• RSS
  • Subscribe

Archives

Förlängd korttidspermittering 

Wednesday, April 1, 2020 12:06:00 PM Categories: Arbetstider Verkstadsklubben


Under gårdagen tog Scanias Executive Board beslutet att produktionsstoppet behöver förlängas (se nedan).

 

Gärdagens besked från företaget:

 

Justerat datum för återstart

Vi har tidigare informerat om den 14 april som vår preliminära plan för återstart av produktion. Idag har beslut fattats att den tidsplanen justeras: nytt preliminärt datum för återstart av produktion i Europa är den 20 april. Detta innebär att vi lägger ut ytterligare korttidspermitteringsdagar.

 

Klubbstyrelsen bevakar läget och har regelbundna avstämningar med företaget.

 

Som vi skrivit tidigare använder sig företaget av ScaniaForMe för att skicka ut information under korttidspermitteringen. Verkstadsklubben vill därför uppmana de som inte angivit någon mail-adress på ScaniaForMe att göra det. Då får man nämligen ett mail när informationen går ut.

 

Om verkstadsklubben behöver informera om något gör vi det på den här hemsidan samt på vår Facebooksida.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Korttidspermittering - frågor och svar 

Tuesday, March 24, 2020 7:58:00 AM Categories: Arbetstider Lokala avtal Löner Verkstadsklubben

 

Vilka omfattas av korttidspermitteringen?
Samtliga på IF Metalls avtalsområde omfattas med undantag av ett litet fåtal personer. Endast de som företaget och facket kommer överens om undantas och dessa får besked personligen.
 

Vilken ersättning får man?
Man får 92,5% av den lön som man skulle ha fått om man arbetat enligt sitt arbetstidsschema (inklusive OB och fasta tillägg).
 

Vad gäller om man är föräldraledig?
Föräldraledigheten rullar på som vanligt.
 

Vad gäller om man är sjukskriven?
Sjukskrivningen rullar på som vanligt.


Vad gäller om man är sjukskriven på deltid?
Den tid man är sjukskriven får man sjukersättning och den tid man skulle ha arbetat får man 92,5% av den lön man skulle ha fått om man arbetat enligt sitt arbetstidsschema (inklusive OB och fasta tillägg).
 

Hur får jag mer information?
Om företaget behöver komma ut med information under tiden för korttidspermittering kommer man att använda www.scaniaforme.se. (Se till att ha en uppdaterad mailadress på scaniaforme så får du mail om det kommer ny
information.)
Om klubbstyrelsen behöver komma ut med mer information kommer detta ske via vår hemsida
 och via vår facebookgrupp (https://fb.me/vklubbenscaniaoskarshamn).
 

Kommer klubbexpeditionen vara bemannad?
Under tiden med korttidspermittering kommer verkstadsklubben ha mycket begränsad bemanning. Vid akuta frågor kan man kontakta klubbordförande Mikael Johansson på telefon 765 198 eller huvudskyddsombudet Fredrick Carlsson på telefon 765 697.
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Bonusen för 2019 klar 

Monday, March 23, 2020 9:25:00 AM Categories: SRB

 

Utfallet för SRB år 2019 blev 51 443 kronor vilket är nytt rekord!

 

-Vi gjorde åter igen ett bra resultat föregående år och med vårt avtal om vinstdelning säkerställer vi att vi får del av detta.

 

För att få del av en hela bonusen gäller att medarbetare haft över 60 procents närvarotid under året. Anställda som har mellan 30 och 60 procents närvarotid får halva andelsbeloppet. För att du ska vara berättigad till bonusen krävs det att du har varit anställd under hela eller del av kvalifikationsåret och fortfarande är anställd den 31 december på kvalifikationsåret. Man är berättigad till SRB vid såväl ålderspensionering som vid förtidspensionering under kvalifikationsåret. För anställda som går i pension gäller inte kravet att anställningen ska pågå den 31 december på kvalifikationsåret.

 

Varje års bonus går först in i Resultatbonusstiftelsen. Uttag ur fonden kan göras tidigast efter tre hela kalenderårs förvaltning i fonden. Det betyder att 2019 års SRB kan börja tas ut från 2023.

 

Klicka på bilden nedan för att läsa mer:

Share This Using Popular Bookmarking Services

Korttidspermittering för anställda på Scania i Sverige 

Friday, March 20, 2020 12:30:00 PM Categories: Arbetstider Löner MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

De tre klubbarna i Oskarshamn, Södertälje och Luleå har under den senaste tiden bevakat och förhandlat med företaget gällande ett avtal om korttidspermittering.
 

Företaget har tecknat ett lokalt avtal med de fackliga organisationerna om korttidsarbete. Detta tillämpas på både IF Metalls och tjänstemännens avtalsområde. Avtalet har träffats inom ramen för den centrala överenskommelse som gjorts efter att regeringen beslutat om möjlighet till statligt krisstöd för 60 procents arbetstidsminskning, vilket motsvarar 30 arbetsbefriade dagar under perioden 23 mars till och med den 31 maj.

 

Från den 25 mars och fram till den 13 april arbetsbefrias Scanias verkstadsanställda och produktionsnära tjänstemän i Sverige på heltid med ett individuellt löneavdrag på 7,5 procent. För återstoden av avtalsperioden avgörs graden av arbetstidsminskning av den leveranskapacitet som finns tillgänglig hos Scania samt hos leverantörer och den aktuella orderingången.

Under vecka 13 (nästa vecka) kommer den detaljerade tillämpningen av avtalet kring korttidsarbete för tjänstemän och därför arbetar tjänstemännen under nästa vecka. 

I flera europeiska länder finns möjlighet till permitteringsstöd liknande det som den svenska regeringen nyligen beslutat om. Vid Scanias produktionsanläggningar i Nederländerna och Frankrike kommer statliga permitteringsavtal också att börja tillämpas med anledning av det produktionsstopp som införs under nästa vecka.

 

// Mikael ”Sippa” Johansson, klubbordförande, Verkstadsklubben

 

 

Avtalet i korthet

 

Avtalet för korttidspermittering gäller 30 arbetsbefriade dagar från 23 Mars till och med 31 Maj.

 

Från 25 Mars till 13 April sker ingen produktion och alla verkstadsanställda arbetsbefrias. (IF Metalls avtalsområde)

 

För avtalsperioden (23/3-31/5) betalas 92,5% av lönen ut.

 

Om det kommer behövas ytterligare produktionsstopp längre fram avgörs av leveranskapaciteten hos Scania och hos leverantörerna.

 

Om företaget behöver komma ut med ytterligare information under tiden med arbetsbefrielse kommer man att meddela detta via www.scaniaforme.se

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, March 19, 2020 7:59:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Angående gårdagens info om stoppad produktion:
 

Hej på er alla medlemmar, just nu har vi en väldigt svårbedömd situation, både i vårt samhälle och inom Scania.

I går gick det ut information till samtliga att Scania stänger ned produktionen från den 25 mars och ett par veckor framåt.

Från den fackliga organisationen sitter vi i ständiga diskussioner och förhandlingar med företaget. Just nu är vår viktigaste fråga att lösa betalningen nu när vi släcker ned. Vi kommer att hålla er uppdaterade och gå ut med information så fort vi har en lösning på frågan. Jag vill samtidigt be er att försöka att bibehålla lugnet och inte lyssna på rykten.  

 

Mvh Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande för Scania Oskarshamn.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från klubbens årsmöte 

Wednesday, March 11, 2020 11:18:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Nu har verkstadsklubbens årsmöte hållits. Tyvär såg vi en minskning av deltagandet. Alla medlemmar har rätt att gå på våra möten vilket är viktigt ur en demokratisynpunkt.
Ju fler vi går på nomineringsmöte och årsmöte desto starkare blir vi vid förhandlingsbordet!
Nu var vi ca 120 mötesdeltagare varav 117 röstberättigade.

 

Ordförande för mötet var före detta huvudskyddsombudet Mats Nilsson och före detta klubbsekreterare Björn Klingstedt. Efter sedvanlig mötesformalia rapporterades och godkändes verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2019 samt verksamhetsplan för 2020.

 

Val till styrelseuppdrag förättades. Till kassör valdes Joakim Rylin. Till styrelseledamöter valdes Jenny Ilke Hjelm, Leonardo Cañas och Fredrick Carlsson efter personval. (Övrig nominerad var Karen Victor.) Till styrelseersättare valdes Jeff Sabel, Leine Johansson, Saga Lundberg, Catarina Gustavsson, Karen Victor, Anders Svensson och Tomas Nilsson. (Övriga nominerade var Ulf Aldebert och Kennie Ekstrand.) Till studiekommittén valdes Leine Johansson, Martin Nilsson, Glenn Jonsson, Saga Lundberg, Fredrik Sjöbäck, Muhamed Lelic, Jeff Sabel, Karen Victor och Semirana Karamani. Övriga val: yrkesombud Mikael Johansson, ungdomsansvarig Lina Månsol och internationellt ansvarig Mikael ”Sippa” Johansson. Dessutom valdes 41 st representantskapsombud till avdelning 38 Dackebygden. Nya i valberedningen: Mikael Johansson (sammankallande), Niklas Forsman och Carolina Söderberg. (Valberedning med ett år kvar: Joakim Johansson, Abdo Sarajlija och Emmelie Helgesson.)

 

Under rapporter redovisade klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson bland annat läget i avtalsrörelsen och läget i arbetet med lönesystemet.

 

Klubbstyrelsens sammansättning 2020

 

Ledamöter:
Mikael Johansson
Leonardo Cañas
Daniel Lazic
Joakim Rylin
Jenny Ilke Hjelm
Fredrik Jonasson
Fredrick Carlsson

 

Ersättare:
Jeff Sabel
Leine Johansson
Saga Lundberg
Catarina Gustavsson
Karen Victor
Anders Svensson
Tomas Nilsson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubbstyrelsens konstituering 

Wednesday, March 11, 2020 11:17:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har nu konstituerat sig vilket innebär att Leonardo Cañas fosträtter som vice klubbordförande och Daniel Lazic som andre vice klubbordförande. Leonardo fortsätter även som PRU-ansvarig för MB och Daniel för MC. Jenny Ilke Hjelm valdes till sekreterare och Fredrik Jonasson till vice sekreterare. Förhandlare i klubben är Mikael Johansson, Leonardo Cañas, Daniel Lazic, Joakim Rylin, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Fredrick Carlsson. Förhandlarersättare är Jeff Sabel, Leine Johansson, Saga Lundberg, Catarina Gustavsson, Karen Victor, Anders Svensson och Tomas Nilsson.
Övriga ansvarsområden beslutas på klubbstyrelsens planeringsdagar senare i vår.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Medlemskapets fördelar 

Wednesday, March 11, 2020 11:14:00 AM Categories: Från Förbundet Medlemskap

 

Som medlem i IF Metall är du aldrig ensam. Tillsammans påverkar vi och ser till så att våra kollektivavtal har bra villkor. Det finns många bra anledningar till att vara medlem i IF Metall. Vi hjälps åt med att påverka på arbetsplatserna, ser till så att vi får bra villkor i våra kollektivavtal och finns där för varandra när det behövs.

 

Att på egen hand förbättra villkoren på en arbetsplats är inte enkelt. Tillsammans däremot, kan vi få bra villkor på våra arbetsplatser och i samhället. Därför har vi bildat IF Metall. Vårt förbund bygger på ett löfte. Vi lovar varandra att inte arbeta under sämre villkor eller till lägre lön än någon annan. Alla tjänar på att vi håller vårt löfte till varandra.

 

Om du får problem på jobbet, hjälps vi i IF Metall åt att lösa dem. Det kan handla om allt ifrån en tvist om semesterersättningen till att du hamnat i konflikt med din chef eller arbetsledare. Eller kanske vill du bara veta vad som gäller i en speciell fråga? Då kan facket ge besked. Vänd dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats eller din fackklubb.

 

Så ta chansen och gå med i IF Metall du också. Var med och arbeta för bättre villkor för alla industriarbetare! Det är enkelt att bli medlem i IF Metall. Klicka här för att komma till sidan där du  kan ansöka med hjälp av BankID.

 

 

Vad går medlemsavgiften till?

Av medlemsavgiften går en del till förbundet, en del till a-kassan och en del till avdelningen. Medlemsavgiften används till exempel till följande verksamheter:

  • Centrala avtalsförhandlingar och tvister.
  • Arbetsmiljöarbete.
  • Medlemsförsäkringar.
  • Rättshjälp, till exempel om du råkar ut för en olycka eller blir felaktigt uppsagd.
  • A-kassan och inkomstförsäkring om du blir av med jobbet.
  • Förbundets konfliktfond, som behövs om vi går ut i strejk eller drabbas av lockout.
  • Fackligt internationellt arbete.
  • Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda.
  • Avdelningarnas lokala arbete, bland annat förhandlingar.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt skyddsombud 

Wednesday, March 11, 2020 11:13:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens möte 6 Mars valdes Leif Löfgren till nytt skyddsombud på MCA.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlingsläget 

Thursday, February 20, 2020 11:10:00 AM Categories: Förhandlingar Verkstadsklubben

 

En av de stora frågorna som Verkstadsklubben jobbar med just nu är de många omorganisationerna som pågår runt om i hela fabriken.

Verkstadsklubben vill uppmana er till att vara delaktiga och att vara med och påverka resultatet.

 

Hur då undrar ni?

Genom att jobba lugnt och metodiskt, vara med på förbättringsmöte, vara konstruktiva, flagga tidigt till chefen om ni upptäcker risker, våga ta hjälp av de olika funktionerna; t.ex. tekniker, skyddsombud, de lokala fackombuden men framför allt cheferna eftersom de har arbetsmiljöansvaret.

 

Det är bara ni i verksamheten som har den bästa kunskapen för att få avdelningarna att fungera.
Det ligger i allas intresse att skapa en hållbar och trivsam miljö på arbetsplatsen.
Därför är det viktigt att ni vågar påverka!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 9 of 67 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt