• RSS
  • Subscribe

Arbetsgivarnas bud: 4,5 procent över 3 år 

Tuesday, March 5, 2013 10:28:00 AM Categories: Centrala avtal

 

 

 

 

Vi säger nej därför att:

– Din verkliga löneökning blir mindre

Beloppet är den totala ökningen. Det betyder att för varje sak som vi vill ha med i avtalet kostar och dras av från de 4,5 procenten.

– Dina pengar minskar i värde över tid på grund av inflationen Budet på 4,5 procent fördelat på 3 år räcker inte för att ge dig några reda pengar om inflationen stiger som beräknat.

 – Det ger dig ingen rimlig del av företagets beräknade vinst Ett företags aktieägare vinner alltid pengar om produktionen ökar eller/och blir mer effektiv. Det ska du som anställd också göra.

– Du är inte garanterad någon löneökning Arbetsgivarna vill att avtalen ska vara dispositiva, det vill säga, som utbyte till 4,5 procent över 3 år vill de ha rätten att lokalt avtala bort både löneökning och andra villkor.

Garanterar ingen reallöneökning  Du får inga pengar i din plånbok!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

AVTALSLÄGET 

Tuesday, March 5, 2013 10:25:00 AM Categories: Centrala avtal

 

 

  

En bit på väg i förhandlingarna mot nya riksavtal har IF Metall och arbetsgivarna

Flera idéer om lösningar på delpension och arbetstid inom vissa avtalsområden. Värre är det med lönefrågan.

– Vi har ställt våra krav. Reallöneökningar till våra medlemmar. Arbetsgivarna tycker att vi har orimliga krav, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Med bara en månad kvar innan flera stora avtal löper ut den 31 mars är parterna långt ifrån eniga om vad som är rimliga nivåer på löner. Därför kliver nu de opartiska ordförandena, opo, in 1 mars i avtalsförhandlingarna och tar över rodret.

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringsnivåer 2013 

Thursday, February 28, 2013 2:15:00 AM Categories: Försäkringar

Gå gärna in på vår försäkringssida där du får en uppdatering kring förändringar i våra sociala, avtal och privata försäkringar. Ladda ner sifferstickan 2013 som PDF eller Android app till din mobil via denna länk.

https://www.scaniafacken.com/Vklubbenohamn/sifferstickan.aspx

Share This Using Popular Bookmarking Services

Dags att säga ifrån 

Monday, February 25, 2013 5:20:00 AM Categories: Lagar/Regeringsbeslut

Visserligen gick borgarna ut med detta som ett vallöfte, och många IF Metallare röstade på dom. Men var det detta ni ville?

Nu vill regeringen ändra LAS, en lag som skyddar oss mot godtyckliga uppsägningar. En lag som enligt utredningar inte utgör hinder för ungdomar och skapar en stabilitet på arbetsmarknaden.

Förändringen i LAS innebär att:

"Vid tvist om uppsägning förlorar medlemmen anställningen efter 1 år samt bli eventuellt avstängd från A-kassa i up till 45 dagar plus 7 dagar karens."

Kan nämna att det i snitt tar 18månader för AD att besluta i ett ärende

Protestera nu innan du själv blir drabbad!!

Betänkandet-Regeringen

SvD - lite kring problematiken

Ekot - vill slippa betala lön

Skriv under här:

Namninsamling

Share This Using Popular Bookmarking Services

VÄLKOMMEN TILL KLUBBENS ÅRSMÖTE DEN 27 FEBRUARI 2013 KL.15.12  

Tuesday, February 19, 2013 9:11:00 AM Categories: Möten

 

 

 

 

Klubbstyrelsen kommer på årsmötet att informera om det senaste om avtalsläget. Den nya avtalsperioden börjar från 1 april. Vi kanske också vet något mera om hur produktions- och sysselsättningsläget ser ut framöver. På årsmötet kommer sedvanliga årsmötesförhandlingar att genomföras. Det är genomgång av verksamhets- och ekonomiska berättelserna samt revisionsberättelsen. Klubbens verksamhetsplan för 2013 kommer att presenteras  och beslutas.

På mötet kommer val till ordförande, styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer med suppleanter att genomföras. Dessa är redan nominerade.Till ordinarie styrelseledamöter blir det omröstning med röstsedlar, tre är nominerade, två ska väljas. Från valberedningen är Per Knutsson och Susanne Stenqvist nominerade, övrig nominerad är Lars-Ove Ohlsson.

Till suppleantplatserna är det nio nominerade, sju ska väljas. Från valberedningen är Fredrick Carlsson, Fredrik Jonasson, Kenneth Lundahl, Gunilla Liebgott, Ulf Aldebert, Sead Subasic och Lars-Ove Ohlsson nominerade, övriga nominerade är Per Knutsson och Robert Pettersson. Beroende på hur styrelsevalet går kan det bli omröstning med röstsedel även på suppleantplatserna. På ovanstående uppdrag är det inte möjligt att lägga nya förslag.

Det blir också val av till studiekommittén, yrkesombud, ungdomsansvarig, försäkringsinformatörer, repskapsombud och valberedning. Några förändringar är det i dessa val mot tidigare år. Försäkringsinformatörerna väljs på tre år, valberedningen kommer att välja på tvååriga mandatperioder. Klubben har 30 ombud till IF Metallavdelningens repskap samt lika många suppleanter. Här fattas det namnförslag. Om du har förslag eller synpunkter till dessa val ta gärna kontakt med verkstadsklubbens valberedning. Sammankallande i valberedningen är Kimmy Nejdenlo i monteringen. På dessa val kan man lägga namnförslag direkt på mötet.

Mötet är i Folkets park i Oskarshamn, starttidpunkt kl.15.12. Klubben kommer att bjuda på fika i anslutning till mötet. Det är tillåtet att parkera på ICA Maxiparkeringen. Det är viktigt att man som deltagare på mötet fyller i deltagarförteckningen. Det är bra att kunna styrka att man verkligen varit på mötet. Klubbstyrelsen kommer anslå nödvändig restid från mötet tillbaka till arbetet för att erhålla rätt arbetstid.

Man har rätt att stämpla ut 18 minuter innan mötet börjar, d.v.s. kl 14.54. Meddela din produktionsledare att du tänker gå på mötet. Tillåt inte någon att hindra dig, utnyttja din rätt att gå på klubbens möte. OBS: Endast medlemmar i IF Metall anställda på Scania har rätt att gå på mötet.

Stämplingsregler
Du som jobbar dagskift. Du stämplar ut kod 18 när du går på mötet. När du är tillbaka till arbetet, gå in på tidsbokning, utökad och kod 14 för att boka tiden utöver ordinarie arbetstid. Du som jobbar kvällsskift. Stämpla in på kod 18 när du kommer tillbaka till arbetet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ett fullständigt orimligt bud 

Tuesday, February 19, 2013 9:09:00 AM Categories: Centrala avtal

 

 

 

Ett 3-årigt avtal med en total avtalshöjning på 4,5 procent. Det var budet som Teknikföretagen, Teko och Industri- och kemigruppen överlämnade till IF Metall den 2/6.
– Inga av våra krav är tillgodosedda, arbetsgivaren står kvar vid alla sin krav på försämringar av kollektivavtalet, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Enligt arbetsgivarna innebär budet en kostnadsökning på 4,5 procent för tre år, från 1 april 2013 till 31 mars 2016.

 Nivån är alldeles för låg, det här är inte acceptabelt. Det enda positiva är att de öppnar upp för en fortsatt diskussion för någon form av  pensionsavsättning. 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förbättringar i vår försäkring 

Tuesday, February 19, 2013 9:07:00 AM Categories: Försäkringar

 

 

 

Ett antal förbättringar trädde i kraft i sjuk- och efterlevandeförsäkringen den 1 januari 2013. Allt eftersom årets avtalsrörelse blir klar kommer fler förändringar att införas i andra försäkringar. Ersättning vid arbetsoförmåga höjs från 1 300 kronor per månad till 1 800 kronor per månad. Detta är en ersättning som betalas ut om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Efter en karens på 90 dagar betalas 1 800 kronor ut. Vid fortsatt minst halv arbetsoförmåga efter uppnådd karens (180 dagar) kan ersättning lämnas månadsvis i högst 13 månader, längst till och med den månad du fyller 65 år. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan, vid hel sjukskrivning betalas 1 800 kronor per månad. Diagnoskapitalet höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor. Utöver det är numera bröstcancer in situ (elakartade cancerceller utan förmåga till spridning) med som diagnos. Diagnoskapital innebär att det omedelbart vid diagnos betalas ut 50 000 kronor. Kontakta Folksam för en komplett lista över vilka diagnoser som omfattas. Dödsfallsbeloppet höjs från 100 000 kronor till 120 000 kronor. Detta belopp betalas ut för att hjälpa till med begravningskostnader. Förmånstagarna är i första hand make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand arvingar.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Verkstadsklubbens Internationella ombud informerar 

Tuesday, February 19, 2013 8:20:00 AM Categories: Arbetsmiljö

 

 

Bildande av nätverk är inom verkstadsklubbarna Scania viktigt för att kunna bedriva och stödja organisationer och människor som kämpar för internationella frågor för bättre arbetsmiljö, arbetstider, lön, etc. inom landet och utanför.                                                                                   

 Den egna fackliga styrkan påverkas av hur väl den fackliga kampen lyckas i Europa och i övriga världen. Därför vill jag genom min roll som internationellt ombud bistå med att stödja det fackliga inflytandet i länder med svaga fackliga strukturer och organisationer. Genom att engagera verkstadsklubbarna på Scania och öppna dörrarna som är stängda.                             

Jag har insett hur viktigt det är med nätverk för att lyckas i detta uppdrag. Detta nätverksbyggande håller jag nu på att försöka bilda och sträva efter att kunna ha klart under 2013.Vi vill aktivt arbeta för att öka kunskapen kring de internationella frågorna bland medlemmar och förtroendevalda. Vi måste göra vad vi kan för att bidra till en internationell solidaritet mellan arbetare i olika länder, för att motverka social dumpning av arbetsvillkor. Kortfattat beskriva vad min definition av vad en verkstadsklubbens internationellt ombud har för uppgift.                                                                                                                             

Internationella engagemang och arbetet inom verkstadsklubben kan man likna vid en hand med dess fem fingrar. Handen där tummen står för engagemanget, pekfingret för påverkan, långfingret för demokratiska värderingar, ringfingret för jämställdhet och lillfingret för lärande. Om verkstadsklubbarna inom Scania kan lyckas att stödja dessa demokratiska värderingar med alla fem delarna har man lyckats bra med att täcka in hela uppdraget!

Tack för det fria ordets makt hälsningar Sven-Olof Adolfsson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Premier – Medlemsförsäkringar  

Tuesday, January 22, 2013 10:49:00 AM Categories: Försäkringar

 

 

 

Från den 1 januari 2013 gäller följande premier i IF Metalls medlemsförsäkringar

GF 59 200 Medlemsolycksfall, fritid
Utökad medicinsk invaliditet: 800 000 kronor/olycksfall
Medlem: 18 kr/månad
GF 59 200 Medlemsolycksfall, fritid
Medförsäkrad: 38 kr/månad                                                                        
GF 59 200 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Medlem: 94 kr/månad
Medförsäkrad: 94 kr/månad
KS 59 200 Hemförsäkring
Postnummerbaserat. Premier mellan 52 kr och 135 kr/månad.
Medlemsbarn
Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn/barnbarn till och med 25 år
Barnets ålder 20 pbb 30 pbb 40 pbb 50 pbb
0–7 år: 75 kr/månad 90 kr/månad 106 kr/månad 121 kr/månad
8–25 år: 84 kr/månad 101 kr/månad 118 kr/månad 135 kr/månad.
Även vissa förändringar i pensionärs försäkringen men mer om innehållet i försäkringarna finns att läsa på IF Metall–Folksams servicesida.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

ORDFÖRANDE HAR ORDET! 

Tuesday, January 22, 2013 10:48:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

 

 

 Hej! Och välkomna tillbaka alla medlemmar, hoppas att ni har haft det bra under ledigheten. Nu är det ett nytt år med nya utmaningar, under 2013 kommer vi lägga mycket jobb på att försöka komma till rätta med arbetsorganisationsfrågan. Vi har avtalsförhandlingarna som ska vara klara till mars, där ni kommer att få fortlöpande info. Vi får många frågor kring produktionsläget, den information som finns när detta skrivs är den som vi fick innan jul. Utan det som företaget jobbar med nu är ombalansen inför den nya takten, som ska börja gälla från februari.  Från fackets sida har vi ständiga kontakter med varandra på orterna för att diskutera situationen, vi träffar företaget lokalt varje vecka för att ha en avstämning på dom frågor som dyker upp. Vi träffar även ledningen i Södertälje så att vi kan få information hur marknaden utvecklar sig, från klubbens sida ska vi hålla er kontinuerligt uppdaterade.  Så några ord på vägen lyssna inte på rykten, utan den information som ni får av oss och gemensamt från företaget gäller.

 

M.vh Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 50 of 56 << < 30 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt