blir det en anpassning av takterna. Har ni frågor vänd er till den fackliga organisationen, och en vädjan lyssna inte på rykten, utan hör i stället av er till oss.

 

Mvh klubbordförande  Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Det är drogerna som ska bort – inte de anställda 

Monday, September 9, 2019 2:04:00 PM Categories: Från Förbundet

 

Från förbundet:

 

Många tycks tro att den som missbrukar droger på arbetstid per automatik blir av med sin anställning och att arbetsgivarens ansvar slutar där. Så enkelt är det dock inte.

Drogerna måste bort från arbetsplatserna. Den som missbrukar droger ska däremot i första hand få hjälp, precis som vid alkoholmissbruk och andra sjukdomar. Det är arbetsgivarens skyldighet, menar Darko Davidovic, förbundsjurist.

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att förebygga ohälsa och arbetsolyckor, och anställda med missbruksproblem kan såklart utgöra en fara både för sig själv och för sin omgivning.

– Därför ska företaget även ha en policy för hur den som uppträder påverkat, eller testar positivt i ett drogtest, ska kunna få hjälp. På samma sätt som vid alkoholmissbruk och andra sjukdomar.

Orsaken till missbruk ska med andra ord alltid utredas. Och arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering ska även omfatta alkohol- och drogmissbruk.

– Arbetsgivaren ska alltså se till att det finns ett handlingsprogram och att rehabiliteringsåtgärder sätts in om något händer. Arbetsmiljölagen ger en bra grund för allt detta, säger han.


Fokusera på följande:

  • Hur samverkar vi för att arbetsplatsen ska bli/förbli drogfri?
  • Behövs det någon speciell utbildning för att vi ska kunna hålla droger och nyttjande av droger borta?
  • Hur skapar vi samförstånd kring hur vi utför drogtester samt hur vi hanterar resultaten av dessa?
  • Vilken expertis behöver företaget ta hjälp av för att både kunna bedöma resultaten av drogtesterna samt utreda orsaken till varför en anställd nyttjat droger?
  • Vilken rehabilitering kan företaget erbjuda?
  • Hur följer vi upp det utförda arbetet och dess resultat?

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Monday, September 9, 2019 2:03:00 PM Categories: Medlemskap

 

Klubbstyrelsen har fyllnatsvalt Nico Wallerström till skyddsombud och Mathias Gustafsson till kontaktombud.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rätt att ta med förtroendevald 

Monday, September 9, 2019 2:02:00 PM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

 

Som medlem i IF Metall har man alltid rätt att ta med sig någon vid rehab och andra möten med företaget. Är det så att man blir inkallad med kort varsel så har man rätt att skjuta på detta möte om man inte får tag i någon som kan följa med. Detta är en rättighet som alla våra medlemmar inom IF Metall har, och som vi ska ta vara på. -Så ska du på ett möte eller rehabsamtal, ta kontakt med kontaktombudet på din avdelning, gruppordförande eller ring till verkstadsklubben så ska vi hjälpa dig.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar 

Tuesday, July 2, 2019 10:56:00 AM Categories: Försäkringar

 

Vi påminner om vikten av att anmäla olycksfall

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet ska du inte bita ihop, utan gå till läkare direkt. Dessutom ska du alltid anmäla skadan, även om den går att fixa med ett plåster eller en kortare sjukskrivning. Hur obetydlig skadan eller olyckan du råkat ut för än tycks vara, kan du aldrig veta vilka konsekvenser den får i framtiden. Därför är det viktigt att uppsöka läkare direkt om du råkat ut för en olycka på jobbet. Går man inte till läkare och får skadan dokumenterad direkt kan det bli svårt att bevisa sambandet mellan olyckshändelsen och eventuella framtida besvär, vilket i sin tur leder till att det kan bli svårt att få ersättning från våra avtalsförsäkringar.

- Viktigt att anmäla!
Risker, tillbud och arbetsskador ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskador och allvarliga tillbud ska anmälas till olika instanser, som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.
En arbetsskada eller ett tillbud ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskada behöver i många fall även anmälas till försäkringskassan.
Även risker och tillbud som inte leder till skada ska rapporteras i systemet.

 

Fritidsförsäkring under semestern
I medlemsavgiften ingår försäkringen Medlemsolycksfall Fritid ifall du skulle skada dig när du är ledig. I försäkringen ingår olycksfallsersättning, sjukhusvistelse och korttidsboende, rehabilitering, kristerapi, medicinsk invaliditet, kropsskada, akutersättning, tandskadekostnader och en del övriga kostnader. Naturligtvis gäller olycksfallsförsäkringen även på semestern!

För mer information om dina försäkringar, se www.folksam.se/forbund/if-metall,
eller ring 0771–950 950 för att teckna eller få hjälp.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semesterdagar vid föräldraledighet 

Tuesday, July 2, 2019 10:54:00 AM Categories: Arbetstider Löner

 

Att vara föräldraledig ger effekt på dina betalda semesterdagar. Per barn får du 120 dagar totalt  som är semesterlönegrundande (180 dagar för ensamstående). Även om du är ledig får du alltså betalda semesterdagar. Enligt lag ska de betalda dagarna som understiger 20 dagar betalas ut eller ges möjlighet att ta ledigt. Bara betalda dagar som överstiger 20 får sparas. Det är viktigt att komma ihåg detta då många felbedömt hur mycket betald semester man har efter föräldraledigheten.

Exempel:


Intjänandeåret April 2017 – Mars 2018: 
Föräldraledig från 27/5-17 t.o.m. 31/3-18. 120 av dessa dagar var semesterlönegrundande.
Det blir 13 betalda semesterdagar eftersom individen arbetade lite innan föräldraledigheten.

 

Intjänandeåret April 2018 - Mars 2019:
Föräldraledig f.r.om. 1/4-18 t.o.m. 31/10-18, dessa dagar var inte semesterlönegrundande eftersom dem (120 dagar) togs ut året innan.
För perioden 1/11-31/3 fick hen 10 betalda semesterdagar.
Det som återstår är egen komp eller om det finns möjlighet att jobba under de dagar som inte är betalda. Vilket går att efterfråga hos närmsta chef.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, July 2, 2019 10:53:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej igen alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er, nu börjar det äntligen bli dags för semester. Det behöver vi verkligen nu efter detta intensiva år som inneburit en hård belastning för er, med den produktion som har varit och all den problematik som detta skapat. Detta har också renderat i en hel del övertid. Det arbete som ni medlemmar har gjort under året har varit fantastiskt, så jag vill med detta önska er och era familjer en riktigt trevlig semester.

 

// Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semesterfakta 

Thursday, June 20, 2019 10:37:00 AM Categories: Arbetstider Löner

 

Förläggning av semestern
Förläggningen av huvudsemestern blir veckorna 29 till 32 d.v.s. 15 juli till 11 augusti. Enligt Teknikavtalet är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagarna en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Det finns ingen självklar rätt till den femte veckan i anslutning till de fyra stoppveckorna.

 

Semesterdagar
Det är semesterlagen som styr beräkningen av antalet semesterdagar. Intjänandeår för årets semester är 1 april 2018 till 31 mars 2019. Antalet anställningsdagar under ovanstående period divideras med 365 för att sedan multipliceras med 25. Avrundning görs uppåt. Om man har haft frånvaro under året som inte är semesterlönegrundande avräknas de från anställningstiden. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro framgår i semesterlagen, det kan vara egen sjukdom, del av föräldraledighet, viss typ av utbildning mm.

 

Semesterlönen
Semesterlönen är ordinarie månadslön med semestertillägg. Semestertillägget är 0,8% per dag  av ordinarie månadslön (”fast tillägg”), samt ett ”rörligt tillägg” som bestäms av ett koncernavtal och för anställda på Scania är det 14% av de semesterlönegrundade tilläggen (i första hand OB- och övertidsersättningar) som man erhållit under föregående kalenderår, dividerat med antalet semesterdagar. Det rörliga beloppet ska framgå på lönespecen från majlönen. Semestertillägget för huvudsemester betalas ut i förskott på junilönen för 20 dagar. Sparade dagar kan inte betalas ut i förskott, de betalas som tidigare i efterskott.


Lägsta semesterlön – “Balkongtillägget”
Lägsta semesterlön är en garanti för lågt avlönade medlemmar att få ut en extra slant till semestern. Många medlemmar tvingas av ekonomiska skäl att tillbringa semestern hemma, på balkongen, därav uttrycket balkongtillägg. Arbetar man inom Teknikavtalet IF Metall och har en månadslön som understiger 26 050 kronor inklusive rörliga tillägg berörs man av balkongtillägget. För Teknikavtalet IF Metall är balkongtillägget 1407:-/dag.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Information till feriearbetare 

Thursday, June 20, 2019 10:36:00 AM Categories: Löner

 

Med anledning av att företaget har tagit in ferieanställda gör verkstadsklubben en kortare genomgång i Hyttbyggaren om vad som gäller för feriearbetare. Om det finns frågor kontakta gärna din produktionsledare, lönekontoret eller verkstadsklubben.

Nedanstående uppgifter är hämtade från de överenskommelser som finns mellan verkstadsklubben och företaget. Regelverket finns med i våra lokala avtal och betalningsnormer.

 

Ersättning för feriearbetare
18 år och äldre                                  108,20 kr/tim
Minst 2 års högskolestudier                115,48 kr/tim
Minst 3 års högskolestudier                118,61 kr/tim

 

Företaget gör skillnad mellan ferieanställda och semestervikarie. Feriearbete är utanför ordinarie bemanning och ersätter ingen annan anställd. En semestervikarie ersätter en person i den ordinarie bemanningen och ska därför erhålla nivålön 1 i aktuellt värderingsområde.

 

Det som tillkommer i båda fallen är OB-, skiftformstillägg och semesterersättning enligt avtal.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 8 of 64 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt