Skyddsombud - Vad är det?

Bild på ett skyddsombudSkyddsombudet är en förtroendevald metallmedlem vars roll är att Företräda sina arbetskamrater i Arbetsmiljöfrågor.

 

Skyddsombudet skall enligt AML kap.6 företräda arbetstagarna i

Arbetsmiljöfrågor och inom sitt skyddsområde sköta följande: 

  • Vaka över skyddet mot ohälsa och olyckfall.
  • Vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven som systematisk Arbetsmiljöarbete.
  • Fortlöpande informera sig om aktuella arbetsmiljöfrågor genom Kontakt med arbetskollegor och arbetsledning.
  • Skaffa sig kunskap om de föreskrifter och instruktioner som gäller inom verksamheten.
  • Delta vid planering och genomförande av arbetsmiljöronder, kartläggning, riskanalyser och andra undersökningar av arbetsmiljön.
  • Delta vid planering av nya och ändringar av lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
  • Delta i upprättande av handlingsplaner •Medverka vid utredningar av tillbud och arbetsskador.
  • På uppdrag av arbetskamraterna framställa önskemål om arbetsmiljöåtgärder till beröd arbetsledning.
  • Samt utöver vad som sagts ovan utföra de uppgifter som följer av arbetsmiljölagen, föreskrifter och Scanias riktlinjer

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt