• RSS
  • Subscribe

Archives

Kallelse: Medlemsomröstning om nya arbetstider 

Wednesday, November 17, 2021 2:34:00 PM Categories: Arbetstider Lokala avtal Verkstadsklubben

 

Som vi skrivit om tidigare har företaget kallat till förhandling om våra arbetstider. Det handlar om att frigöra tid för att återbetalningstakten av tid till stoppdagsbanken ska gå snabbare. Timmarna i stoppdagsavtalet är förbrukade och eftersom det mesta av vår arbetstidsförkortning är schemalagd tar det för lång tid för oss att fylla banken igen och vi kan inte utnyttja avtalet på samma sätt som övriga orter inom Scania.

 

Efter långa förhandlingar finns nu ett förslag att ta ställning till. Verkstadsklubben har under förhandlingarna haft två principer som vi inte har kunnat backa från. Den ena är att vi inte ska behöva börja tidigare än 6:24 på morgonen, och den andra är att kvällsskiftet inte ska arbeta efter 00:00. Båda dessa krav har företaget nu gått med på. Dessutom har vi inte rört arbetstiderna på fredagar då vi vet att folk vill gå hem så tidigt som möjligt.

 

Klubbstyrelsen har gjort bedömningen att vi inte kan ta detta beslut själva och kallar härmed till medlemsomröstning i frågan.

Medlemsomröstningen kommer att ske 1 December, kl 5:24-9:24 samt 15:12-18:12.

 

Plats för omröstning kommer att anslås på respektive gruppområde under kommande vecka. (Medlemmar på SIM & MPC röstar på klubbexpeditionen ovanför Sandåsavakten.)

 


 

Förslag på nya arbetstider

2-skift

Dag-skift

Börjar

Slutar

Rast (minuter)

Timmar/dag

Måndag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Tisdag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Onsdag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Torsdag 

06:24 

15:24 

48 

8,2 

Fredag 

06:24 

12:24 

18 

5,7 

Kvälls-skift

Börjar

Slutar

Rast (minuter)

Timmar/dag

Måndag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Tisdag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Onsdag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Torsdag 

15:24 

23:36 

30 

7,7 

Fredag 

12:24 

18:36 

18 

5,9 

 
Natt

Natt-skift

Börjar

Slutar

Rast (minuter)

Timmar/dag

Söndag 

22:24 

06:24 

8,0 

Måndag 

23:36 

06:24 

6,8 

Tisdag 

00:00 

06:24 

6,4 

Onsdag 

00:00 

06:24 

6,4 

Torsdag 

00:00 

06:24 

6,4 

 

·         Med förslaget ovan får en 2-skiftsarbetare 70 minuters arbetstidsförkortning/vecka och en nattarbetare 94 minuters arbetstidsförkortning/vecka. (Med dagens arbetstider får en 2-skiftsarbetare 22 minuter och en nattarbetare 94 minuter.)

·         Möjligheten till ikappkörning på vardagar för kvällsskiftet begränsas till 24 minuter tisdag-torsdag. (23:36-00:00)

·         Om vi går med på förslaget kommer företaget att skjuta till 20 timmar i allas stoppdagsbank som en engångskompensation.

 

Återbetalning av tid till stoppdagsbanken

Om förslaget går igenom utökas gränsen för stoppdagsbanken med ytterligare 100h. 
Vid återbetalning får individen varje vecka behålla 11 minuter av arbetstidsförkortningen vilket sätts in i kompbanken.

 

Avtalad återbetalning omfattar befintliga 100h och nya 100h enligt nedan:

2-skift  
70 - 11 = 59 min från medarbetaren 
70 - 11 = 59 min från företaget 
Återbetalningstakt 200h = 2 år

Natt  
94 - 11 = 83 min från medarbetaren 
94 - 11 = 83 min från företaget 
Återbetalningstakt 200h= 1 år och 5 månader

När stoppdagsbanken är tillbaka på noll får individen hela arbetstidsförkortningen (70 minuter respektive 94 minuter) i kompbanken.

 


 

Vad är arbetstidsförkortning?

I Teknikavtalet (”Blå Boken”)  har man förhandlat fram en förkortning av arbetstiden som läggs in i kompbanken, om man inte gör något avtal om att schemalägga tiden. (§4 mom. 3:3)
I Oskarshamn har vi schemalagt det mesta av arbetstidsförkortningen.
Vi har idag alltså kortare arbetstid än våra kamrater i Södertälje och Luleå, och det är därför de har fått mer arbetstidsförkortning till kompbanken.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, September 28, 2021 2:34:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er!
 

Vi har fortfarande en svår situation att hantera på företaget pga. materialbristen. Vi har under den gångna perioden använt oss av avtalet stoppdag produktion Nu är timmarna förbrukade och återbetalningen tar lång tid och det gör att vi ej kan använda oss av stoppdagar i Oskarshamn i nuläget, detta för att återbetalningstakten är för låg i Oskarshamn för tvåskiftarna, där det mesta av arbetstidsförkortningen är schemalagd, och det gör att vi ej kan betala tillbaka i en takt som gör att vi kan nyttja avtalet som övriga orter inom Scania.


Därför har Scania i Oskarshamn fått i uppdrag av PoL att förändra våra befintliga arbetstider för framförallt 2 skiftarna, detta för att frigöra tid så att betalningstakten går snabbare.
Företaget har inlett en förhandling i ärendet med IF Metall. Vi vet att denna fråga är viktig och har en stor påverkan för er medlemmar!

Men för att vara extra tydlig så har vi enbart startat upp förhandlingen med företaget.

Vi kommer att vara öppna med denna fråga och uppdatera er hur vi kommer att gå vidare när vi har något att ta ställning till.


// Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Om stoppdagar 

Wednesday, August 25, 2021 8:27:00 AM Categories: Arbetstider Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

För tillfället är produktionsläget väldigt ansträngt. Vi följer utvecklingen dagligen och tillsammans med företaget försöker vi använda våra olika flexibilitetsverktyg på ett sätt som gör att Scania kan leverera trots störningar hos våra leverantörer. Vi har ett antal olika flexibilitetsverktyg där vi får en bra betalning för vår flexibilitet men de har inte riktigt räckt till i denna situation, därför har vi tillfälligt öppnat upp för användandet av Stoppdagsavtalet per timme.


I ett par lägen har vi även accepterat kortare framförhållning än de fem dagar som är reglerat i avtalet, vi testar, utvärderar och försöker vässa våra verktyg så att vi klarar av att leverera till Scanias kunder.
Det är viktigt att alla förstår vad som orsakar dessa störningar och hur vi parerar dem. Det är hela tiden en avvägning mellan framförhållning, vad flexibiliteten ska kosta och företagets behov av att ha produktionen igång.

 

Alla vinner på att Scania levererar och är lönsamt men det skall självklart inte ske till vilket pris som helst! Det är viktigt är att ni ute i produktionen pratar med era förtroendevalda om hur vi nu hanterar svängningarna, så att vi som förhandlar får bättre kunskap i hur förändringarna påverkar er.
 

Avtalet för Stoppdagar Produktion ger dessa förutsättningar för företaget:

- Varsel senast 5 dagar innan Stoppdag planeras, eller måndag för stopp på fredag samma vecka Utlagd stopptid kan återtas senast 5 dagar innan det planerade stoppet, i undantagsfall även senare men då krävs en överenskommelse mellan parterna. Det finns ingen arbetsskyldighet eller beredskap där Stoppdag är utlagd. (Företag och fack kan komma överens om att vissa verksamheter undantas där behov finns.)
- Stopp läggs ut i hela dagar, helst i samband med helg eller annan ledighet
- Full lön utbetalas
- Halva stopptiden återbetalas med medarbetarens nya intjänade arbetstidsförkortning och andra halvan av företaget. Exempel: 8 timmar stopp = 4 timmar dras från AFK intjänandet.
- Redan sparad komptid påverkas inte.
- Återbetalningen dras av med hälften av den nya AFK-tiden enligt tabellen nedan, tills saldot är nollat.

Skiftform

Veckoarbetstid

Arbetstidsförkortning/vecka

AFK/vecka vid återbet.

Dagtid

40,0

94 min

47 min

2-skift

36,8

22 min

11 min

Ständig eftermiddag

36,8

22 min

11 min

Ständig förmiddag

38,6

22 min

11 min

Natt

34,0

94 min

47 min

Helgskift

28,0

82 min

41 min

Förlängd fredag var 8:e v

37,08

48 min

24 min

Förlängd fredag var 4:e v

37,35

76 min

38 min

 

Tillfälliga användningen av Stopptimmar påverkar varseltiden och förläggningen till timmar istället för
dagar. Ersättning eller återbetalning påverkas inte.

 Företaget om bakgrunden till läget

Ett sammanflöde av händelser bidrog till den situation som fordonsindustrin nu står inför. Under COVID-19-krisen första halvåret 2020 stod fordonsindustrin inför en betydande nedgång i efterfrågan. Då försäljningen av nya fordon ökade under andra halvåret innebar de mycket osäkra försäljningsutsikterna vid tidpunkten att fordonstillverkarna inte på ett meningsfullt sätt ökade sina halvledarorder.

 

Samtidigt, drivet av övergången till distansarbete och det efterföljande större behovet av uppkoppling, ökade konsumenternas efterfrågan avsevärt för persondatorer, servrar, smarta telefoner, molntjänster etc., vilka samtliga är starkt beroende av halvledare.
Det innebar att även när fordonsindustrin drastiskt minskade chipbeställningarna stod andra sektorer införett ökat behov. Hela fordonsindustrin inklusive personbilar och nyttofordon beräknas uppgå till 10% av halvledarförsäljningens totala årliga försäljning och produktionen flyttades enkelt till andra sektorer.


Ett antal händelser under 2021 förvärrade situationen för fordonsindustrin. En vinterstorm i Texas i februari 2021 tvingade en viktig tillverkare att stänga verksamheten i flera veckor och Scania drabbades direkt. En brand i en wafer-fabrik i Japan i mars 2021 påverkade många fordonstillverkareoch även Scania påverkades.

Den senaste tiden, under juni och juli, har den allvarliga COVID-19-situationen i Malaysia, där alla tillverkare av halvledare till fordon har ”backend”-produktion, tvingat många fabriker att stänga i veckor och genomföra snabba vaccinationsprogram. Särskilt situationen i Malaysia har påverkat Scania och är den främsta anledningen till att vi nu minskar output.
 

Den fullständiga effekten av denna situation är fortfarande inte helt uppenbar. Vi hanterar en leverantörskedja med väldigt kort framförhållning och anpassar våra produktionsplaner därefter. Vårt agila sätt att arbeta tvärfunktionellt så väl som vår flexibilitet möjliggör att vi levererar så mycket som möjligt och håller löftena till våra kunder. Vi vill rikta ett stort tack till alla som är med och bidrar, både internt inom P&L, tvärfunktionellt inom företaget och våra fackliga kollegor!

 

De flesta, om inte alla, fordonstillverkare arbetar nu i krisläge och få förväntar sig en snabb lösning.
 

Fabio Costello
Senior Vice President Logistics

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förändringar i Folksam/IF Metalls hemförsäkring 

Tuesday, August 17, 2021 8:02:00 AM Categories: Försäkringar

 

Försäkringskommittén informerar:

LO-förbunden beslutade tillsammans med Folksam, som första aktör redan 2018, att öppna upp för att hemförsäkringen kunde lämna överfallsersättning vid så kallat våld i nära relation – när en gärningsperson och ett brottsoffer omfattas av samma hemförsäkring. Nu utökas överfallsskyddet i hemförsäkringen efter önskemål från bland annat IF Metall.

 

Folksam/IF Metalls hemförsäkring ingår inte i medlemskapet men kan köpas till. Priset beror bland annat på var och hur du bor. För att se vad just du får betala gå in på www.folksam.se/ifmetall och läs mer.

 

Vad exakt ingår i det utökade överfallsskyddet?
Det omfattar akuta merkostnader samt överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning. Merkostnader kan uppstå när brottsoffret flyr från hemmet, exempelvis vid resor till kvinnojour eller annat akut boende samt utgifter för mat, telefonkort, hygienartiklar och dylikt.

 

Överfallsersättning för enskilda skadehändelser
Ersättning för personer som utsätts för upprepat fysiskt våld (det vill säga grov frids- och grov kvinnofridskränkning).
Ersättning lämnas med ett engångsbelopp om 30 000 kronor efter lagakraftvunnen dom.

 

Ersättning för merkostnader som uppstår när man tvingas lämna sitt gemensamma hem och ordna med annat boende

·         ​​Ersättning lämnas med max 15 000 kronor i högst tre månader. ​​​​

·         ​​​För att ersättning ska kunna lämnas måste en polisanmälan och ett underlag på kostnader kunna uppvisas på begäran.

·         Ersättningen ska ses som ett komplement till det stöd som kan fås från samhället.

·         Ersättning kan lämnas för exempelvis resor till kvinnojour och skyddsboende, för matkostnader, telefonkort eller nödvändiga klädinköp.

·         ​Möjlighet till tio kontakter med psykolog samt kostnader för resor och eventuell tolk till besöket.

·         Förlängd preskription för minderåriga.

 

För mer information se www.folksam.se/ifmetall

 

Fritidsförsäkring under semestern

I medlemsavgiften ingår försäkringen Medlemsolycksfall Fritid ifall du skulle skada dig när du är ledig.
I försäkringen ingår olycksfallsersättning, sjukhusvistelse och korttidsboende, rehabilitering, kristerapi, medicinsk invaliditet, kroppsskada, akutersättning, tandskadekostnader och en del övriga kostnader. Naturligtvis gäller olycksfallsförsäkringen även på semestern!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Årsmötet fastställt 

Tuesday, August 17, 2021 7:56:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Innan semestern träffades revisorerna och räknade de poströster som inkommit. De kunde konstatera att omröstningen gått rätt till och att de nominerade nu är valda.

 

Nuvarande klubbstyrelse ser därmed ut som följer:

Uppdrag   Mandatperiod
Ordförande Mikael Johansson 2021-2023
Vice ordförande Leonardo Cañas 2020-2022
2:e vice ordförande Jeff  Sabel 2021-2023
Kassör Joakim Rylin 2020-2022
Sekreterare Jenny Ilke hjelm 2020-2022
Vice sekreterare Fredrik Jonasson 2021-2023
Ledamot Fredrick Carlsson 2020-2022
Ersättare Leine Johansson

2021-2022

Ersättare Saga Lundberg 2021-2022
Ersättare Catarina Gustavsson 2021-2022
Ersättare Karen Victor 2021-2022
Ersättare Anders Svensson 2021-2022
Ersättare Tomas Nilsson 2021-2022


 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, August 17, 2021 7:55:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar varmt välkomna tillbaka, hoppas att ni har haft en skön semester, att ni har kunnat kopplat av på ledigheten och laddat batterierna. Nu tar vi nya tag med både befintliga och nya frågeställningar som vi har på agendan. Kom ihåg att alltid ta kontakt med den fackliga organisationen när ni behöver hjälp, inga frågor är för små.

 

/ Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, June 15, 2021 10:06:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar! Eftersom detta är sista hyttbyggaren innan semestern så vill jag passa på att skriva några ord. Det här året har ju som alla vet varit mycket speciellt. Även om vi nu ser en stadig förbättring på många håll tack vare vaccinet så är vi fortfarande inte förbi pandemin. Vi har fortfarande en ryckighet i produktionen, framförallt beror detta på materialbrist från underleverantörer som också har det tufft, som gör att vi får en hel del stopp. IF Metall och företaget har suttit i många diskussioner på Sverige nivå för att försöka få till en så bra lösning som möjligt kring detta, både för medlemmen och företaget.

 

Nu har vi en uppgörelse som innebär att vi tidigarelägger huvudsemestern med en vecka. För dom det berör kommer det att bli en extra vecka som vi förhandlat fram med företaget, så v27 är det permission och v28-31 semester. Ni ska bli informerade från respektive chef kring hanteringen. Givetvis så är det bara att höra av sig till oss med frågor.

 

Jag får med detta passa på och önska alla medlemmar med familjer en riktigt skön semester!

 

 

/ Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om årsmötet 

Tuesday, June 15, 2021 10:02:00 AM Categories: Medlemskap Möten Verkstadsklubben

 

Glöm inte att skicka in blanketten för årsmötet!
Senast 23 juni måste vi ha blanketterna.

 

Klicka här för att komma till sidan med handlingar.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Information till feriearbetare 

Tuesday, June 15, 2021 10:00:00 AM Categories: Löner Verkstadsklubben

 

Efter ett år utan feriearbetare har företaget nu tagit emot ett antal sommarjobbare igen. Verkstadsklubben passar därför på att välkomna alla årets feriearbetare!

 

Nedanstående uppgifter är hämtade från de överenskommelser som finns mellan verkstadsklubben och företaget. Regelverket finns med i våra lokala avtal och betalningsnormer.

 

Ersättning för feriearbetare (Dagtid)
Upp till 18 år                                           88,28 kr/tim
18 år                                                      113,35 kr/tim
19 år och äldre                                        120,97 kr/tim
Högskola minst 180p                                124,25 kr/tim

 

Företaget gör skillnad mellan ferieanställd och semestervikarie. Feriearbete är utanför ordinarie bemanning och ersätter ingen annan anställd. En semestervikarie ersätter en person i den ordinarie bemanningen och ska därför erhålla nivålön 1 i aktuellt värderingsområde. Det som tillkommer i båda fallen är OB-, skiftformstillägg och semesterersättning enligt avtal.

Om det finns frågor rörande anställningen kontakta din produktionsledare, lönekontoret eller verkstadsklubben.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inbjudan till webbinarie om försäkringar 

Tuesday, June 15, 2021 9:55:00 AM Categories: Försäkringar

 

Vår systerklubb i Södertälje bjuder in alla medlemmar som är anställda på Scania i Luleå, Oskarshamn och Södertälje till ett webbinarie med nyttig trygghetsinformation om de försäkringar som du och din familj omfattas av.

 

 

Informationen sker digitalt så det enda du behöver för att delta är tillgång till en dator eller en surfplatta och en mailadress.Enkelt, smidigt och självklart kostnadsfritt!

 

Du bokar genom att scanna QR-koden så kommer du till en websida där du kan boka din plats samt läsa mer om innehållet för webbinariet.
Det finns två datum att välja:  30 juni och 7 juli.
Båda Webbinarier är mellan 18:00 ­- 19:00

 

Varmt välkommen önskar Scanias Verkstadsklubb i samarbete med Folksam.

 

Agenda

· Olycksfall

· Sjuk och efterlevande

· Hemförsäkring

· Barn

· Juristförsäkring

· Medlemsspar

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 6 of 73 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt