Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Kan tecknas av dig och din partner

  • Arbetsoförmåga - månadsersättning (1 800 kronor)
  • Vissa diagnoser – engångsersättning (50 000 kronor)
  • Dödsfall – engångsbelopp till efterlevande (250 000 kronor)

 

Ersättningskarens vid arbetsoförmåga

För att få ersättning krävs att du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada har varit arbetsoförmögen till minst hälften under en sammanhängande period av 90 kalenderdagar.

 

Ersättning vid arbetsoförmåga består av två delar

  • Kostnadsersättning 1 800 kronor (engångsersättning), betalas ut efter 90 dagars karens.
  • Vid fortsatt minst 25 procents arbetsoförmåga efter uppnådd karens (90 dagar) kan ersättning lämnas månadsvis i högst 18 månader, längst till och med den månad du fyller 65 år. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan, vid hel sjukskrivning betalas 1 800 kronor per månad.

Ersättning vid dödsfall

Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp på 250 000 kronor till efterlevande.

 

Förmånstagare

Förmånstagare till dödsfallsbeloppet är i den här ordningen:

  1. Make, registrerad partner eller sambo
  2. Arvingarna

 

Vill du ändra förmånstagare måste du skriftligen meddela Folksam.

 

Ersättning vid vissa diagnoser

Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom för vissa diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige. Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

 

Ersättning

Ersättning lämnas med ett engångsbelopp, som utbetalas tidigast 30 dagar efter att en diagnos är fastställd. Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning. Efter att ersättning har lämnats för en diagnos finns begränsningar för att få rätt till ny ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser och endast vid olika tillfällen.

 

Försäkringsbeloppet är 50 000 kronor.

 

Läs mer… (extern länk)


Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt