• RSS
  • Subscribe

Archives

Ett förtydligande kring frågan rörande kontrakt 

Tuesday, November 6, 2018 11:01:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Det finns inget i Oskarshamns lönesystem för verkstadsanställda som medger tillfälliga överenskommelser för prövotider. När en medarbetare tillträder en tilläggsbefattning ska medarbetaren vara tränad och klar för tjänsten samt flyttas till rätt nivålön. Det är också viktigt att flytta ned en medarbetare när medarbetaren inte längre innehar en tilläggsbefattning.

 

// Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Östra Småland + Kalmarsund = Dackebygden 

Wednesday, October 24, 2018 8:01:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden Verkstadsklubben

 

Vid årsskiftet kommer avd 38 Östra Småland att slås ihop med avd 41 Kalmarsund. Den nya avdelningen kommer att heta IF Metall avd 38 Dackebygden och kommer även fortsättningsvis att ha sin expedition i Forum (där nuvarande avd 38 finns).

 

Sammanslagningen beror på att Kalmarsundsavdelningen minskat i storlek och har planerats under en längre tid. Inför sammanslagningen bildade man en sk Interimsstyrelse med ledamöter och ombudsmän från båda avdelningarna. Där har bland annat Jenny Ilke Hjelm från vår verkstadsklubb varit med, och vår klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson har varit ersättare.

 

På representantskapsmötet 22 november kommer styrelsen för den nya avdelningen att väljas.

(Ombuden från Scania träffas 14 november 14:00 i Auktionen för att gå igenom handlingarna inför representantskapsmötet. Naturligtvis är även avdelningsombud från Lernia med placering på Scania välkomna på detta möte.)

 

Scanias representantskapsombud:

Abdo Sarajlija, Anders Svensson, Carolina Söderberg, Daniel Lazic, Elvir Prelic, Erica Almström. Eva Davidsdottir, Fredrik Jonasson, Glenn Jonsson, Jeff Sabel, Jenny Ilke-Hjelm, Jessica Jacobsson, Joakim Rylin, Karl-Henry Andersson, Leine Johansson, Leonardo Canas, Linus Skyllborg, Malin Hultin, Martin Nilsson, Mattias Pettersson, Mikael Johansson (MBHV), Mikael Johansson (MCAAI2), Per Knutsson, Rasmus Johansson, Ronnie Appelkvist, Saga Lundberg, Sami Durmishi, Simon Karlsson, Simon Nilsson och Ulf Aldebert.

Ersättare:

Fredrick Carlsson, Joakim Johansson, Karen Victor, Kimmy Nejdenlo, Marcus Hägg, Semirana Karamani och Tomas Nilsson.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Skyddombuden allt viktigare 

Wednesday, October 24, 2018 7:58:00 AM Categories: LO

 

Förra veckan släppte LO en ny rapport om arbetsmiljö. I den kan man bla utläsa att kvinnor i arbetaryrken drabbas hårdast av arbetsmiljöproblem, medan män i högre tjänstemannayrken har den bästa arbetsmiljön, och att otrygga anställningsformer är en bidragande orsak till att det ser ut på det här sättet.

Rapporten visar också att kvinnor i arbetaryrken är den grupp vars utsatthet för hot och våld är i särklass störst. Och när det gäller den ökade stressen i arbetslivet är arbetarkvinnor särskilt drabbade.

Onsdag 24 Oktober anordnas skyddsombudens dag. Skyddsombudens dag instiftades av LO, TCO och Saco 2012, i samband med 100-årsjubileet av att arbetstagarna fick lagstadgad rätt att utse skyddsombud. Dagen uppmärksammas varje år under EUs arbetsmiljövecka.

Förutom denna dag behöver ditt skyddsombud din hjälp även resten av året. Ser du något som kan innebära en hälso- eller olycksrisk så prata med ditt skyddsombud. Anmäl alltid tillbud och olycksfall. Och stötta ditt skyddsombud när hen behöver gå på ett möte eller arbetsmiljörond. Det är ju för din och min skull de gör det. -Tänk på att vi är varandras arbetsmiljö!

Fakta ur LOs arbetsmiljörapport:

·         Stressen i arbetet ökar och särskilt utsatta är kvinnor i arbetaryrken.

·         Sexuella trakasserier (från andra än kollegor eller chefer) har ökat inom samtliga grupper mellan 1995 och 2015. Andelen arbetarkvinnor som utsatts, minst en gång det senaste året, har stigit från sju till 15 procent.

·         Att vara uttröttad i kroppen efter arbetet är ett fenomen som ökar för alla sysselsatta, även om arbetarkvinnor är mest utsatta.

·         Mer än var femte arbetarkvinna och knappt var femte arbetarman uppger år 2016 att de, på grund av arbetet, någon gång det senaste året haft sådana fysiska besvär att det varit svårt att sköta arbete eller hemarbete.

·         Tillgången till företagshälsovård har minskat inom alla grupper mellan 1995 och 2015. Störst minskning av tillgången till företagshälsovård har skett för arbetarkvinnor.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Enkäten bra verktyg 

Wednesday, October 24, 2018 7:57:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Verkstadsklubben uppmanar alla att svara på företagets enkät för medarbetare. Enkäten genomförs i hela Volkswagen-koncernen och är ett bra verktyg för att se hur folk mår och var riktade åtgärder behövs. Eftersom svaren är helt anonyma behöver ingen känna sig utpekad och ju fler som svarar desto bättre bild får vi av hur arbetsklimatet är. Verkstadsklubben får även ta del av resultatet, liksom skyddsorganisationen, och detta kan även vi använda i vårt arbete med arbetsklimatet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ja till tredje avtalsåret 

Tuesday, October 9, 2018 12:52:00 PM Categories: Centrala avtal Lokala avtal Löner

 

 

Ett enigt IF Metalls avtalsråd beslutade att säga ja till det tredje avtalsåret när de samlades i Stockholm. Ställningstagandet grundas på en bedömning av hur de ekonomiska förutsättningarna har utvecklats.

 

 - Nuvarande avtal ger IF Metalls medlemmar fortsatta reala löneökningar. Detta sker parallellt med att sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. De senaste åren har också svensk industri stärkt sina positioner och industrins investeringar har ökat, sa IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä och fortsatte:
- Dessutom har medlemmars möjlighet till deltidspension ökat och ett ytterligare steg tas under avtalsåret 2019.

 

Flera faktorer pekar på en stark konkurrenskraft i svensk industri och innevarande avtalsperiods reallöneökningar bedöms fortsätta även 2018 och 2019. Det visar den rapport av ekonomiska bedömningar som förbunden i Facken inom industrin har gjort och som IF Metalls utredare Göran Nilsson presenterade på IF Metalls avtalsråd.

Parterna inom industrin har en lönenormerande roll, det vill säga sätter märket, för hela den svenska arbetsmarknaden. Det ställningstagande som IF Metalls avtalsråd tar måste därför beakta vad en uppsägning skulle få för konsekvenser för lönebildningen på hela den svenska arbetsmarknaden. IF Metall måste agera på ett sätt som bidrar till långsiktiga och stabila ekonomiska förutsättningar.

 

- Vårt övergripande mål är ökad reallön och förbättrade anställningsvillkor. Vår uppfattning att alla anställda ska ha del av det växande produktionsresultatet. Dessa mål ska nås på ett sätt som är förenligt med de samhällsekonomiska förutsättningarna, bibehållen internationell konkurrenskraft och en hög sysselsättning, sa Veli-Pekka Säikkälä.
(Text från www.ifmetall.se)


Lokal lönerevision

Efter att avtalsrådet sagt ja till det tredje året har koncernfacket (MSS) börjat förbereda sig för den lokala lönerevisionen för tredje året som nu ska ske. Verkstadsklubben återkommer med information om detta när de lokala förhandlingarna kommit igång.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Arbetstidsöverenskommelse 

Tuesday, October 9, 2018 12:51:00 PM Categories: Arbetstider

 

 

När man av någon anledning byter arbetstider, oavsett om det gäller en personlig överenskommelse mellan arbetare och chef eller om företaget behöver byta skift på personer,  skrivs en så kallad arbetstidsöverenskommelse.

Arbetstidsöverenskommelsen anger mellan vilka tider ens ordinarie arbetstid ligger, samt vilka raster man har. Företaget sparar ett ex och individen får ett ex. Dessutom skickar företaget en kopia till verkstadsklubben så att de kan kontrollera att avtal och lagar följs.

I de fall företaget behöver ändra arbetstider för en individ har hen en månad på sig innan arbetstiderna börjar gälla. Detta för att individen ska kunna ombesörja till exempel ändrad barnpassning och annat praktiskt som rör förläggningen av ens arbetstid.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metalls krav i valet 

Thursday, August 30, 2018 9:48:00 AM Categories: Från Förbundet

 

IF Metall har fyra krav på de politiska partierna i valet. Stöd dessa krav genom att rösta för att de ska bli verklighet i riksdagsvalet den 9 september. Rösta på ett parti som tar våra krav på allvar!

 

·         Ökad trygghet i och mellan jobben!

·         Vi ska ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska!

·         Ingen ska behöva dö av jobbet!

·         Nej till osäkra anställningar och lägre löner!


Ökad trygghet i och mellan jobben!

Vi vill att svensk industri ska vara konkurrenskraftig, så att industrijobb finns kvar i Sverige. Då behöver vi en regering som satsar på industrin, som investerar för framtiden istället för att sänka skatter. Vi behöver också få kompetensutveckling så att vi kan ta de nya jobb som växer fram i den snabba teknikutvecklingen. Då ökar vår anställningstrygghet. Om vi ändå blir arbetslösa ska vi ha en a-kassa som ger trygghet i omställningen till ett nytt jobb.

 

Vi ska ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska!

Om vi blir sjuka eller skadade ska sjukförsäkringen ge det stöd vi behöver, så länge vi behöver det. Vägen tillbaka från sjukdom till arbete ska vara trygg och inte präglas av fattigdom. Sjukförsäkringen måste förbättras, men det finns politiska krafter som återigen vill låta en bortre tidsgräns avgöra hur länge vi får vara sjuka. Vi behöver en regering som vill fortsätta förbättra sjukförsäkringen – inte försämra den!

 

Ingen ska behöva dö av jobbet!

Eftersom industrin kan vara en farlig arbetsplats behövs ett aktivt arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och sjukdomar. Resurserna till Arbetsmiljöverket har ökat men fler satsningar behövs – inte nedskärningar och försämringar. Det är våra liv det handlar om! När olyckor ändå händer ska polis och åklagare hantera arbetsmiljöbrott bättre och snabbare. Vi vill också att oavsett anställningsform ska alla ges rätt och tillgång till företagshälsovård.

 

NEJ till osäkra anställningar och lägre löner!

I Sverige har vi en framgångsrik modell där fack och arbetsgivare förhandlar om villkor och  löner. Det har inneburit ökade reallöner i 20 år, utan att industrins konkurrenskraft har försämrats. Vi behöver en regering som förstår värdet av denna svenska modell. Trygga anställningar gör att vi presterar bättre. Ändå finns det politiker som vill göra det lättare att sparka folk och som vill lagstifta om sänkta löner!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förtidsröstning 

Thursday, August 30, 2018 9:47:00 AM

 

22 augusti till 9 september kan du förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i landet. Så här gör du:

 

1.    Ta valkuvert och valsedlar
Vid röstningslokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon får reda på vad du tänker rösta på. Vid ingången till röstningslokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och hänvisar dig till en ledig valskärm.
 

2.    Gör i ordning rösten bakom en valskärm
Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Om det är flera val samtidigt ska endast en valsedel läggas i varje valkuvert. Det finns en penna bakom varje skärm som du kan använda om du vill personrösta, det vill säga sätta ett kryss i rutan för den kandidat på valsedeln som du helst vill ska bli vald för partiet.
 

3.    Lämna rösten till röstmottagaren
Därefter går du till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. Då måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:
- visa en id-handling
- vara känd av röstmottagaren
- någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa sin id-handling eller vara känd av röstmottagaren.
 

4.    Lämna ditt röstkort
Röstmottagaren stoppar ned röstkortet och valkuvertet eller valkuverten i ett fönsterkuvert som klistras igen. Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att du har lämnat en förtidsröst. Fönsterkuvertet läggs sedan ner i en uppsamlingslåda.

 

För mer information se www.val.se

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, August 30, 2018 9:45:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej och välkomna tillbaka från semestern alla medlemmar vilken kanonsommar vi haft, hoppas att ni har haft det bra under ledigheten. Nu blir det en vardag igen med allt vad det innebär, från klubbens sida fortsätter den fackliga kampen med att försöka få till lösningar kring dom frågor som står högst upp på agendan. Ett ord på vägen, glöm inte att våga fråga, för vi finns där för er.

 

/ Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, July 12, 2018 8:22:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej igen alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er. Det börjar bli dags för semester, det behövs efter den intensiva vår som vi har haft med dubbelkörningen och övergången till vår nya hytt. Det har varit en hård belastning på er med den produktion som har varit och all den problematik som detta skapat. Detta har också renderat i en hel del övertid. Det arbete som ni medlemmar har gjort under året har varit fantastiskt, så jag vill med detta önska er alla en riktigt trevlig semester.
 

/ Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 61 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 60 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt