• RSS
  • Subscribe

Archives

Försäkringskommittén informerar 

Tuesday, July 2, 2019 10:56:00 AM Categories: Försäkringar

 

Vi påminner om vikten av att anmäla olycksfall

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet ska du inte bita ihop, utan gå till läkare direkt. Dessutom ska du alltid anmäla skadan, även om den går att fixa med ett plåster eller en kortare sjukskrivning. Hur obetydlig skadan eller olyckan du råkat ut för än tycks vara, kan du aldrig veta vilka konsekvenser den får i framtiden. Därför är det viktigt att uppsöka läkare direkt om du råkat ut för en olycka på jobbet. Går man inte till läkare och får skadan dokumenterad direkt kan det bli svårt att bevisa sambandet mellan olyckshändelsen och eventuella framtida besvär, vilket i sin tur leder till att det kan bli svårt att få ersättning från våra avtalsförsäkringar.

- Viktigt att anmäla!
Risker, tillbud och arbetsskador ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskador och allvarliga tillbud ska anmälas till olika instanser, som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.
En arbetsskada eller ett tillbud ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskada behöver i många fall även anmälas till försäkringskassan.
Även risker och tillbud som inte leder till skada ska rapporteras i systemet.

 

Fritidsförsäkring under semestern
I medlemsavgiften ingår försäkringen Medlemsolycksfall Fritid ifall du skulle skada dig när du är ledig. I försäkringen ingår olycksfallsersättning, sjukhusvistelse och korttidsboende, rehabilitering, kristerapi, medicinsk invaliditet, kropsskada, akutersättning, tandskadekostnader och en del övriga kostnader. Naturligtvis gäller olycksfallsförsäkringen även på semestern!

För mer information om dina försäkringar, se www.folksam.se/forbund/if-metall,
eller ring 0771–950 950 för att teckna eller få hjälp.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semesterdagar vid föräldraledighet 

Tuesday, July 2, 2019 10:54:00 AM Categories: Arbetstider Löner

 

Att vara föräldraledig ger effekt på dina betalda semesterdagar. Per barn får du 120 dagar totalt  som är semesterlönegrundande (180 dagar för ensamstående). Även om du är ledig får du alltså betalda semesterdagar. Enligt lag ska de betalda dagarna som understiger 20 dagar betalas ut eller ges möjlighet att ta ledigt. Bara betalda dagar som överstiger 20 får sparas. Det är viktigt att komma ihåg detta då många felbedömt hur mycket betald semester man har efter föräldraledigheten.

Exempel:


Intjänandeåret April 2017 – Mars 2018: 
Föräldraledig från 27/5-17 t.o.m. 31/3-18. 120 av dessa dagar var semesterlönegrundande.
Det blir 13 betalda semesterdagar eftersom individen arbetade lite innan föräldraledigheten.

 

Intjänandeåret April 2018 - Mars 2019:
Föräldraledig f.r.om. 1/4-18 t.o.m. 31/10-18, dessa dagar var inte semesterlönegrundande eftersom dem (120 dagar) togs ut året innan.
För perioden 1/11-31/3 fick hen 10 betalda semesterdagar.
Det som återstår är egen komp eller om det finns möjlighet att jobba under de dagar som inte är betalda. Vilket går att efterfråga hos närmsta chef.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, July 2, 2019 10:53:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej igen alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er, nu börjar det äntligen bli dags för semester. Det behöver vi verkligen nu efter detta intensiva år som inneburit en hård belastning för er, med den produktion som har varit och all den problematik som detta skapat. Detta har också renderat i en hel del övertid. Det arbete som ni medlemmar har gjort under året har varit fantastiskt, så jag vill med detta önska er och era familjer en riktigt trevlig semester.

 

// Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semesterfakta 

Thursday, June 20, 2019 10:37:00 AM Categories: Arbetstider Löner

 

Förläggning av semestern
Förläggningen av huvudsemestern blir veckorna 29 till 32 d.v.s. 15 juli till 11 augusti. Enligt Teknikavtalet är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagarna en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Det finns ingen självklar rätt till den femte veckan i anslutning till de fyra stoppveckorna.

 

Semesterdagar
Det är semesterlagen som styr beräkningen av antalet semesterdagar. Intjänandeår för årets semester är 1 april 2018 till 31 mars 2019. Antalet anställningsdagar under ovanstående period divideras med 365 för att sedan multipliceras med 25. Avrundning görs uppåt. Om man har haft frånvaro under året som inte är semesterlönegrundande avräknas de från anställningstiden. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro framgår i semesterlagen, det kan vara egen sjukdom, del av föräldraledighet, viss typ av utbildning mm.

 

Semesterlönen
Semesterlönen är ordinarie månadslön med semestertillägg. Semestertillägget är 0,8% per dag  av ordinarie månadslön (”fast tillägg”), samt ett ”rörligt tillägg” som bestäms av ett koncernavtal och för anställda på Scania är det 14% av de semesterlönegrundade tilläggen (i första hand OB- och övertidsersättningar) som man erhållit under föregående kalenderår, dividerat med antalet semesterdagar. Det rörliga beloppet ska framgå på lönespecen från majlönen. Semestertillägget för huvudsemester betalas ut i förskott på junilönen för 20 dagar. Sparade dagar kan inte betalas ut i förskott, de betalas som tidigare i efterskott.


Lägsta semesterlön – “Balkongtillägget”
Lägsta semesterlön är en garanti för lågt avlönade medlemmar att få ut en extra slant till semestern. Många medlemmar tvingas av ekonomiska skäl att tillbringa semestern hemma, på balkongen, därav uttrycket balkongtillägg. Arbetar man inom Teknikavtalet IF Metall och har en månadslön som understiger 26 050 kronor inklusive rörliga tillägg berörs man av balkongtillägget. För Teknikavtalet IF Metall är balkongtillägget 1407:-/dag.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Information till feriearbetare 

Thursday, June 20, 2019 10:36:00 AM Categories: Löner

 

Med anledning av att företaget har tagit in ferieanställda gör verkstadsklubben en kortare genomgång i Hyttbyggaren om vad som gäller för feriearbetare. Om det finns frågor kontakta gärna din produktionsledare, lönekontoret eller verkstadsklubben.

Nedanstående uppgifter är hämtade från de överenskommelser som finns mellan verkstadsklubben och företaget. Regelverket finns med i våra lokala avtal och betalningsnormer.

 

Ersättning för feriearbetare
18 år och äldre                                  108,20 kr/tim
Minst 2 års högskolestudier                115,48 kr/tim
Minst 3 års högskolestudier                118,61 kr/tim

 

Företaget gör skillnad mellan ferieanställda och semestervikarie. Feriearbete är utanför ordinarie bemanning och ersätter ingen annan anställd. En semestervikarie ersätter en person i den ordinarie bemanningen och ska därför erhålla nivålön 1 i aktuellt värderingsområde.

 

Det som tillkommer i båda fallen är OB-, skiftformstillägg och semesterersättning enligt avtal.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt skyddsombud 

Thursday, June 20, 2019 10:35:00 AM Categories: Skydd Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens ordinarie möte 14 juni valdes Djemail Ahmeti till nytt skyddsombud på OLO.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Slipp kvalifikationstid – bli medlem idag! 

Thursday, June 20, 2019 10:35:00 AM Categories: Försäkringar Medlemskap

 

I förra Hyttbyggaren informerade försäkringskommittén om den nya inkomstförsäkringen.

Den 1 juli i år inför IF Metall sin inkomstförsäkring. Alla som blivit medlemmar innan detta datum, dvs inkommit med inträdesansökan senast 30 juni slipper kvalifikationstiden på 12 månader. Det innebär alltså att du i så fall kan utnyttja inkomstförsäkringen från första arbetslösa dagen om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar - inkomstförsäkring 

Tuesday, June 4, 2019 10:51:00 AM Categories: Från Förbundet Försäkringar

 

1 juli 2019 inför IF Metall en Inkomstförsäkring för alla medlemmar i IF Metall. Försäkringen administreras av Folksam. Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan och ingår i medlemskapet. Du behöver vara medlem i IF Metall samt IF Metalls a-kassa för att omfattas.

 

Inkomstförsäkringen ersätter vid ofrivillig arbetslöshet. Med ofrivillig arbetslöshet menas att du inte har sagt upp dig utan godtagbara skäl eller skilts från arbetet på grund otillbörligt uppförande. För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i IF Metall och IF Metalls a-kassa i minst 12 månader. Genom inkomstförsäkringen får medlemmen ett skydd upp till 80 procent av en ersättningsbar inkomst upp till en inkomst på 50 000 kr per månad. Inkomstförsäkringen kan ge dig ersättning i maximalt 100 dagar.

 

I inkomstförsäkringen ingår samtalsstöd hos Falck Healthcare för alla försäkrade och för deras sambo/make/maka/partner.
Detta stöd innebär 4 samtal. Samtal 1 är ett vägledande samtal med en socionom/beteendevetare.
Resterande 3 samtal kan vara med en psykolog eller familjerådgivare beroende på vad medlemmen behöver stöd med. Samtalet kan genomföras i telefon, på Skype eller fysiskt beroende på professionen hos mottagaren.

 

Vem kan få ersättning från inkomstförsäkringen?

 

- Medlem som tjänar mellan 25 025 kronor,
(a-kassans tak) och 50 000 kronor per månad kan få ersättning från inkomstförsäkringen från arbetslöshetsdag 1 till och med dag 100.

- Ersättningen samordnas med a-kassan och det är en karens om 6 dagar innan ersättning kan betalas ut.

- Medlem som tjänar mellan 20 900 kr och 25 025 kr per månad kan få ersättning från inkomstförsäkringen från arbetslöshetens dag 101 till och med dag 200. Ersättningen som utbetalas från inkomstförsäkringen är skattefri.

 

För mer information om våra försäkringar, kontakta någon av våra försäkringsinformatörer:
Ulf Aldebert (tfn: 765 892), Joakim Rylin (tfn: 765 326), Daniel Lazic (tfn: 765 767), Sami Durmishi, Eva-Lena Sarajlija Stenshaga, Jeff Sabel (tfn: 464 477), Matthias Pettersson (tfn: 765 027), Tobias Engström (tfn: 763 780), Joakim Johansson (tfn: 765 511).

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny gruppordförande i måleriet 

Tuesday, June 4, 2019 10:50:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På ett extra medlemsmöte i målerigruppen har Kennie Ekstrand valts till ny gruppordförande för måleriet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semester vid sjukskrivning 

Tuesday, June 4, 2019 10:49:00 AM Categories: Försäkringar Löner

 

Semesterdagar är ledighet som du har arbetat ihop. Det innebär att du inte ska behöva använda semestern för att bli frisk, istället kan du sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Under de första 14 dagarna kan du få sjuklön av din arbetsgivare. Skulle du vara sjuk längre 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan.

 

Man kan ta ut semester samtidigt som man har sjukpenning. Det är bara lön som tjänas in under samma tid som sjukpenningen som påverkar utbetalningen av sjukpenning. Semesterlön ses som en lön som man redan har tjänat in sen tidigare och påverkar därför inte sjukpenningen. Alltså behöver du inte meddela Försäkringskassan om du tar semester i samband med din sjukskrivning.

 

Tänk bara på att om du ska resa under din semester och reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. (Källa: www.forsakringskassan.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 5 of 60 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt