LAS - Vad händer?

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, October 6, 2020 8:29:00 AM Categories: Centrala avtal Lagar/Regeringsbeslut

 

LAS-förhandlingarna har brakat samman och nu hotar politikerna att lagstifta om förändringar i LAS, men vet du vad det handlar om? Här förklarar vi vad LAS är och turerna kring LAS-förhandlingarna.

 

Faktaruta
Vad är LAS?

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en av arbetsmarknadslagarna. Lagen reglerar hur en arbetsgivare får hantera uppsägningar. Enligt LAS får en arbetsgivare till exempel inte säga upp en anställd utan att ha en så kallad saklig grund vilket innebär att det måste bero på arbetsbrist eller att uppsägningen sker av personliga skäl, alltså att den anställda har misskött sig på något sätt.

 

LAS reglerar även i vilken turordning anställda ska sägas upp om företaget inte har råd att ha kvar alla sina anställda och enligt lagen har de som varit anställda under en längre tid företräde.

 

LAS säger också att om arbetsgivaren sedan vill anställa igen så har den som blivit uppsagt företrädesrätt om personen i fråga arbetat i ett år på företaget.

Fackförbunden kan ibland påverka hur företag förhåller sig till Lagen om Anställningsrätt. Ett fackförbund kan till exempel komma överens med ett företag om att man inte ska följa turordningsreglerna utan att man istället får en längre uppsägningstid.

 

LAS-utredningen” som tillsattes efter krav från C och L i ”januariavtalet” föreslår bland annat att undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare oavsett storlek. (Idag kan företag med högst tio anställda göra två undantag.) Den förändring utredningen föreslår skulle i praktiken innebära att ett företag när som helst kan göra sig av med fem anställda och hänvisa till att det råder arbetsbrist.

En annan förändring som föreslås i utredningen är att arbetstagare i företag med upp till 15 anställda inte ska kunna ogiltigförklara en uppsägning på grund av personliga skäl. I princip skulle alltså små företag kunna säga upp folk helt godtyckligt.

 

LAS-förhandlingarna
”Januariavtalet” sa att parterna själva skulle få en chans att komma överens genom avtal. Dessa avslutades förra veckan utan att man kunde komma överens. Bland annat krävde arbetsgivarna att begreppet ”saklig grund” (se faktaruta ovan) skulle tas bort, något som facken inom LO inte kunde gå med på.

 

Vad händer nu?
Den 17 juni skickade regeringen ut LAS-utredningen på remiss till myndigheter, fack och arbetsgivare. Remissvaren ska ha kommit in till regeringen senast den 26 oktober 2020. Därefter kommer regeringen att ta fram förslag på ny lag.

 

Vill du veta mer?
På Dagens Arbete kan du läsa mer om LAS och vad förändringarna innebär. Klicka här för att komma till artikeln.

 

Upprop från OLOs gruppstyrelse:

Tufft läge för LAS förhandlingarna

Om fack och arbetsgivare inte enas om förslaget

hotas våran nuvarande LAS att bli urvattnad och försvagad och bli en LAG.

Detta tycker inte vi från IF Metall på OLO Gruppstyrelse är okej!

Vi vill inte att exempelvis uppsägningar av personliga skäl inte ska kunna ogiltigförklaras i företag med som mest 15 anställda. (I dag löper anställningen vidare tills tvist är avgjord.)

  • Detta måste vi slå vakt om!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt