Avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar och avtalspensionen är påbyggnader till den lagstadgade försäkringen. Du omfattas så fort som kollektivavtal finns på arbetsplatsen. Dessa försäkringar administreras huvudsakligen av AFA Försäkring.

 

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS

Du kan söka ersättning från AGS om du är sjukskriven längre än 14 dagar. Ansökan görs på www.afa.se - anmäl sjukdom. Med AGS blir den sammanlagda sjukpenningen cirka 90 procent av din lön. AGS-dagsersättning betalas ut från 15:e sjukdagen och som längst 360 dagar.

Får du sjukersättning har du AGS-månadsersättning till dess du blir 65 år eller frisk.

För att få ersättning från AGS måste du ha varit anställd i minst 90 dagar. Anställningstid hos annan arbetsgivare går att räkna in om du omfattades av kollektivavtal.                                                                                                                         

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

Denna försäkring gäller om du råkar ut för arbetsolycksfall, färdolycksfall eller arbetssjukdom. Anmäl alltid alla arbetsskador även om de går att fixa med plåster eller en kortare sjukskrivning. Anmälan görs på www.afa.se - anmäl arbetsskada. Varje anmälan ökar våra möjligheter att ställa högre krav på arbetsmiljö.

 Läs mer här... (extern länk)

Försäkring vid föräldraledighet

Med föräldrapennigtillägget får du mer i plånboken, du får 10% extra i ersättning på uttagen föräldrapennig. du får även pensionspremien inbetald till din kommande avtalspension under tiden du är föräldraledig.

 

    Enkla regler:

  • Ersättningen kan tas ut tills barnet är 18 månader
  • Du får max 180 dagars erättning under en sammanhängande period.
  • Du måste ha varit anställd hos arbetsgivare med kollektivavtal sammantaget 24 månader under fyra år före barnets födelse för att få 180 dagars ersättning och under minst 12 månader för att ha rätt till 60 dagars ersättning.      

 Premiebefrielseförsäkring

Försäkringen betalar pensionspremier till Avtalspension SAF-LO i arbetsgivarens ställe, när man får

  • sjukpenning
  • sjukersättning
  • aktivitetsersättning
  • föräldrapenning
  • graviditetspenning

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge man är anställd. Den gäller från den månaden du fyller 25 år men längst till och med månaden före du fyller 65 år.

 Läs mer här... (extern länk)

Avtalspension SAF-LO 

Din arbetsgivare betalar in premier till din avtalspension. Du kan själv bestämma om premierna ska placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring.

För dig som är ung kan en fondförsäkring ge högre avkastning då pengarna placeras på lång sikt. En högre avkastning kan betyda mycket högre pension. Avstår du från att välja placeras dina premier automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.

Alla som fyllt 25 år omfattas av försäkringen. Förvaltare av de intjänta pensionspengarna kan man välja själv. Utbetalningen är flexibel, man väljer själv utbetalningstid.

Från den 1 januari 2000 betalas dessutom avtalspensionspremie in under högst elva månader vid föräldraledighet i samband med barns födelse. Detta gäller även vid adoption. Från den 1 januari 2008 gäller 13 månader.

Var du föräldraledig redan 1999 kan du få premien utbetald från det datum då försäkringen började gälla.

  Läs mer här…(extern länk)

 

Tjänstegrupplivförsäkring

Alla anställda har en tjänstegrupplivförsäkring. Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning.

 
Från TGL kan ersättning lämnas i form av engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet. Engångsbeloppens storlek beror på den försäkrades ålder, arbetstid och på vilka efterlevande som finns.

 

Observera! Även den som är sjukskriven, beviljad sjukersättning/aktivitetsersättning eller är arbetsskadad kan omfattas av TGL.

 Läs mer här... (extern länk)

 

Avgångsbidragsförsäkring, AGB

AGB riktar sig till anställda som förlorar jobbet. Du ska ha fyllt 40 år vid tillsvidareanställningens upphörande och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som varit anslutna till AGB-försäkringen. Femårsperioden räknas utifrån tillsvidareanställningens upphörande.

Du har rätt till AGB längst t.o.m. den månad före den du fyller 65 år.

 Läs mer här... (extern länk)

 

Efterskydd vid arbetslöshet

Försäkringen kan i vissa fall gälla när anställningen har upphört, så kallat efterskydd. Efterskyddet gäller om man blir sjukskriven inom 90 dagar efter anställningen har upphört och man har kvalificerat sig för efterskydd i AGS.

 

Läs mer här... (extern länk)

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt