• RSS
  • Subscribe

Archives

IF Metalls svar till klubben om Korttidsarbete 

Tuesday, October 30, 2012 10:19:00 AM Categories: Centrala avtal Verkstadsklubben

 

 

Klubbstyrelsen på Scania i Oskarshamn beslutade i våras att skicka en skrivelse till vårt Förbund angående deras delaktighet i den partsammansatta arbetsgruppen för att skapa ett Korttidsavtal enligt den modell som Krisavtalet för några år sedan.

 

Det finns många likheter mellan dåvarande krisavtal och det nya om Korttidsarbete. Enligt klubben strider förslaget mot”Löftet” som vi ger varandra att inte konkurrera med varandra genom sänkta löner och villkor. Detta löfte tar sig i uttryck i de centrala och lokala kollektivavtal som vi har.

 

Kritik på det nya förslaget är att ansvaret återigen hamnar på de enskilda klubbarna. Vi skulle återigen hamna i en utpressarsituation där vi tvingades säga ja till ett krisavtal istället för uppsägningar. Klubbstyrelsen förslag var att i det läget få in ett förbund mot uppsägningar. Vi ville också ha med någon bestämmelse om ”payback” eller ett avtalade system om uppbyggnad av fonder för att kompensera anställda vid korttidsarbete. Det var tydligt att kostnaden för ett sådant avtal återigen skulle hamna på de anställda även i det nya förslaget, men även på staten, det reagerade klubben emot. Vi tog också upp i skrivelsen om skydd i våra försäkringssystem och pensioner när vi drabbas av den typen av avtal.  Samtidigt ville vi också få en möjlighet att straffa arbetsgivare som felaktigt använder avtalet. Förbundet har nu svarat klubben, nedanstående text är en sammanfattning av detta svar.


 

Förbundets svar!

För att det ska vara möjligt att träffa lokala avtal om korttidsarbete krävs att de centrala parterna har träffat en speciell överenskommelse om att under en begränsad tid tillåta det. Det krävs också att staten har beslutat om att ge ekonomiskt stöd till korttidsarbete. Vi och våra motparter är överens om att alla lokala avtal om korttidsarbete är ogiltiga om ovanstående kriterier inte är uppfyllda. Detta innebär ett starkt skydd mot så kallade öppningsklasuler och tillåter därmed inte att betydande inskränkningar av gällande rättigheter förhandlas fram i lokala avtal.

 

Regler om förbud mot uppsägningar och ”payback” under korttidsarbete är inte möjligt i ett förbundsavtal. Det bedöms vara kontraproduktivt och motverkar syftet, att hindra uppsägningar. För att företagen ska välja korttidsarbete i stället för uppsägningar krävs en stor kostnadsavlyftning. Arbetsgruppen har bedömt att det måste ske direkt och ta en större del när korttidsveckan är en till tre dagar för att undvika uppsägningar.

 

Arbetsgruppen är överens om att en kommande lag om korttidsarbete ska ta hänsyn till att försäkringssystem och pension harmoniserar med korttidsarbete och att arbetstagaren skyddas. Frågan om statlig kontroll och sanktioner på grund av missbruk av systemet har överlämnats till den statliga utredningen för att granskas närmare.

 

Parternas förslag bygger också på att våra medlemmar kompetensutvecklas i stället för att sägas upp i kriser. Den statliga utredningen ska undersöka skatteincitament för utbildningsinsatser. Detta ska leda till att svensk industri i en krissituation inte slås ut, utan går stärkt ur den.

 

Förbundsstyrelsen anser att ett avtal om korttidsarbete enligt arbetsgruppens förslag är rätt väg att gå och ger ett bättre skydd för våra medlemmar än 2009 år krisavtal. Förslaget står inte i strid med ”löftet” utan är snarare en garanti att det inte bryts.

 

Med bakgrund av ovanstående har IF Metall gemensamt i arbetsgruppen med GS, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Teknikarbetsgivarna, Gruvornas Arbetsgivarförbund, Industri- och KemiGruppen, Stål- och Metall Arbetsgivarförbundet, SVEMEK, samt Skogsindustrierna överlämnat ett partgemensamt förslag till korttidsarbete i Sverige till regeringen.

 

Om och när det kommer ett förslag till lagstiftning med statligt stöd om korttidsarbete är det dags för IF Metall att ta ställning till om förbundet ska teckna avtal med våra motparter som ger möjlighet att träffa lokala avtal om korttidsarbete.

 

Svaret är undertecknat av IF Metalls avtalssekretare Veli-Pekka Säikkälä

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Enhälligt ja till förändringarna i lönesystemet! 

Tuesday, October 16, 2012 9:01:00 AM Categories: Förhandlingar Lokala avtal Löner Möten

  

På torsdags eftermiddagen samlades ca 400 medlemmar på Big Bang för att få en genomgång av förändringarna i lönesystemet. Klubben hade tidigare skickat ut en extra Hyttbyggare med information för att medlemmarna i lugn och ro skulle kunna titta igenom förslaget och komma med frågor. Det kom upp många bra frågor och det kändes som alla fick ventilera sig och sina funderingar. Vilket är mycket viktigt i detta sammanhanget, för det är ju trots allt medlemsmötet som är klubbens högsta beslutande organ. Och det kändes bra när frågan ställdes om vi kunde godta förändringarna och det kom ett rungande JA, och sedan var det helt tyst! Så det var verkligen mötets mening att göra dessa förändringar, sedan har väl alla en önskan om att få mera i lönekuvertet. Men vi får inte glömma bort att snart står vi inför ett nytt år och nya löneförhandlingar, och hittills så har inte Scania visat några röda siffror och man har tagit tillbaka folk som hade fått gå hem. Och dessutom på det så har man även en ca 100 stycken inhyrda från Lernia. Även om det  just nu är en dipp och åkarna inte köper så många bilar så är det inget konstigt, så brukar det se ut varje år vid denna tidpunkt. Så för att knyta ihop säcken....förändringarna i lönesystemet kommer att börja gälla från och med den 1 november. Så är du osäker på om du har fått rätt lönepåslag så är det bara att ta kontakt med respektive gruppordförande eller någon på klubben.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, October 16, 2012 8:52:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er alla medlemmar och tack för ett bra möte, tycker att debatten stundtals var riktigt bra och att det var högt till tak. Värdet av att ha ett medlemsmöte är stort, och framförallt när det kommer så pass många som 400. Det viktigaste ur mitt perspektiv är att alla har rätten att göra sin röst hörd på våra möten. När nu grannen hör att kompisen ställer en fråga kanske det blir ringar på vattnet, som gör att nästa möte ställer han och  andra medlemmar sina frågor. Då tycker jag att vi har vunnit mycket, för demokrati är det finaste vi har.

                                                                                                  

  Mvh Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlarrapport 

Tuesday, October 16, 2012 8:42:00 AM Categories: Förhandlingar

 

 

En av tvister i gamla flexibilitetsavtalet är nu löst

I början av oktober genomfördes en centrala förhandlingen om brott mot flexavtalet och turordning vid förläning av visstidsanställda. Parterna blev överens om en lösning för de två visstidsanställda som fick lämna Scania i våras. En av de anställda som vid tillfället hade gått hem med föräldraledighet fick behålla sin visstidsanställning och blir erbjuden en tillsvidareanställning (fast) från oktober. Den andra anställde som fick en återanställning efter semestern är kvar som visstidsanställd kontraktstiden ut. Om grunden för företagets uppfattning om att frångå turordningen i våras försvinner och behovet av anställda fortfarande är kvar kommer den anställde att få en tillsvidareanställning när visstidsanställningstiden gått ut.

Den andra tvisten är om den visstidsanställde som företaget missade att varsla i vintras och som klubben och förbundet anser är tillsvidareanställd. Någon lösning i den centrala förhandlingen nåddes inte. Tvisten har gått till sista instans, Arbetsdomstolen. .

 

Personalförhandlingar

Företaget varslade i slutet av augusti en anställd om uppsägning av personliga skäl. Efter flera överläggningstillfällen valde företaget att gå vidare med uppsägningen. Klubben har fått ut dokumentation och kommer att göra vad som är möjligt för att hjälpa medlemmen. I en annan tidigare uppsägningsförhandling blev parterna strax innan semestern överens om att ge den anställde en chans till. I en tredje uppsägningstvist från början av året bestämde sig medlemmen att sluta på egen begäran innan den centrala förhandlingen ägde rum.

Klubben har också haft förhandling om en omplacering av en medlem i monteringen. Efter vissa diskussioner blev parterna tillsammans med medlemmen överens om vilken line medlemmen placerades på.

Innan semestern förhandlade klubben om en avslutning av en visstidsanställd medlem. Medlemmen hade enligt företaget inte tillräcklig språkkunskaper i svenska. Vi blev inte överens i förhandlingen. Klubben ville pröva medlemmen på ett annat arbetsområde, det ställde företaget inte upp på. Klubben har undersökt möjligheten att gå vidare till central förhandling, men förbundet tog inte frågan.

 

Övriga förhandlingar

Strax innan semestern förhandlade klubben om brott mot veckovilan för två montörer och ett övertidsbrott i maj. Det konstaterades att företaget har gjort fel enligt de överenskommelser vi har. En lokal förhandlingslösning gjordes. Tyvärr är frågan ännu inte utagerad eftersom det saknas förhandlingsprotokol på vad vi blev överens om.

Fortfarande har vi inte fått något klarläggande i lönetvisten från början av året. Det är fyra medlemmar i monteringen som enligt klubbens uppfattning inte fått rätt nivålön. De hade i stor omfattning varit utlånade till arbete i högre nivå än vad de var placerade i. Det ligger på de centrala parterna att återkomma med en förhandlingstid.

Vi väntar fortfarande på en central förhandlingstid avseende betalning i komptid för övertiden vid klubbens och gruppernas årsmöten tidigare i år.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Medlemmarna sa JA! till "Förslag justering av lönesystemet för MB och MC" 

Thursday, October 11, 2012 5:31:00 PM Categories: Lokala avtal Löner Möten

 

 

I dag torsdag, på ett välfyllt  Big Bang, röstades förslaget om justering av nuvarande lönesystem igenom.

Av ca 400 medlemmar, var det en knapp handfull, som var emot förslaget.

 

Skribent: Jörgen Palmér

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Kodning när man går på medlemsmöte? 

Wednesday, October 10, 2012 9:13:00 AM Categories: Arbetstider Löner

 

 

Inför medlemsmötet 11/10-12:

Du som jobbar dagskift:

1. Stämpla UT kod 18 när du går till mötet.

2. Gå in på tidsbokning, utökad och kod 14 för att boka tiden utöver ordinarie arbetstid.

Du som jobbar kvällsskift:

1. Stämpla IN kod 18 när du kommer tillbaka till arbetet.

2. Gå  in på tidsbokning,utökad och kod 14 för att boka tiden utöver ordinarie arbetstid.

 

 

Den här artikeln är hämtad från Hyttbyggaren Nr4 2012:

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

SFA-vad gäller? 

Wednesday, October 10, 2012 8:43:00 AM Categories: Arbetstider Lokala avtal

 

SFA får användas vid tre tillfällen: Bastaktsförändringar, säsongs- och konjunktursvängningar. Inte vid några andra situationer. Den grundläggande principen är att om produktionsvolymen (hur mycket vi faktiskt behöver producera) skiljer sig från bastaktsvolymen (vad vi kan producera under ordinarie arbetstid) går det att använda SFA.

SFA är också ett kollektivt verktyg. Det betyder att det är hela PRU:er, avdelningar eller flöden som tas ut – inte enstaka personer! Eftersom det går att ta ut ett separat flöde, betyder det att t.ex. växellådsmonteringen, som är ett flöde, kan ha olika SFA-tid än växellådsmåleriet, som är ett annat flöde. Däremot kan man alltså inte ta ut några enstaka personer på en avdelning i SFA . Enstaka undantag är dock möjliga; till exempel om personen har nått gränsen för hur många timmar hen får jobba, att personen har förhinder, etc.

SFA är ett verktyg som ska användas för att hantera kortsiktiga svängningar. Vad är då en kortsiktig svängning? Avtalet har inte definierat detta, utan det är något som ska göras mellan fack och företag lokalt. Verksamheterna skiljer sig mycket åt, vilket gör att det som fungerar för bearbetningen kanske inte gör det för monteringen.

 

Varseltider och inställt SFA

Senast 14 kalenderdagar innan SFA behöver arbetas, måste företaget ha berättat att SFA kommer att behövas. Detta görs genom att den fackliga organisationen på PRU:et kallas till en överläggning. Under överläggningen ska företaget visa varför SFA behöver användas. De ska också visa att tiden de begär för SFA motsvarar det behov av produktion som ska utföras. Är det så att det är exempelvis 200 vevaxlar som ska produceras, ska den begärda tiden motsvara den tid det tar att producera 200 vevaxlar – inte mer.

 

Ett problem som kan uppstå i det här läget, är att de situationer som gällde vid överläggningen kan ha förändrats fram till tillfället då SFA ska användas. Det kan till exempel vara så att produktionen gått så bra att man hunnit göra den mängd artiklar som skulle gjorts på SFA, och att SFA därför inte behöver användas. I det läget faller grunden för SFA-utläggningen och företaget skall ställa in SFA-tillfället. Är det så att företaget drar tillbaka SFA-plus senare än 8 kalenderdagar innan, får vi ändå betalt som om SFA plus hade utförts.

Det slutliga beskedet om SFA-arbete blir av eller inte måste lämnas senast 8 kalenderdagar innan det planerade SFA-tillfället.

Förhinder

Vad gäller då vid förhinder? Plus-SFA är ordinarie arbetstid, och om det är så att man har förhinder är det viktigt att ta upp det med närmaste chef så fort som möjligt! Det går att undantas ända fram till tidpunkten för SFA-arbetet, men det är de ledighets- och frånvaroregler som är under ordinarie arbetsvecka som gäller. Enbart det faktum att t.ex. bussar eller tåg inte går som vanligt räknas inte som förhinder.

 Om du har förhinder att jobba SFA-plus och din chef inte accepterar de skäl du uppger – prata med din lokala fackliga organisation.

 

Den här artikeln är hämtad från Scania Verkstadsklubb Södertäljes hemsida

Skribent: Lena Thompson

 
 
 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inför medlemsmötet på Big Bang Torsdag den 11 oktober kl 14:30  

Friday, October 5, 2012 8:53:00 AM Categories: Arbetsorganisation Förhandlingar Lokala avtal Löner Möten

 

 

Förslag till justering av befintligt lönesystem för

 MB och MC

 

Bakgrund och syfte

Parterna har under ett par månaders tid arbetet med en justering av befintligt lönesystem

Behovet har uppstått eftersom många medarbetare upplever systemet ”stängt”, dvs att det inte finns utvecklingsmöjligheter i systemet.

Syftet har varit att justera befintligt system på ett sådant sätt att det skapar ytterligare utvecklingsvägar.

 

 Nytt lönesteg

För att öppna upp utvecklingsmöjlighet för medarbetare i nivå 4 och för att säkerställa rätt kompetens i framtiden införs ett nytt steg mellan stegen 4 och 5, kallas ”E”.

 

Justerade nivålöner

I arbetet har parterna sett att en utveckling av arbetsuppgifter har gjorts sedan lönesystemet infördes 2005, därför kommer nivålönerna att justeras enligt följande:

 

200 kronor för nivålönen i nivå 3

300 kronor för nivålönen i nivå 4

443 kronor för nivålönen i nivå 5 och 6

.

Medarbetare som har en högre lön än nivålönen i E får vid uppflyttning till nivå E ett garantibelopp på 300 kronor

 

Vid förflyttning från nivå E till 5 gäller nivålönen dock minst +400 kr och

från nivå 5 till 6 gäller nivålönen dock minst +500 kr.

 

 

 

Justerad ATT (Arbetstidstillägg)

Parterna är överens om att förlänga ATT trappan med ytterligare ett steg. Efter 21 års anställningstid utbetalas ytterligare 250 kronor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubbmöte! 

Thursday, October 4, 2012 10:16:00 AM Categories: Arbetsorganisation Förhandlingar Lokala avtal Löner Möten Verkstadsklubben

 KALLELSE TILL EXTRA KLUBBMÖTE

 

TORSDAGEN 11 OKTOBER 2012
TIDPUNKT: KL. 14:30
LOKAL: BIG BANG

* LÖNESYSTEMET

 

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA OCH NI HAR RÄTT ATT STÄMPLA UT 14:12 FÖR ATT HINNA I TID TILLL MÖTET.

 MÖTET ÄR BETALT

 

 Hälsningar Klubbstyrelsen
 

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Verkstadsklubben Scania Oskarshamns hemsida sjösatt 

Tuesday, October 2, 2012 8:00:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

 

From 1/10-12 är hemsidan online!

www.scaniafacken.com/vklubbenohamn

 

Var vänliga, ha lite överseende med vissa "skönhetsfel" i början.

Vissa bilder försvann under uppgraderingen.

Skall fixas så fort som möjligt.

/Jörgen

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 72 of 75 << < 40 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt