Flexibilitetsavtalet är klart

 • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Thursday, October 6, 2011 10:54:37 AM Categories: Aktuellt på Scania Arbetstid Lön

 

Fredagen 22/9 blev det nya flexibilitetsavtalet
påskrivet och klart. Det nya avtalet ersätter
de gamla flexibilitets- och SFA-avtalen. Avtalet
innebär vissa förändringar bland annat när det
gäller Scania flexibel arbetstid (SFA) och inhyrning
av personal. Det gamla flexibilitetsavtalet
reglerade också hur visstidsanställning skall gå
till. Dessa delar är borttagna ur det nya avtalet
och därmed regleras förutsättningarna kring
detta istället enligt teknikavtalet (kollektivavtalet).
Observera att för de som påbörjade sin visstidsanställning
innan 1:a september regleras förutsättningarna
kring deras visstidsanställning
efter det gamla flexibilitetsavtalet. Med andra
ord kommer de, när deras perioder med visstidsanställning
löpt ut att erbjudas tillsvidareanställning
såvida det inte blir arbetsbrist eller att
personen missköter sig.

Avtalet i korthetFredagen 22/9 blev det nya flexibilitetsavtaletpåskrivet och klart. Det nya avtalet ersätterde gamla flexibilitets- och SFA-avtalen. Avtaletinnebär vissa förändringar bland annat när detgäller Scania flexibel arbetstid (SFA) och inhyrningav personal. Det gamla flexibilitetsavtaletreglerade också hur visstidsanställning skall gåtill. Dessa delar är borttagna ur det nya avtaletoch därmed regleras förutsättningarna kringdetta istället enligt teknikavtalet (kollektivavtalet).Observera att för de som påbörjade sin visstidsanställninginnan 1:a september regleras förutsättningarnakring deras visstidsanställningefter det gamla flexibilitetsavtalet.

 

Med andra ord kommer de, när deras perioder med visstidsanställninglöpt ut att erbjudas tillsvidareanställningsåvida det inte blir arbetsbrist eller attpersonen missköter sig.

 

 

SFA enligt det nya avtalet

Vi får in många frågor från våra medlemmar angående reglerna för SFA enligt det nya avtalet. Här nedan följer en sammanstämmning av vad som gäller.

 • Scania kan utöka eller minska din arbetstid med plus- respektive minus-SFA med maximalt 8,5-10 timmar (det varierar beroende på din veckoarbetstid) per 2-veckorsperiod. Arbetstiden får maximalt utökas med 50 timmar per kalendermånad och 225 timmar per år inklusive övertid. I det förra avtalet låg gränsen på 300 timmar per år.
 • 2-veckorsperioderna är fasta och inleds med ojämna veckor.
 • SFA får användas vid bastaktsförändringar och vid säsongs- och konjunktursvängningar. Det får med andra ord inte användas för att köra ikapp diverse maskinhaverier, etc.
 • När du arbetar minus-SFA är du hemma men får lön som om du arbetat. Tiden dras av från din personliga SFA-tidbank.
 • När du arbetar plus-SFA läggs motsvarande antal timmar som du arbetat till i SFA-tidbanken. Utöver detta så får du en kontant ersättning motsvarande övertidstilägg upp tills dess att du når +75 timmar i SFA-tidbanken. Tidigare har du endast fått övertidsersättning när du legat över 0 timmar i din SFA-tidbank.
 • SFA-tidbanken kan maximalt uppgå till +75/-175 timmar.
 • Om du ligger på +75 timmar i SFA-tidbanken adderas ingen tid till SFA-tidbanken när du arbetar plus-SFA. I stället får du kontant ersättning för tiden du arbetat och en något högre övertidsersättning (ca 17 kr/h mer än den ordinarie övertidsersättningen).
 • Personalen skall få information om SFA 14 dagar innan och ett defenitivt besked senast 8 dagar innan om att de skall jobba plus- eller minus-SFA.
 • Plus-SFA kan inte förläggas på storhelger.
 • Minus-SFA förläggs antingen i samband med annan ledighet eller jämt över veckans alla dagar.
 • Precis som vid övertidsarbete gäller att du kan ha förhinder att jobba plus-SFA. I dessa fall så skall du ta upp dessa förhinder med din chef (inte produktionssamordnaren). Har ni delade meningar om ditt skäl faktiskt är ett förhinder eller ej, kontakta din lokala fackliga organisation.
 • Ersättningstabell för SFA-arbeteSFA är ett kollektivt verktyg. Enstaka individer kan inte tas ut i plus- eller minus-SFA.
 • SFA-tidbanken kan endast utnyttjas i och med beordrad SFA-användning. Det finns alltså inte någon möjlighet för individer att på eget initiativ ta ledigt genom användandet av SFA-banken.
 • Om du under de senaste 12 månaderna legat över +25 timmar i SFA-banken kan du begära ett återköp ned till +25 timmar. Du får då ut timmarna som översteg dessa i pengar. Det är endast du som anställd som kan begära återköpet. Scania kan inte tvinga dig till ett återköp.
 • Om du arbetat mer än 20 timmar plus-SFA under ett kalenderår får du en SFA-bonus på 5 timmar till din SFA-tidbank vid årsskiftet. Om du arbetat mer än 40 timmar så får du 10 timmar i SFA-bonus vid årsskiftet. De nya bonusreglerna börjar gälla från och med 1 januari 2012.
 • Vid anställningens upphörande stryks eventuella minustimmar i SFA-tidbanken. Har du ett positivt saldo så betalas tiden ut i pengar. Detta gäller dock inte om du sägs upp av personliga skäl som grundas i misskötsamhet eller avsked.

 

Exempel för de nya betalningsreglerna

för SFA

Exempel 1: Hassan arbetar 2-skift och ligger på -30 timmar i SFA-tidbanken. Han arbetar 8 timmar plus-SFA på en lördag. Hassan får för den arbetade tiden då ut ca 950 kronor (8 x 118,67 kr i enighet med nivåerna för övertidstilägg i kollektivavtalet) och 8 timmar

läggs till i SFA-banken.

 

Exempel 2: Emma arbetar dagtid och ligger på +75 timmar i SFA-tidbanken. Hon arbetar 2 timmar plus-SFA på en torsdag. Hon tjänar 134 kr/h. Emma får för den arbetade tiden då ut ca 420 kr (2 x 76,28 kr + 2 x 134 kr) och ligger kvar på +75 timmar i SFA-tidsbanken.

 

Exempel 3: Björn arbetar treskift och har även han nått taket i SFA-tidbanken; +75 timmar. Han skall arbeta 8 timmar plus-SFA på en söndag. Han tjänar 130 kr/h och får för den arbetade tiden ut 2125 kronor och han ligger kvar på +75 timmar i SFA-tidbanken.

 

 

 

Skribent: Niklas Säfström


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt