• RSS
  • Subscribe

Archives

Vad är GFL? 

Tuesday, March 15, 2016 10:49:00 AM Categories: Lernia Löner

 

 

När vi pratar om våra inhyrda dyker ofta förkortningen GFL upp. Alla kanske inte har full koll på vad GFL innebär och därför försöker vi här reda ut begreppen.

 

Förkortningen GFL står för genomsnittligt förtjänstläge. Enligt bemanningsavtalet ska lönen för inhyrda arbetare motsvara det genomsnittliga förtjänstläget för en jämförbar grupp hos kundföretaget (Scania). De arbetare hos Scania som gör samma arbetsuppgifter som de som ska hyras in utgör den jämförbara gruppen.

 

Att en inhyrd arbetskamrat kan gå in på en genomsnittslön kan ibland upplevas som orättvist av de som är anställda på Scania, som ligger lägre i lön. Anledningen till att de inhyrda får en genomsnittslön är dock ganska enkel. Det handlar om att kundföretaget (Scania) inte ska kunna använda sig av inhyrning för att dumpa lönerna.

 

Fyra gånger om året revideras GFL:en på Scania och beroende på om personer har slutat, eller börjat på Scania kan GFL:en både öka och minska.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, March 15, 2016 10:48:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er alla medlemmar! Hoppas allt är bra på era arbetsplatser, annars hör ni av er. Vad är ideologi? Enligt mig är det något som man tror på eller som man brinner för. Själv har jag alltid haft en stark tro på fackföreningsrörelsen, för att kunna representera medlemmarna i denna förening är det för mig självklart med en stark ideologi. De första fackliga organisationerna bildades för mer än 100 år sedan. Då var arbetslösheten hög och fattigdomen utbredd, lönerna var låga och arbetsmiljön dålig. En arbetstid på 12–16 timmar, sex dagar i veckan, var vanligt. Anställningstrygghet saknades helt. Det var detta som fick våra företrädare att gå samman och gemensamt ställa krav på bättre arbetsmiljö, skälig ersättning och schyssta villkor.

 

Man måste ta hjälp av historien för att förstå vad som har fört oss dit vi är i dag och vad som kan hända om den andra sidan vinner och förstör vårat över 118-åriga bygge. Det tar lång tid att bygga upp något, men att förstöra något kan gå väldigt fort. Många kanske tar våra avtal och lagar för givet, men glöm inte att våra motståndare gör allt i sin makt att förstöra detta. Ett klubbslag i riksdagen kan exempelvis räcka för att förstöra vår semesterlag, det har inte alltid varit så att vi har haft rätt till 5 veckors betald semester, utan detta är något arbetarrörelsen har kämpat fram. Idag tar vi allt för givet och tror att det alltid har varit så och att det alltid kommer att vara så. Så visst har vi ett arv att vara rädda om och föra vidare.

 

Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från klubbens årsmöte 

Tuesday, March 1, 2016 10:39:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

 

Förra veckan hölls verkstadsklubbens årsmöte i Folkets Park, med vår föregående kanslist Björn Klingstedt som mötessekreterare. Ordförande för mötet var Christian Teiffel från förbundets förhandlingsenhet.

Christian rapporterade från avtalsrörelsen och berättade vad som gäller vid övertidsarbete. Många passade också på att ställa frågor till Christian, bland annat om förhandlingsläget och om vad som kan vara giltiga skäl att inte kunna arbeta övertid.

 

Sedvanlig verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning, samt verksamhetsplan för 2016 föredrogs och godkändes av mötet.

Därefter följde val till olika uppdrag. Till kassör i klubben valdes Joakim Rylin. Till styrelseledamöter valdes Jörgen Palmér, Jenny Ilke Hjelm och Fredrick Carlsson. Styrelsesuppleanter blev Fredrik Jonasson, Daniel Lazic, Kenneth Lundahl, Ulf Aldebert, Leine Johansson, Leonardo Cañas och Mikael Johansson (MCAAI2), i nämnd ordning.

 

Bland övriga val var bland annat en ny ungdomsansvarig i form av Linus Skyllborg, samt val av ombud till avdelningens representantskap. Dessutom utsåg mötet strejkvakter i händelse av en konflikt. Enskilda medlemmar kan även komma upp på klubbexpeditionen och anmäla sitt intresse av att ställa upp som strejkvakt.

 

Valberedning kommande år är Robert Härborg (MC), Abdo Sarajlija (MB) och Joakim Johansson (OLO) som alla har ett år kvar, samt Peter Uddén (MC) som valdes på mötet. Dessutom finns två vakanta platser som valberedningen fick i uppdrag att tillsätta.

 

Efter mötet avtackades Stefan Petersson och Sandy Bengtsson som efter en längre tid som förtroendevalda av olika anledningar valt att kliva av sina uppdrag.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ökat tempo på vägen mot nya avtal 

Tuesday, March 1, 2016 10:36:00 AM Categories: Från Förbundet Förhandlingar

 

 

På vägen mot nya kollektivavtal har vi nu nästan kommit till upploppet. Under den sista månaden innan avtal ska vara tecknade samordnas förhandlingarna av opartiska ordförande (opo). Vad innebär det? Vilka befogenheter har opo? Vilka är de och vad är deras uppdrag?

 

Sista månaden innan avtalen löper ut, vad händer då?
Förhandlingarna om nya kollektivavtal mellan industrins parter samordnas från och med den 1 mars av fem så kallade opartiska ordförande, opo.

Vilka befogenheter har opo?
De opartiska ordförandena kan bland annat kalla samman parterna för att se till att förhandlingarna genomförs konstruktivt.
Anledningen till den tydliga rollen är att ingen part ska kunna undvika att förhandla utan att behöva stå till svars inför övriga.
Det går således inte att passivt vänta in andra avtalsområden och därigenom själv slippa ta ansvar.
Från den 1 mars är det opo-gruppen som bestämmer ordningen och ger parterna direktiv om vilka frågor de ska diskutera sinsemellan samt om det finns frågor som ska föras genom opo.

Vilket ansvar har opo?
De opartiska ordförandena har bland annat ansvar för att:
– parterna träffar avtal i tid
– samordna förbundsförhandlingarna
– fack och arbetsgivare preciserar sina krav
– lägga egna förslag till lösningar
– lämna slutligt förslag till avtal
– vid behov skjuta fram konfliktåtgärder.

I uppdraget ingår även att medverka till att löneutrymmet på svensk arbetsmarknad avgörs inom den internationellt konkurrensutsatta industrin. Det vill säga att de nya avtal som träffas mellan parterna blir normerande, sätter märket”, för övriga sektorer som träffar sina avtal efter att industrins avtal blivit klara.

Betyder det att parterna inte längre förhandlar själva?
Nej, tvärtom. Systemet med opartiska ordförande innebär att parterna ska tvingas till att i högre grad anstränga sig för att komma överens i förhandlingarna. Opo-gruppen tar inte över förhandlingarna, utan biträder endast fack och arbetsgivare. De kan även lämna förslag på lösningar.

Vilka är opartiska ordförande?
Samtliga i opo-gruppen har sin bakgrund inom antingen fackliga eller arbetsgivarorganisationer.

 

(Texten är hämtad från www.ifmetall.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ansökan om stipendie från Scania Personalstiftelse 

Tuesday, February 16, 2016 2:00:00 PM Categories: Personalstiftelsen

 

 

Du som har mer än tre års anställningstid i Scania eller dess helägda svenska dotterbolag och ej erhållit stipendium under de senaste 3 åren, kan söka pengar från Scanias Personalstiftelse. I mitten av mars ska ansökningarna vara inlämnade från de som önskar söka bidrag ur Personalstiftelsen.

Anställda inom Scania och dess helägda svenska dotterbolag kan söka. Ansökan kan gälla olika aktiviteter såsom schemabunden undervisning, konferenser, seminarier eller studiebesök såväl i Sverige som utomlands och kan gälla områden som teknik, ekonomi, administration och språk. Bidrag kan även avse studier i arbetslivets villkor, exempelvis produktionsprocesser och arbetsmiljö. Vid ansökan om bidrag till studiebesök ska sökande ha fått ett preliminärt besked från mottagande företag/organisation som ska besökas, att besöket kan genomföras.

 

Riktvärde för högsta bidrag är SEK 30.000.
Bidrag för långvariga grundläggande studier och heltidsstudier godkänns inte. Inte heller långvariga studiebesök.
Bidrag till t ex trafikkort godkänns inte

IF Metalls medlemmar brukar vara underrepresenterade bland de sökande.

Anställda på dotterbolag har också möjligheten, men söker då ur Löftesfonden. De ligger ännu längre ifrån att fylla sin kvot och bedöms därför välvilligt av stiftelsen.

 

Verkstadsklubbens representant i stiftelsen är Jörgen Palmér, Tel 65731

Mer information och blanketter finns på Inline under:
HR Inline / Lön och förmåner / Förmåner / Stipendier

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Gå inte ensam 

Tuesday, February 16, 2016 1:58:00 PM

 

På förekommen anledning påminner verkstadsklubben om att man som medlem i facket alltid har rätt att ta med sig någon på möte med chefen. Vi rekommenderar att man tar med sig någon fackligt förtroendevald som man har förtroende för, men man kan även ta med sig en kompis om man hellre vill. Om man inte får tag i en förtroendevald som kan följa med så får man begära att mötet flyttas. –Det är din rätt som medlem!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Närvarotid för bonus 2015 

Tuesday, February 16, 2016 1:56:00 PM Categories: SRB

 

 

Bonusen för 2015 blev 28 052 kr. Det som styr bonusens storlek är numera Scanias nettovinst. Den var 6,75 miljarder 2015 (jämfört med 6,01 miljarder 2014). Hela årsredovisningen finns att läsa på www.scania.com.

För att erhålla hel bonus krävs en närvarotid på mer än 60%. För halv bonus krävs 30 - 60% närvarotid. Under 30% erhåller man ingen bonus. Samma regler gäller för både visstids- och tillsvidareanställda. Förutsättningen är att man var anställd 31/12, 2015. (Eller om man gick i pension under året.) Ledighet med föräldrapenning (kod 31) är kvalificerande för bonus.

I nedanstående tabell finns företagets uppgifter på närvarotid för att uppnå hel respektive halv bonus. Antal arbetsdagar var 226 st. (Exklusive 10 helgdagar och 25 semesterdagar.) Hänsyn tas till arbetstidsförkortningen som om den var schemalagd, dvs årsarbetstiden reduceras. Tabellen gäller för MB, MC och OLO. För Scania IM kan det finnas skillnader i arbetstider. Det kan även finnas personliga arbetstidsöverenskommelser som påverkar.

Om man fått hel eller halv andel kan man se på www.scaniaforme.se.

 

Arbetstider

Veckoarb.tid

Årsarb.tid

60%

< 60 – 30%

<30%

Dagtid

40,0

1726,64

1036

1035 – 518

517

2-skift

36,8

1645,28

987

986 – 494

493

Ständig em-skift

36,8

1645,28

987

986 – 494

493

Ständig fm-skift

38,6

1726,64

1036

1035 – 518

517

Natt

34,0

1473,52

884

883 – 442

441

Veckoskiftet

32,0

1412,50

848

847 - 424

423

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Jubileumsfonden informerar 

Tuesday, February 16, 2016 1:54:00 PM Categories: Jubileumsfonden

 

 

 

Jubileumsfonden instiftades 1988 till förmån för de anställda i dåvarande Saab-Scania-koncernen. Ursprungligen avsattes 150 miljoner kronor, varav merparten delats ut till de anställda.

 

Jubileumsfonden äger semesterlägenheter i Sälen och på Öland, som kan bokas till förmånliga priser av anställda i Saab AB, Scania CV AB och dess dotterbolag.

 

Dags att planera semestern? Genom Jubileumsfonden kan man som anställd på Scania  boka billiga lägenheter i Köpingsvik på Öland. Samtliga lägenheter är ca 52 kvm och beräknade för fyra personer, men kan rymma upp till sex personer vid behov. En lägenhet består av tre rum, varav två är sovrum med två bäddar i varje. Allrum med TV och bäddsoffa (två bäddar) samt ett pentry utrustat med spis, kyl, frys, mikrovågsugn och kaffebryggare.

 

För priser och övrig information se Jubileumsfondens hemsida: http://www.jubileumsfonden.se/

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Uppdaterad siffersticka 

Tuesday, February 2, 2016 10:45:00 AM Categories: Från Förbundet Försäkringar

 

 

"Sifferstickan" innehåller aktuella ersättningsbelopp gällande social-, och avtalsförsäkringar samt en kort information om de försäkringar som ingår i medlemskapet eller som kan kompletteras. Den har nu uppdaterats med aktuella siffror för 2016.

 

Nedan finns ett urval av aktuella siffror:
 

Basbelopp
Prisbasbelopp                    44 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp         45 200 kr
Inkomstbasbelopp             59 300 kr

 

Socialförsäkringar
– Högsta sjukpenninggrundande inkomst                      332 200 kr
– Högkostnadsskydd, sjukvård (landstinget beslutar)     1 100 kr/12 mån.period
– Högkostnadsskydd, medicin                                      2 200 kr/12 mån.period

 

Allmän pension
– Högsta pensionsgrundande inkomst                           444 750 kr = 7,5 inkomstbasbelopp

 

Tandvård
Allmänna tandvårdsbidraget är 150 kr eller 300 kr beroende på ålder.

 

Högkostnadsskydd
Om man under en 12-månadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger
3 000 kr gäller högkostnadsskyddet.
– 50 procent av referenspriset för sammanlagda åtgärder mellan 3 000 och 15 000 kr
– 85 procent av referenspriset för den del som överstiger 15 000 kr

 

Arbetsskadeförsäkring
– Lägsta inkomstförlust för att få livränta prövad      11 075 kr
– Begravningshjälp                                                13 290 kr
– Tandolycksfall

 

Hela "sifferstickan" hittar du här.

Du vet väl att ”Sifferstickan” också finns som en behändig Android-app?               
Scanna QR-koden här nedanför med mobilen för att hämta appen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Insändare 

Tuesday, February 2, 2016 10:42:00 AM Categories: Insänt

 

 

Sett till närvaron på de senaste årens fackliga möten, så är min tolkning av detta att allt är bra på Scania – Oskarshamn! Arbetsmiljön är bra, Arbetstiderna är bra, Psykosociala arbetsmiljön är bra, lönerna är bra, ja allt är bra!? De enda som är av en annan åsikt är väl de som kommer på mötet?
Det man hör är att det konstant diskuteras på arbetsplatserna och att missnöjet är stort.  Att inte passa på att visa detta genom att på betald arbetstid närvara på ett möte för att lyfta viktiga frågor, det är en gåta.
Bara genom att gå på ett möte så har man tagit ställning. Likaså genom att inte gå på ett möte kommer att ses som att allt är bra på Scania i Oskarsham. Det är även så Scania uppfattar saken och givetvis påverkar det förhandlingsdynamiken. Gör din röst hörd och visa att du bryr dig om din arbetsplats och arbetsmiljö genom att komma till årsmötet i februari 2016.

 

/Förundransfull

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 40 of 72 << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 70 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt