Det är drogerna som ska bort – inte de anställda

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Monday, September 9, 2019 2:04:00 PM Categories: Från Förbundet

 

Från förbundet:

 

Många tycks tro att den som missbrukar droger på arbetstid per automatik blir av med sin anställning och att arbetsgivarens ansvar slutar där. Så enkelt är det dock inte.

Drogerna måste bort från arbetsplatserna. Den som missbrukar droger ska däremot i första hand få hjälp, precis som vid alkoholmissbruk och andra sjukdomar. Det är arbetsgivarens skyldighet, menar Darko Davidovic, förbundsjurist.

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att förebygga ohälsa och arbetsolyckor, och anställda med missbruksproblem kan såklart utgöra en fara både för sig själv och för sin omgivning.

– Därför ska företaget även ha en policy för hur den som uppträder påverkat, eller testar positivt i ett drogtest, ska kunna få hjälp. På samma sätt som vid alkoholmissbruk och andra sjukdomar.

Orsaken till missbruk ska med andra ord alltid utredas. Och arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering ska även omfatta alkohol- och drogmissbruk.

– Arbetsgivaren ska alltså se till att det finns ett handlingsprogram och att rehabiliteringsåtgärder sätts in om något händer. Arbetsmiljölagen ger en bra grund för allt detta, säger han.


Fokusera på följande:

  • Hur samverkar vi för att arbetsplatsen ska bli/förbli drogfri?
  • Behövs det någon speciell utbildning för att vi ska kunna hålla droger och nyttjande av droger borta?
  • Hur skapar vi samförstånd kring hur vi utför drogtester samt hur vi hanterar resultaten av dessa?
  • Vilken expertis behöver företaget ta hjälp av för att både kunna bedöma resultaten av drogtesterna samt utreda orsaken till varför en anställd nyttjat droger?
  • Vilken rehabilitering kan företaget erbjuda?
  • Hur följer vi upp det utförda arbetet och dess resultat?

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt