• RSS
 • Subscribe

Archives

Om stoppdagar 

Wednesday, August 25, 2021 8:27:00 AM Categories: Arbetstider Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

För tillfället är produktionsläget väldigt ansträngt. Vi följer utvecklingen dagligen och tillsammans med företaget försöker vi använda våra olika flexibilitetsverktyg på ett sätt som gör att Scania kan leverera trots störningar hos våra leverantörer. Vi har ett antal olika flexibilitetsverktyg där vi får en bra betalning för vår flexibilitet men de har inte riktigt räckt till i denna situation, därför har vi tillfälligt öppnat upp för användandet av Stoppdagsavtalet per timme.


I ett par lägen har vi även accepterat kortare framförhållning än de fem dagar som är reglerat i avtalet, vi testar, utvärderar och försöker vässa våra verktyg så att vi klarar av att leverera till Scanias kunder.
Det är viktigt att alla förstår vad som orsakar dessa störningar och hur vi parerar dem. Det är hela tiden en avvägning mellan framförhållning, vad flexibiliteten ska kosta och företagets behov av att ha produktionen igång.

 

Alla vinner på att Scania levererar och är lönsamt men det skall självklart inte ske till vilket pris som helst! Det är viktigt är att ni ute i produktionen pratar med era förtroendevalda om hur vi nu hanterar svängningarna, så att vi som förhandlar får bättre kunskap i hur förändringarna påverkar er.
 

Avtalet för Stoppdagar Produktion ger dessa förutsättningar för företaget:

- Varsel senast 5 dagar innan Stoppdag planeras, eller måndag för stopp på fredag samma vecka Utlagd stopptid kan återtas senast 5 dagar innan det planerade stoppet, i undantagsfall även senare men då krävs en överenskommelse mellan parterna. Det finns ingen arbetsskyldighet eller beredskap där Stoppdag är utlagd. (Företag och fack kan komma överens om att vissa verksamheter undantas där behov finns.)
- Stopp läggs ut i hela dagar, helst i samband med helg eller annan ledighet
- Full lön utbetalas
- Halva stopptiden återbetalas med medarbetarens nya intjänade arbetstidsförkortning och andra halvan av företaget. Exempel: 8 timmar stopp = 4 timmar dras från AFK intjänandet.
- Redan sparad komptid påverkas inte.
- Återbetalningen dras av med hälften av den nya AFK-tiden enligt tabellen nedan, tills saldot är nollat.

Skiftform

Veckoarbetstid

Arbetstidsförkortning/vecka

AFK/vecka vid återbet.

Dagtid

40,0

94 min

47 min

2-skift

36,8

22 min

11 min

Ständig eftermiddag

36,8

22 min

11 min

Ständig förmiddag

38,6

22 min

11 min

Natt

34,0

94 min

47 min

Helgskift

28,0

82 min

41 min

Förlängd fredag var 8:e v

37,08

48 min

24 min

Förlängd fredag var 4:e v

37,35

76 min

38 min

 

Tillfälliga användningen av Stopptimmar påverkar varseltiden och förläggningen till timmar istället för
dagar. Ersättning eller återbetalning påverkas inte.

 Företaget om bakgrunden till läget

Ett sammanflöde av händelser bidrog till den situation som fordonsindustrin nu står inför. Under COVID-19-krisen första halvåret 2020 stod fordonsindustrin inför en betydande nedgång i efterfrågan. Då försäljningen av nya fordon ökade under andra halvåret innebar de mycket osäkra försäljningsutsikterna vid tidpunkten att fordonstillverkarna inte på ett meningsfullt sätt ökade sina halvledarorder.

 

Samtidigt, drivet av övergången till distansarbete och det efterföljande större behovet av uppkoppling, ökade konsumenternas efterfrågan avsevärt för persondatorer, servrar, smarta telefoner, molntjänster etc., vilka samtliga är starkt beroende av halvledare.
Det innebar att även när fordonsindustrin drastiskt minskade chipbeställningarna stod andra sektorer införett ökat behov. Hela fordonsindustrin inklusive personbilar och nyttofordon beräknas uppgå till 10% av halvledarförsäljningens totala årliga försäljning och produktionen flyttades enkelt till andra sektorer.


Ett antal händelser under 2021 förvärrade situationen för fordonsindustrin. En vinterstorm i Texas i februari 2021 tvingade en viktig tillverkare att stänga verksamheten i flera veckor och Scania drabbades direkt. En brand i en wafer-fabrik i Japan i mars 2021 påverkade många fordonstillverkareoch även Scania påverkades.

Den senaste tiden, under juni och juli, har den allvarliga COVID-19-situationen i Malaysia, där alla tillverkare av halvledare till fordon har ”backend”-produktion, tvingat många fabriker att stänga i veckor och genomföra snabba vaccinationsprogram. Särskilt situationen i Malaysia har påverkat Scania och är den främsta anledningen till att vi nu minskar output.
 

Den fullständiga effekten av denna situation är fortfarande inte helt uppenbar. Vi hanterar en leverantörskedja med väldigt kort framförhållning och anpassar våra produktionsplaner därefter. Vårt agila sätt att arbeta tvärfunktionellt så väl som vår flexibilitet möjliggör att vi levererar så mycket som möjligt och håller löftena till våra kunder. Vi vill rikta ett stort tack till alla som är med och bidrar, både internt inom P&L, tvärfunktionellt inom företaget och våra fackliga kollegor!

 

De flesta, om inte alla, fordonstillverkare arbetar nu i krisläge och få förväntar sig en snabb lösning.
 

Fabio Costello
Senior Vice President Logistics

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förändringar i Folksam/IF Metalls hemförsäkring 

Tuesday, August 17, 2021 8:02:00 AM Categories: Försäkringar

 

Försäkringskommittén informerar:

LO-förbunden beslutade tillsammans med Folksam, som första aktör redan 2018, att öppna upp för att hemförsäkringen kunde lämna överfallsersättning vid så kallat våld i nära relation – när en gärningsperson och ett brottsoffer omfattas av samma hemförsäkring. Nu utökas överfallsskyddet i hemförsäkringen efter önskemål från bland annat IF Metall.

 

Folksam/IF Metalls hemförsäkring ingår inte i medlemskapet men kan köpas till. Priset beror bland annat på var och hur du bor. För att se vad just du får betala gå in på www.folksam.se/ifmetall och läs mer.

 

Vad exakt ingår i det utökade överfallsskyddet?
Det omfattar akuta merkostnader samt överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning. Merkostnader kan uppstå när brottsoffret flyr från hemmet, exempelvis vid resor till kvinnojour eller annat akut boende samt utgifter för mat, telefonkort, hygienartiklar och dylikt.

 

Överfallsersättning för enskilda skadehändelser
Ersättning för personer som utsätts för upprepat fysiskt våld (det vill säga grov frids- och grov kvinnofridskränkning).
Ersättning lämnas med ett engångsbelopp om 30 000 kronor efter lagakraftvunnen dom.

 

Ersättning för merkostnader som uppstår när man tvingas lämna sitt gemensamma hem och ordna med annat boende

·         ​​Ersättning lämnas med max 15 000 kronor i högst tre månader. ​​​​

·         ​​​För att ersättning ska kunna lämnas måste en polisanmälan och ett underlag på kostnader kunna uppvisas på begäran.

·         Ersättningen ska ses som ett komplement till det stöd som kan fås från samhället.

·         Ersättning kan lämnas för exempelvis resor till kvinnojour och skyddsboende, för matkostnader, telefonkort eller nödvändiga klädinköp.

·         ​Möjlighet till tio kontakter med psykolog samt kostnader för resor och eventuell tolk till besöket.

·         Förlängd preskription för minderåriga.

 

För mer information se www.folksam.se/ifmetall

 

Fritidsförsäkring under semestern

I medlemsavgiften ingår försäkringen Medlemsolycksfall Fritid ifall du skulle skada dig när du är ledig.
I försäkringen ingår olycksfallsersättning, sjukhusvistelse och korttidsboende, rehabilitering, kristerapi, medicinsk invaliditet, kroppsskada, akutersättning, tandskadekostnader och en del övriga kostnader. Naturligtvis gäller olycksfallsförsäkringen även på semestern!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Årsmötet fastställt 

Tuesday, August 17, 2021 7:56:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Innan semestern träffades revisorerna och räknade de poströster som inkommit. De kunde konstatera att omröstningen gått rätt till och att de nominerade nu är valda.

 

Nuvarande klubbstyrelse ser därmed ut som följer:

Uppdrag   Mandatperiod
Ordförande Mikael Johansson 2021-2023
Vice ordförande Leonardo Cañas 2020-2022
2:e vice ordförande Jeff  Sabel 2021-2023
Kassör Joakim Rylin 2020-2022
Sekreterare Jenny Ilke hjelm 2020-2022
Vice sekreterare Fredrik Jonasson 2021-2023
Ledamot Fredrick Carlsson 2020-2022
Ersättare Leine Johansson

2021-2022

Ersättare Saga Lundberg 2021-2022
Ersättare Catarina Gustavsson 2021-2022
Ersättare Karen Victor 2021-2022
Ersättare Anders Svensson 2021-2022
Ersättare Tomas Nilsson 2021-2022


 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, August 17, 2021 7:55:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar varmt välkomna tillbaka, hoppas att ni har haft en skön semester, att ni har kunnat kopplat av på ledigheten och laddat batterierna. Nu tar vi nya tag med både befintliga och nya frågeställningar som vi har på agendan. Kom ihåg att alltid ta kontakt med den fackliga organisationen när ni behöver hjälp, inga frågor är för små.

 

/ Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, June 15, 2021 10:06:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar! Eftersom detta är sista hyttbyggaren innan semestern så vill jag passa på att skriva några ord. Det här året har ju som alla vet varit mycket speciellt. Även om vi nu ser en stadig förbättring på många håll tack vare vaccinet så är vi fortfarande inte förbi pandemin. Vi har fortfarande en ryckighet i produktionen, framförallt beror detta på materialbrist från underleverantörer som också har det tufft, som gör att vi får en hel del stopp. IF Metall och företaget har suttit i många diskussioner på Sverige nivå för att försöka få till en så bra lösning som möjligt kring detta, både för medlemmen och företaget.

 

Nu har vi en uppgörelse som innebär att vi tidigarelägger huvudsemestern med en vecka. För dom det berör kommer det att bli en extra vecka som vi förhandlat fram med företaget, så v27 är det permission och v28-31 semester. Ni ska bli informerade från respektive chef kring hanteringen. Givetvis så är det bara att höra av sig till oss med frågor.

 

Jag får med detta passa på och önska alla medlemmar med familjer en riktigt skön semester!

 

 

/ Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om årsmötet 

Tuesday, June 15, 2021 10:02:00 AM Categories: Medlemskap Möten Verkstadsklubben

 

Glöm inte att skicka in blanketten för årsmötet!
Senast 23 juni måste vi ha blanketterna.

 

Klicka här för att komma till sidan med handlingar.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Information till feriearbetare 

Tuesday, June 15, 2021 10:00:00 AM Categories: Löner Verkstadsklubben

 

Efter ett år utan feriearbetare har företaget nu tagit emot ett antal sommarjobbare igen. Verkstadsklubben passar därför på att välkomna alla årets feriearbetare!

 

Nedanstående uppgifter är hämtade från de överenskommelser som finns mellan verkstadsklubben och företaget. Regelverket finns med i våra lokala avtal och betalningsnormer.

 

Ersättning för feriearbetare (Dagtid)
Upp till 18 år                                           88,28 kr/tim
18 år                                                      113,35 kr/tim
19 år och äldre                                        120,97 kr/tim
Högskola minst 180p                                124,25 kr/tim

 

Företaget gör skillnad mellan ferieanställd och semestervikarie. Feriearbete är utanför ordinarie bemanning och ersätter ingen annan anställd. En semestervikarie ersätter en person i den ordinarie bemanningen och ska därför erhålla nivålön 1 i aktuellt värderingsområde. Det som tillkommer i båda fallen är OB-, skiftformstillägg och semesterersättning enligt avtal.

Om det finns frågor rörande anställningen kontakta din produktionsledare, lönekontoret eller verkstadsklubben.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inbjudan till webbinarie om försäkringar 

Tuesday, June 15, 2021 9:55:00 AM Categories: Försäkringar

 

Vår systerklubb i Södertälje bjuder in alla medlemmar som är anställda på Scania i Luleå, Oskarshamn och Södertälje till ett webbinarie med nyttig trygghetsinformation om de försäkringar som du och din familj omfattas av.

 

 

Informationen sker digitalt så det enda du behöver för att delta är tillgång till en dator eller en surfplatta och en mailadress.Enkelt, smidigt och självklart kostnadsfritt!

 

Du bokar genom att scanna QR-koden så kommer du till en websida där du kan boka din plats samt läsa mer om innehållet för webbinariet.
Det finns två datum att välja:  30 juni och 7 juli.
Båda Webbinarier är mellan 18:00 ­- 19:00

 

Varmt välkommen önskar Scanias Verkstadsklubb i samarbete med Folksam.

 

Agenda

· Olycksfall

· Sjuk och efterlevande

· Hemförsäkring

· Barn

· Juristförsäkring

· Medlemsspar

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Facket försäkrar ersätts med Avtalat 

Tuesday, June 15, 2021 9:53:00 AM Categories: Från Förbundet Försäkringar

 

Vid årsskiftet upphörde Facket Försäkrar-verksamheten hos LO, LO-distrikten och förbunden, och ersattes med Avtalat. Målet med verksamheten är att alla ska förstå hur pension och försäkring via kollektivavtalet fungerar.

 

I januari började information som tidigare funnits på olika platser flyttas över till avtalat.se. Just nu är sajten fylld med generell information, men på sikt ska både anställda och arbetsgivare kunna logga in och hantera alla sina ärenden digitalt.

Genom att samla all information och alla tjänster på ett enda ställe blir det enklare och mer överskådligt. Dessutom säkerställs att informationen blir enhetlig.

 

Vad är Avtalat?

Avtalat är ett nytt bolag som LO, PTK och Svenskt Näringsliv bildat tillsammans för att informera om avtalspension och avtalsförsäkringar.

Förutom att informera om hur avtalspension och försäkringar fungerar ska Avtalat även ansvara för utbetalningen av informationsmedel kring avtalsförsäkringarna samt utbildningen av nya och gamla försäkringsinformatörer.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

ÅRSMÖTE 2021 

Wednesday, June 9, 2021 8:13:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Som tidigare informerats hålls detta årsmöte genom poströstning (per capsulam).

 

Gör så här:

 • Läs igenom handlingarna nedan.
 • Skriv ut "Dagordning årsmöte 2021 per capsulam" och fyll i dina svar.
 • Underteckna dagordningen med namn och personnummer (kontroll av medlemskap kommer göras) samt ort och datum.
 • Skicka in dagordningen med internposten till: IF Metall Verkstadsklubben
  eller med vanlig postgång till:
  IF Metall Verkstadsklubben Scania
  Box 903
  572 29 Oskarshamn

Handlingar:

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk berättelse 2020

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2021

Dagordning årsmöte 2021 per capsulam (Skickas in)

Om flera svar skickas i samma kuvert så måste varje svar vara ihophäftat för sig så att rösträknarna kan skilja de olika svaren åt!

 


 

Gruppstyrelsernas verksamhetsberättelser

MB Verksamhetsberättelse 2020

MC Verksamhetsberättelse 2020

OLO Verksamhetsberättelse 2020

 

Inga övernomineringar finns till någon av gruppstyrelserna.

Deras sammansättningar är således fastställda enligt nedan:

MB

Ordförande: Matthias Pettersson.
Ledamöter: Jens Franzén, Ove Kajanus, Fredrik Sjöbäck, Sami Durmishi, Lis Erixon, Mikael Klasson, Ida Spångberg.

MC

Ordförande: Joakim Rylin.
Ledamöter: Karen Victor, Åsa Fredriksson, Carolina Söderberg, Torbjörn Lankowski, Saga Lundberg, Jessica Jacobsson.
Ersättare: Mikael Johansson, Rose-Marie Dahlbom, Lina Månsol.

OLO

Ordförande: Anders Svensson.
Ledamöter: Ulf Aldebert, Joakim Johansson, Catarina Gustavsson, Niklas Forsman.
Ersättare: Martin Nilsson, Semirana Karamani.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 5 of 72 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt