Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Dags att nominera till verkstadsklubbens styrelse 

Tuesday, October 20, 2015 2:54:00 PM Categories: Agera! Övrigt

Nu är det åter igen dags att nominera ledamöter till vår klubbstyrelse. Perioden började den 16/10. För att lämna in ett förslag så tar ni kontakt med någon ur valberedningen nedan. Senaste den 16 December behöver vi ha era förslag inne.

 

Valbara poster i V-Klubbens styrelse  2016-2017

 

Ordförande 2år                                    Johan Järvklo

3 Ordinarie ledamöter 2år                 Bo Luthin, Stefan Leiding,

                                                                  Niklas Johansson(Vakans)

5 Suppleanter 1år                                 Leena Bergfors, Dana Stanica, Johan Nilsson, Erik Eklund, Rudi Glasfors

 

1 Ordinarie Revisor 2år                      Idag- Musa Bedanho   

1 Fyllnadsval Revisor 1år                   Idag- Mats Johansson

2 Revisor suppleanter 1 år                 Idag- Roger Björk, David Shokrollahi

 

1 Ordinarie Fanbärare 1år                  vakant

1 Fanbärare suppleant 1år                  vakant

 

 

Kontakta någon ur valberedningen om du vill nominera en person till någon av dessa positionerpå deras  scania-mail tel. nr. eller till valberedningen.vklubben@scania.com

 

Valberedningen V-Klubben Scania          E Mail                                               tel.nr.     

Trpe Kuzmanovski (Samankalande)  trpe.kuzmanovski@scania.com         86241

Marie Larsson                 marie.larsson@scania.com

Bedanho Musa                musa.bedanho@scania.com                                   81834

Doland Carl                     carl.doland@scania.com                                           83935

Shestopalov Peter           peter.shestopalov@scania.com                            53281

Helene Olofsson              helene.olofsson@scania.com                                70085

Petri Jokimäki                  petri.jokimaki@scania.com                                     82650

Thomas Bladt                  thomas.bladt@scania.com                                        0739146464

 

 

 

1. Nomineringar

Under nomineringstiden kan alla medlemmar nominera personer som de tycker skulle vara lämpliga som företrädare i de uppdrag som det hålls val till. Förslagen skickas in till valberedningen och skall ha kommit in senast 25 januari.
Valberedningen tar naturligtvis även emot tips och förslag från alla medlemmar. Efter att det inkommit ett tips tar valberedningen kontakt med berörd medlem  och nominerar denna om de tycker att medlemmen är passande för något uppdrag. Om du bara vill ge tips till valberedningen så måste du tydligt uppge att du bara vill tipsa om personen.

Under nomineringstiden kan alla medlemmar nominera personer som de tycker skulle vara lämpliga som företrädare i de uppdrag som det hålls val till. Förslagen skickas in till valberedningen och skall ha kommit in sen

ast 25 januari. Valberedningen tar naturligtvis även emot tips och förslag från alla medlemmar. Efter att det inkommit ett tips tar val

beredningen kontakt med berörd medlem  och nominerar denna om de tycker att medlemmen är passande för något uppdrag. Om du bara vill ge tips till valberedningen så måste du tydligt uppge att du bara vill tipsa om personen.

 

2. Valberedning

Valberedningen tar emot alla nomineringar som skickas in. Valberedningen går igenom dessa, genomför intervjuer och tar fram två listor. En lista med ett förslag med de personer som valberedningen anser bör bli valda. Den andra listan innehåller alla andra nomineringar som skickats in.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valberedningens förslag

Listorna lämnas ut till medlemmarna senast två veckor innan verkstadsklubbens årsmöte.

 

 

 

 

 

 

 

4. Årsmöte

Vid årsmötet samlas medlemmarna för att välja de personer som skall representera dem som förtroendevalda. De medlemmar som inte godtar valberedningens förslag måste på mötet ställa sig upp och nominera den från Övrigt-listan som de tycker skall bli vald. Val kommer att hållas i de fall det finns flera nominerade till ett och samma uppdrag. Årsmötet kommer att hållas den 15 februari.

 

 

 

 

 


Verkstadsklubben anordnar medlemsmöte 28 oktober! 

Tuesday, October 20, 2015 2:53:00 PM Categories: Möte

Den 28 oktober kl: 14.00 hålls ett medlemsmöte i SUC-Huset By 280. (mellan syd och chassi)

 

På agendan har vi bland annat följande punkter:

 

  • Beslut om verksamhetsplan för 2016
  • Information från valberedningen om nomineringsförfarande inför klubbens årsmöte
  • Beslut om nya stadgar för klubbens grupporganisationer
  • Möjlighet att ställa frågor samt aktuell information

 

Du som deltar på mötet utanför ordinarie arbetstid kommer att få övertidsersättning i enighet med utvecklingsavtalet.

 

Om du deltar på mötet under arbetstid skall du koda “18 fackl/UVA” i Time. Är du på mötet utanför arbetstid kodar du ”14 Öt fackl/UVA” i time.

Kollegor! 

Tuesday, October 13, 2015 11:04:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

 

Ni har alla hört om den dieselskandal som våra ägare, Volkswagen, befinner sig i.

 

Vi vet i dagsläget inte om eller hur det här kan komma att drabba Scania. Och det är onödigt att spekulera om vad som skulle kunna tänkas hända och liknande.

 

För närvarande så följer vi inom de fackliga organisationerna naturligtvis utvecklingen aktivt och kommer att löpande rapportera om hur utvecklingen ser ut för oss.

 

Jag hoppas att ni har tålamod med att detta är en väldigt komplicerad fråga och att ni kan ge oss ert stöd i det arbete som kommer att behöva göras framåt.

 

Mvh Johan Järvklo

Anpassningar till det "nya" flexibilitetsavtalet pågår för fullt! 

Tuesday, October 13, 2015 10:58:00 AM

 

 

Här i Södertälje kommer över 500 arbetskamrater att erbjudas anställning på Scania under hösten.

 

Några har redan anställts, andra har fått erbjudandet och många fler kommer att få sitt erbjudande under hösten. Detta är en del av den överenskommelse som verkstadsklubben gjorde med företaget i våras, att hösten skulle vara en anpassningsperiod till de nya begränsningarna av inhyrning.

 

Vi är även överens kring principer om hur urvalet skall ske, att de som varit inhyrda längst är de som skall erbjudas anställning först.

 

Har du frågor om turordningen på just ditt område så kan du kontakta din lokala grupporganisation på Scania som har dessa diskussioner med företaget.

 

Vi har även samlat de vanligast förekommande frågorna kring övergången mellan Randstad och Scania längre ner på sidan!

 

Från och med 2016 kommer Scania inte ha mer än 10% inhyrda per ort och ingen skall behöva gå som inhyrd längre än max 24 månader.

 

Vi välkomnar alla nya medlemmar till Scania verkstadsklubb

Försäkringar för nya medlemmar 

Tuesday, October 13, 2015 10:57:00 AM Categories: Försäkringar

 

 

När du går med i IF Metall så får du ett erbjudande om försäkringar som tagits fram i samarbete mellan IF Metall och Folksam. En del försäkringar ingår i medlemskapet, andra kan du köpa till efter behov.

 

I medlemskapet ingår en fritidsolycksfallsförsäkring som ger dig ett ekonomiskt skydd vid olycksfall på fritiden.

Den täcker en rad områden, förutom kroppsskador även ersättning för t.ex. kläder som går sönder vid ett olycksfall. Vidare ersätter den också medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Det som krävs för att få ersättning är att man har uppsökt läkare och att det är ett olycksmoment inblandat. Efter läkarbesöket ringer man Folksams skadeavdelning på telefonnummer 0771-960 960 så regleras ersättningen i de flesta fall per telefon. Man är alltid garanterad ett belopp på 1 000 kronor, men beroende på skadans art kan beloppet bli väsentligt högre.

 

 

I ditt medlemskap ingår också en barngrupplivförsäkring som är en begravningshjälp på 25 000 kronor som gäller tills barnet fyller 18 år.

 

Som ny medlem kommer du också att anslutas till sjuk- och efterlevande försäkring för dig själv och din make/maka. Det är en tredelad försäkring som ger dig 1 800 kronor per månad efter 90 dagars karens vid arbetsoförmåga. Den ersätter också vissa diagnoser med ett engångsbelopp på 50 000 kronor. Det ingår även en dödsfallsersättning på 250 000 kronor. Priset är 79 kronor/månad per försäkrad.

 

Du kommer också att anslutas till Utökad medlemsolycksfall-Fritid för 18 kronor/månad. Den höjer beloppet för medicinsk invaliditet till följd av fritidsolycksfall från 200 000 kronor till 1 000 000 kronor.

 

Är du gift kommer också din make/maka att bli medförsäkrad i fritidsolycksfallsförsäkringen för 38 kronor/månad.

 

Vill du inte ha dessa försäkringar måste du själv tacka nej till erbjudandet via svarskupongen du får av IF Metall.

 

Att man gjort på det här sättet beror på att om man är med från början i försäkringen så behövs ingen hälsodeklaration lämnas. Vill man däremot teckna försäkringarna vid ett senare tillfälle måste en omfattande hälsodeklaration fyllas i där väldigt många nekas en eller flera delar i försäkringen.

 

Utöver dessa försäkringar som ingår i ett paketerbjudande när du blir medlem i IF Metall, så kan du själv välja att teckna ytterligare försäkringar.

 

K-hemförsäkring för medlem i IF Metall ersätter inte bara förstörd egendom, utan innehåller t.ex. även överfallsskydd, reseskydd och skydd mot ID-stöld.

 

Är du inte gift kan du medförsäkra din sambo i både fritidsolycksfallsförsäkringen och i sjuk-och efterlevande försäkringen.

Har du barn kan du teckna en Medlemsbarn som gäller till och med 25 års ålder. Där kan du välja ersättningsnivå från 20 prisbasbelopp upp till 50 prisbasbelopp.

 

Mer information kan du få av din lokala försäkringsinformatör.

 

Skribent: Mats Johansson

Nu blir arbetslöshetsförsäkringen bättre! 

Tuesday, October 13, 2015 10:54:00 AM Categories: Tips & Råd

Regeringen har beslutat att höja den maximala ersättningen från a-kassan.

De nya reglerna började gälla den 7 september 2015 och du som har rätt till högre ersättning kommer att få det automatiskt.

 

Den högsta inkomstbaserade ersättningen höjs från 680 kronor till 910 kronor per dag

 

"Från 680 till 910 kronor per dag"

 

 

Höjningen innebär att du som tjänade upp till 25 025 kronor i månaden innan du blev arbetslös kan få ut 80 procent av din lön från a-kassan under de första 100 dagarna. Därefter sänks högsta ersättningen till 760 kronor per dag.

 

Vikten av att fackföreningar påverkar politiken!

 

Den här frågan är ett bra exempel på hur vi inom fackföreningarna måste arbeta med de politiska frågorna.

Vi ser en trend på svensk arbetsmarknad där arbetarna i större utsträckning skall vara de som står för flexibiliteten, och detta medför naturligtvis många otrygga anställningar. Fackföreningarna har länge drivit frågan att a-kassan måste gå att leva på, inte minst om vi skall kunna upprätthålla det fackliga löftet.

 

En hög A-kassa tjänar alla på, även vi med trygga anställningar på Scania som har ett jobb att gå till.

När A-kassans ersättningsnivåer är för låga så tvingas arbetslösa att konkurera med oss till lägre pris och sämre villkor än vad vi kommit överrens om och trycket på sänkta ingångslöner ökar.

 

Nu ser ersättningarna ut som följer:

 

Dag 101-200 80 procent av lönen Högst 760 kronor per dag

Dag 201-300 70 procent av lönen Högst 760 kronor per dag

Dag 301-450* 70 procent av lönen Högst 760 kronor per dag

Mångfald på Scania 

Tuesday, October 13, 2015 10:24:00 AM Categories: Möte Utbildning

 

 

Verkstadsklubbens mångfaldsgrupp anordnade den 24 September tillsammans med Stiftelsen EXPO en föreläsning för förtroendevalda.

 

 

Föreläsningen utgick från våra grundvärderingar i kontrast till intoleransens inneboende idéer. Haris Grabovac från EXPO pratade om motstrategier och om rasismens olika uttryck, men särskilt hur intoleranta rörelser utmanar samt hotar fackföreningens värdegrund och grundläggande idéer. Det handlar om att försvara medlemmars intresse och om alla människors lika värde.

 

På bilden syns delar av mångfaldsgruppen från IF Metall som tar tillfället i akt att presentera sig för våra förtroendevalda.

 

Haris berättade även om "Tillsammansskapet" som är en plattform för initiativ, nätverk och föreningar som arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället. Expo tror nämligen att det är förutsättningen för att få bukt med rasismen. Vi måste tillsammans, där vi bor, skapa mötesplatser och förenas för att inbjuda medmänniskor om hopp.

 

"Stärka sammanhållningen i lokalsamhället är förutsättningen för att få bukt med rasismen"

 

 

 

Föreläsningen var uppskattad och vi är övertygade om att fackföreningen måste ta starkt avstånd från allt vad rasism och intolerans är, det är en grundförutsättning för vår existens.

 

 

 

 

Vanliga frågor när du går från anställning på Randstad till Scania 

Tuesday, October 13, 2015 10:19:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

 

Vilken anställningsform får jag om jag börjar på Scania?

 

Du kommer att erbjudas en tillsvidareanställning av Scania från första anställningsdagen.

 

Vilken lön kommer jag att få när jag blir anställd av Scania?

 

Din grundlön på Scania består av tre separata delar. Arbetsvärdering (AV), kvalifikationsvärdering (KV) och resultatdel (R). KV-delen skall styrkas med intyg/betyg från tidigare arbetsgivare samt intyg från utbildningar och kurser som du tidigare har genomgått.

 

Scania behöver få in dina intyg/betyg från tidigare arbetsgivare och intyg från kurser som du har gått. Vad gör jag om jag inte har intyg från tidigare arbetsgivare och utbildningsföretag?

 

kontakta din tidigare arbetsgivare och be om ett arbetsgivarintyg, arbetsbetyg eller arbetsintyg för att styrka din anställningstid. Kontakta ditt utbildningsföretag och fråga efter ett nytt intyg.

 

Kan jag skicka inscannade arbetsintyg som bilagor till mitt CV?

 

Nej. Scania behöver ha intygen i pappersform.

 

Var lämnar jag mina färdiga dokument?

 

Till lokal HR-avdelning på Scania vid den PRU där du arbetar.

 

Vad händer med mitt saldo i tidbanken?

 

Har du timmar i din tidbank kommer dessa timmar att betalas ut på din slutlön. Har du minustid i tidbanken kommer dessa timmar att dras på din slutlön.

 

Behöver jag säga upp min anställning på Randstad om jag tackar ja till att bli anställd på Scania?

 

Ja. Randstad behöver ha en skriftlig uppsägning med datum för din sista anställningsdag samt Namn, personnummer, datum, ort och underskrift.

 

Kommer mitt passerkort fungera som vanligt?

 

Ditt passerkort kommer bytas ut när du börjar på Scania. Glöm inte att lämna tillbaka ditt passerkort som du haft under tiden du varit anställd på Randstad. Passerkort lämnas tillbaka i samband med att du får ett nytt av Scania.

 

Varför kan jag inte handla mat på mitt passerkort?

 

Din möjlighet att handla mat på ditt kort upphör 2 veckor innan din anställning på Randstad tar slut. Du har fortfarande samma rabatt mot uppvisande av ditt passerkort men du betalar i kassan. Tidigare inhandlat belopp regleras mot din slutlön.

 

Vad händer om jag tagit förskottssemester?

 

Om du har tagit förskottssemester kommer denna semesterskuld regleras på din slutlön.

 

Vad händer om jag har intjänad semester kvar på Randstad?

 

Om du har Intjänad semesterdagar kvar på Randstad regleras detta på din slutlön.

 

Vad händer om jag har tagit ett löneförskott i samband med Scanias stängningsperiod?

 

Om du har tagit ett löneförskott regleras detta på din slutlön.

 

Vad händer med mitt medlemskap i IF Metall? När du har varit anställd på Randstad har du betalt ditt medlemskap genom ett inbetalningskort alternativt via autogiro. När du blir anställd utav Scania kommer avgiften för ditt medlemskap att dras på din lön. Viktigt att du meddelar IF Metall att du kommer börja en anställning på Scania så att de kan flytta ditt medlemskap från IF Metall avd. 15 till Scanias Verkstadsklubb.

Verkstadsklubben hälsar alla medlemmar välkomna tillbaka! 

Monday, August 24, 2015 8:49:00 AM Categories: Övrigt

Verkstadsklubben hälsar alla medlemmar välkomna tillbaka till arbetet efter semestern. Vi hoppas att ni alla haft en skön ledighet med lite sol och bad tillsammans med era vänner och familj.

 

De flesta har nu kommit tillbaka efter semestern och produktionen är igång igen. Hösten 2015 kommer som de flesta andra höstar, att vara intensiv både för oss och för er. 

 

Vi på verkstadsklubben har förutom att dra igång vår dagliga verksamhet, bla. börjat inleda arbetet med kommande års verksamhetsplan och handlingsplaner för våra olika funktionsområden. Vi jobbar mer och mer mot mätbara mål och har en  tydlig bild vad vi vill uppnå med såväl rekrytering av nya medlemmar som ökad medlemsservice.

 

Information om vad som händer och sker är något vi det senaste året tagit fasta på, och vi är övertygade om att det finns ett intresse från er att veta hur vi driver era intressen och frågor på bästa sätt. 

 

Det känns positivt att det går bra för företaget och takterna pekar uppåt, så vi hoppas att ni kunnat ladda batterierna och vi ser fram mot en spännande höst!  

Nytt flexibilitetsavtal på plats!  

Monday, May 25, 2015 1:57:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

 

Nu har vi tillslut nått en överenskommelse med företaget om hur många inhy­rda de maximalt får ha. Vi har även reglerat hur länge de kan vara inhyrda och hur övergången till en riktig anställning på Scania skall ske.

 

Maxgräns

 

Företaget får inte ha mer än 10% inhyrda på IF Metalls avtalsområde per ort, i Södertälje innebär detta ca 380 personer.

 

Det reviderade avtalet träder i kraft den 1 juni, men anpassningen till de nya villkoren görs successivt under återstoden av 2015 .Fr.o.m. 1 Januari 2016 gäller de nya villkoren. Det innebär att ca 400 personer kommer att bli erbjudna anställning under hösten i Södertälje.

 

Anställning

 

Ingen skall behöva vara inhyrd och ha en otrygg anställning längre än 24 månader.

I god tid innan denna tidsgräns är uppnådd så skall ett erbjudande om fast anställning på Scania ges till den inhyrde.

Det kommer att finnas tillfällen då företaget ej vill anställa en person av olika anledningar, för dessa av­vikelser har vi ordnade processer där vi kommer att vara med och företaget tvingas redogöra för skälen till varför de inte vill anställa vår medlem.

Varseltiden för att avsluta ett inhyrningsuppdrag skall vara minst 3 månader.

 

Likabehandling

 

Inhyrda ska behandlas på samma sätt som Sca­niapersonal med avseende på arbetsorganisation, introduktion samt enligt Scanias grundvärderingar. De ska ingå i normal rotation och alltså inte placeras fast på enklare och/eller tyngre arbetsuppgifter.

Vi har även kommit överens om processer och princi­per för hur en nedgång skall hanteras, enkla princi­per som exempelvis att de som varit inne längst är de som går sist.

 

Avtalets skrivningar om SFA och pensioner är inte hanterade i denna förhandling och är därmed helt oförändrade.

 

 Det har tagit tid!

 

Det har tagit över två år av förhandlingar att komma i mål med denna uppgörelse, förhandlingen startades i mars 2013. Den har sin grund i ett avtal som våra fackliga kamrater på VW tecknat med våra ägare, en riktlinje som har den inhyrdes trygghet och villkor i fokus. De har satt en lägstanivå för inhyrdas villkor inom koncernen.

 

Till en början så ville ledningen på Scania inte erkänna riktlinjens giltighet, inte för ens Volkswa­gens totala övertagande var ett faktum fick vi gehör för våra krav om att riktlinjen skulle införas.

 

När väl övertagandet var ett faktum och frågan om VW-avtalens giltighet var ur världen så valde vi att prioritera bonusfrågan och så fort vi var klara med den så återupptogs förhandlingarna.

 

Vi har anpassat riklinjen till våra förutsättningar och behov.

 

Vi har sett en helt annan sida av Scania den senaste tiden, en vilja att komma överens och respekt för våra krav och för oss som motpart!

Page 6 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt