• RSS
  • Subscribe

Archives

Covid-19 och IF Metalls försäkringar 

Friday, May 29, 2020 9:07:00 AM Categories: Försäkringar

 

Avtalsförsäkringar genom kollektivavtalet (administreras av AFA)

  • Om du insjuknar i covid-19 kan du få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, från dag 15 i sjukperioden.
  • Skulle du bli smittad av covid-19 i ditt arbete gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, under förutsättning att smittan kvarstår i minst 180 dagar.
  • Om du avlider på grund av covid-19 gäller Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL – den gäller alltid oavsett orsaken till dödsfallet.

Medlemsförsäkringar som ingår i medlemskapet (administreras av Folksam)
Vår Sjuk- och efterlevandeförsäkring består av tre delar:

  • Om du insjuknar i Covid-19 kan du få ersättning vid arbetsoförmåga efter 90 dagars sjukskrivning.
  • Du kan däremot inte få ersättning vid vissa diagnoser på grund av att du har eller har haft covid-19.
  • Om du avlider på grund av covid-19 kan dina anhöriga få ersättning vid dödsfall, den gäller alltid oavsett dödsorsak.

Läs mer om dina försäkringar genom IF Metall på https://www.ifmetall.se/medlem/forsakringar/

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Utökad korttidspermittering 

Friday, May 15, 2020 2:07:00 PM Categories: Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

Parterna har enats om att förlänga avtalet till och med den 22a september samt att möjliggöra användandet av alla fyra permitteringsnivåerna. (20, 40, 60 och 80% med löneavdrag motsvarande 4, 6, 7,5 och 12%)

 

För merparten av IF Metalls medlemmar är inte korttidspermittering aktuellt med tanke på behovet inom produktion. Det kommer dock att finnas grupper även inom vårt kollektiv som blir arbetsbefriade i olika utsträckning.

Varje verksamhetsområde har nu påbörjat ett arbete med att göra denna indelning som skall gälla från och med 1:a juni.

Medarbetare skall i normalfallet bli informerade senast 7 dagar innan den nya eller förlängda permitteringsgraden börjar att gälla.

 

Ytterligare detaljer om avtalet kommer i en gemensam kommunikation nästa vecka.

 

 /Mvh Mikael "Sippa" Johansson, klubbordförande

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, May 5, 2020 10:45:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Angående uppgifter i media om årets semester


I olika medier spekuleras det om risk för slopad semester. Det är väldigt olyckligt eftersom vi har haft konstruktiva diskussioner om flera alternativa lösningar, men inte om denna.

 

Det är ett tufft läge för vårt företag och vi kommer att behöva hjälpas åt för att ta oss igenom detta. Vi har dock varit mycket tydliga med företaget att vi inte är intresserade av att förhandla om tvingande lösningar som innebär inställd eller flyttad semester. 

 

Vår tolkning är också att vi inte har möjlighet att teckna sådana överenskommelser enligt teknikavtalet, den enda möjligheten för företaget att kunna köra på semestern det är genom frivillighet.

 

/Mikael "Sippa" Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya rutiner på grund av Covid-19 

Wednesday, April 29, 2020 2:54:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

På grund av rådande omständigheter tar klubbexpeditionen för närvarande inte emot oplanerade besök.

Vid fackliga frågor sker kontakt i första hand via telefon. (För aktuella telefonnummer se "PDF om det mesta" i menyn högst upp.) Om behov av att träffas finns sker detta endast efter överenskommelse med den förtroendevalde.

 

Tills vidare är även alla kontaktombudsmöten inställda. Eventuella frågor tas i realtid med respektive gruppordförande, PRU-ansvarig eller klubbordförande. När vi har information som behöver komma ut till medlemmarna kommer detta som vanligt ske via klubbens hemsida, facebook samt eventuellt Hyttbyggare.

 

Ovanstående är beslutat av verkstadsklubbens arbetsutskott och gäller till att börja med under Maj månad. Därefter tas nytt beslut beroende på det allmänna smittskyddsläget. Vi hoppas att samtliga har förståelse för det speciella läge vi befinner oss i och respekterar dessa beslut.

 

Ta hand om er och följ Folkhälsomyndighetens råd!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Permittering även vecka 17 i Oskarshamn 

Thursday, April 9, 2020 11:28:00 AM Categories: Arbetstider Verkstadsklubben

 

Igår gick det ut information om att man kommer försöka starta upp produktionen vecka 17. Oskarshamnsfabriken behöver anpassa uppstarten efter chassiverkstädernas upprampningsplan samt ta hänsyn till att bufferten av hytter på gården var högre än normalt vid nedstängningen.

Planen nu är att starta produktionen för MB och MC vecka 18, tisdagen den 28 april. Det innebär fortsatt korttidspermittering även vecka 17, samt måndagen 27 april för kollektivanställda och produktionsnära tjänstemän.

 

Ytterligare information om produktionsstopp och korttidspermittering kommer som vanligt att kommuniceras via ScaniaForMe, samt den mailadress man har registrerad där.

Vid brådskande fackliga frågor under tiden för permittering kontakta klubbordförande Mikael "Sippa" Johansson (Tel 765 198) eller huvudskyddsombud Fredrick Carlsson (Tel 765 697).

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förlängd korttidspermittering 

Wednesday, April 1, 2020 12:06:00 PM Categories: Arbetstider Verkstadsklubben


Under gårdagen tog Scanias Executive Board beslutet att produktionsstoppet behöver förlängas (se nedan).

 

Gärdagens besked från företaget:

 

Justerat datum för återstart

Vi har tidigare informerat om den 14 april som vår preliminära plan för återstart av produktion. Idag har beslut fattats att den tidsplanen justeras: nytt preliminärt datum för återstart av produktion i Europa är den 20 april. Detta innebär att vi lägger ut ytterligare korttidspermitteringsdagar.

 

Klubbstyrelsen bevakar läget och har regelbundna avstämningar med företaget.

 

Som vi skrivit tidigare använder sig företaget av ScaniaForMe för att skicka ut information under korttidspermitteringen. Verkstadsklubben vill därför uppmana de som inte angivit någon mail-adress på ScaniaForMe att göra det. Då får man nämligen ett mail när informationen går ut.

 

Om verkstadsklubben behöver informera om något gör vi det på den här hemsidan samt på vår Facebooksida.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Korttidspermittering - frågor och svar 

Tuesday, March 24, 2020 7:58:00 AM Categories: Arbetstider Lokala avtal Löner Verkstadsklubben

 

Vilka omfattas av korttidspermitteringen?
Samtliga på IF Metalls avtalsområde omfattas med undantag av ett litet fåtal personer. Endast de som företaget och facket kommer överens om undantas och dessa får besked personligen.
 

Vilken ersättning får man?
Man får 92,5% av den lön som man skulle ha fått om man arbetat enligt sitt arbetstidsschema (inklusive OB och fasta tillägg).
 

Vad gäller om man är föräldraledig?
Föräldraledigheten rullar på som vanligt.
 

Vad gäller om man är sjukskriven?
Sjukskrivningen rullar på som vanligt.


Vad gäller om man är sjukskriven på deltid?
Den tid man är sjukskriven får man sjukersättning och den tid man skulle ha arbetat får man 92,5% av den lön man skulle ha fått om man arbetat enligt sitt arbetstidsschema (inklusive OB och fasta tillägg).
 

Hur får jag mer information?
Om företaget behöver komma ut med information under tiden för korttidspermittering kommer man att använda www.scaniaforme.se. (Se till att ha en uppdaterad mailadress på scaniaforme så får du mail om det kommer ny
information.)
Om klubbstyrelsen behöver komma ut med mer information kommer detta ske via vår hemsida
 och via vår facebookgrupp (https://fb.me/vklubbenscaniaoskarshamn).
 

Kommer klubbexpeditionen vara bemannad?
Under tiden med korttidspermittering kommer verkstadsklubben ha mycket begränsad bemanning. Vid akuta frågor kan man kontakta klubbordförande Mikael Johansson på telefon 765 198 eller huvudskyddsombudet Fredrick Carlsson på telefon 765 697.
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Bonusen för 2019 klar 

Monday, March 23, 2020 9:25:00 AM Categories: SRB

 

Utfallet för SRB år 2019 blev 51 443 kronor vilket är nytt rekord!

 

-Vi gjorde åter igen ett bra resultat föregående år och med vårt avtal om vinstdelning säkerställer vi att vi får del av detta.

 

För att få del av en hela bonusen gäller att medarbetare haft över 60 procents närvarotid under året. Anställda som har mellan 30 och 60 procents närvarotid får halva andelsbeloppet. För att du ska vara berättigad till bonusen krävs det att du har varit anställd under hela eller del av kvalifikationsåret och fortfarande är anställd den 31 december på kvalifikationsåret. Man är berättigad till SRB vid såväl ålderspensionering som vid förtidspensionering under kvalifikationsåret. För anställda som går i pension gäller inte kravet att anställningen ska pågå den 31 december på kvalifikationsåret.

 

Varje års bonus går först in i Resultatbonusstiftelsen. Uttag ur fonden kan göras tidigast efter tre hela kalenderårs förvaltning i fonden. Det betyder att 2019 års SRB kan börja tas ut från 2023.

 

Klicka på bilden nedan för att läsa mer:

Share This Using Popular Bookmarking Services

Korttidspermittering för anställda på Scania i Sverige 

Friday, March 20, 2020 12:30:00 PM Categories: Arbetstider Löner MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

De tre klubbarna i Oskarshamn, Södertälje och Luleå har under den senaste tiden bevakat och förhandlat med företaget gällande ett avtal om korttidspermittering.
 

Företaget har tecknat ett lokalt avtal med de fackliga organisationerna om korttidsarbete. Detta tillämpas på både IF Metalls och tjänstemännens avtalsområde. Avtalet har träffats inom ramen för den centrala överenskommelse som gjorts efter att regeringen beslutat om möjlighet till statligt krisstöd för 60 procents arbetstidsminskning, vilket motsvarar 30 arbetsbefriade dagar under perioden 23 mars till och med den 31 maj.

 

Från den 25 mars och fram till den 13 april arbetsbefrias Scanias verkstadsanställda och produktionsnära tjänstemän i Sverige på heltid med ett individuellt löneavdrag på 7,5 procent. För återstoden av avtalsperioden avgörs graden av arbetstidsminskning av den leveranskapacitet som finns tillgänglig hos Scania samt hos leverantörer och den aktuella orderingången.

Under vecka 13 (nästa vecka) kommer den detaljerade tillämpningen av avtalet kring korttidsarbete för tjänstemän och därför arbetar tjänstemännen under nästa vecka. 

I flera europeiska länder finns möjlighet till permitteringsstöd liknande det som den svenska regeringen nyligen beslutat om. Vid Scanias produktionsanläggningar i Nederländerna och Frankrike kommer statliga permitteringsavtal också att börja tillämpas med anledning av det produktionsstopp som införs under nästa vecka.

 

// Mikael ”Sippa” Johansson, klubbordförande, Verkstadsklubben

 

 

Avtalet i korthet

 

Avtalet för korttidspermittering gäller 30 arbetsbefriade dagar från 23 Mars till och med 31 Maj.

 

Från 25 Mars till 13 April sker ingen produktion och alla verkstadsanställda arbetsbefrias. (IF Metalls avtalsområde)

 

För avtalsperioden (23/3-31/5) betalas 92,5% av lönen ut.

 

Om det kommer behövas ytterligare produktionsstopp längre fram avgörs av leveranskapaciteten hos Scania och hos leverantörerna.

 

Om företaget behöver komma ut med ytterligare information under tiden med arbetsbefrielse kommer man att meddela detta via www.scaniaforme.se

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, March 19, 2020 7:59:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Angående gårdagens info om stoppad produktion:
 

Hej på er alla medlemmar, just nu har vi en väldigt svårbedömd situation, både i vårt samhälle och inom Scania.

I går gick det ut information till samtliga att Scania stänger ned produktionen från den 25 mars och ett par veckor framåt.

Från den fackliga organisationen sitter vi i ständiga diskussioner och förhandlingar med företaget. Just nu är vår viktigaste fråga att lösa betalningen nu när vi släcker ned. Vi kommer att hålla er uppdaterade och gå ut med information så fort vi har en lösning på frågan. Jag vill samtidigt be er att försöka att bibehålla lugnet och inte lyssna på rykten.  

 

Mvh Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande för Scania Oskarshamn.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 5 of 64 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt