Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Gemensam översyn av samarbetsformer 

Monday, March 21, 2016 3:35:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

 

Företaget och de fackliga organisationerna gör just nu tillsammans en översyn av formerna för medbestämmande när det gäller Scanias beslutsprocess och mötesstruktur, liksom även gemensam kommunikation. Översynen görs för att anpassa samarbetsformerna till de avtal om medbestämmande som gäller inom Volkswagenkoncernen.

Parterna har enats om följande generella principer för samarbetet:

  • Facken ska involveras tidigt i beslutsprocessen, så att deras synpunkter kan integreras i processen
  • Samarbetet ska bygga på ömsesidigt förtroende och delat ansvar, vara pragmatiskt och fokusera på problemlösning
  • Att arbeta tillsammans är en framgångsfaktor för Scania. Utgångspunkten är att företagsledning och fack är jämbördiga parter med delat ansvar för gemensamt fattade beslut.
  • Kommunikation kring beslut ska, där det är möjligt, ske gemensamt

Ni kan läsa texten i sin helhet i länken nedan!

 

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService%3Dinline/cm/pub/showdoc.p?docid=49&showchannelitemid=1918103&showchannelid=51

 

Verkstadsklubben representerar på årsmöte! 

Monday, March 21, 2016 7:11:00 AM Categories: Möte

Verkstadsklubben var som vanligt väl representerade när det drog ihop sig till årsmöte för avdelning 15 Stockholms län! Mötet låg denna gång "under arbetstid" dvs. mellan kl:14.30-16.00 för att kunna locka fler deltagare vilket märktes.


Eftersom det fanns en hel del viktiga val att utföra är det självklart att vi som storklubb i avdelningen kommer rustade. Enligt stadgarna så får varje klubb en röstberättigad representant per 50:e medlem. Det betyder att vi som största klubb i avdelningen sitter på många mandat när de viktiga valen och besluten skall tas. Vår styrka i storlek betyder att vi kan få inflytade och kunna driva er Scaniaanställda medlemmars intressen på bästa sätt.

 

 

Valen som gjordes gällde poster i avdelningens styrelse, där våra representanter från Scania ser ut som följer:

 

- Stefan Leiding valdes till Avdelningsordförande för en tid av 2 år

- Emilianos Chatzimchail till Ordinarie Ledamot för en tid av 2 år

- Susanne Santander till Suppleant för en tid av 1 år

 

Vi har även representation på viktiga uppdrag som revisorer, valberedning osv. För att inte tala om vår delaktighet i de olika funktionsgrupperna och kommitteerna på avdelninge.  

 

Efter mötets sedvanliga punkter såsom val, verksamhetsberättelser och liknande gästades mötet av vår arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som pratade om läget på Svensk arbetsmarknad. En mycket intressant föreläsning där det också fanns chans för oss att ställa frågor ur en Scaniaarbetares perspektiv. Ylvas slutsats kan summeras med att det går bra nu men att det finns stora utmaningar gällande utbildning och integration.

 

Har du frågor gällande Verkstadsklubbens verksamheter i avdelningen är du mer än välkommen att fråga oss!

Avtalsrörelsen 2016 

Wednesday, February 10, 2016 1:03:00 PM Categories: Avtalsrörelsen

 

Klicka här för att se tidsaxeln förstorad!

 

 

Vi kommer att dela ut folder nr2 på era gruppområden där du kan läsa mer om IF Metalls avtalskrav. Har du inte fått eller sett den eller den första ännu så prata med din lokala fackliga organisation, eller klicka på foldrarna nedan

 

  

 

 

 

Verkstadsklubbens årsmöte den 16:e Februari 

Wednesday, February 3, 2016 8:01:00 AM Categories: Möte

 

 

Den 16 februari, kl 14.00 hålls verkstadsklubbens årsmöte i byggnad 260 (Sverigehuset).

 

På mötet kommer vi att gå igenom sedvanliga möteshandlingar vilket bland annat innebär att val kommer att hållas till de positioner som anges här nedan. Vi kommer även att gå igenom handlingsplanerna för 2016, dvs. vad de olika funktionsområdena skall arbeta med under kommande år.

 

Du som deltar på mötet utanför ordinarie arbetstid kommer att få övertidsersättning i enighet med utvecklingsavtalet.

 

Om du deltar på mötet under arbetstid skall du koda "18 fackl/UVA" i Time.

 

Är du på mötet utanför arbetstid kodar du "14 Öt fackl/UVA" i time.

 

Valberedningens förslag till Verkstadsklubbens styrelse-2016-2017 

Friday, January 29, 2016 7:59:00 AM Categories: Övrigt

 

 

Ordförande 2år                                Johan Järvklo

 

5 ledamöter 2år                               Bo Luthin                                                            

                                                         Stefan Leiding

                                                         Erik Eklund

 

5 ersättare 1år                                Leena Bergfors

                                                         Rudi Glasfors

                                                         Mats Johansson

                                                         Anneli Andersson

                                                         Johan Nilsson   

                               

Övriga förtroendeuppdrag verkstadsklubben

 

Revisor 2år                                         Roger Björk

                               

Revisor Fyllnadsval 1år                      Carl Doland

 

2 Revisorer ersättare 1år                   Vakant 

                                                             Vakant

 

Fanbärare 1år                                     Vakant

 

Fanbärare, ersättare 1år                    Vakant

 

 

Valberedningen Scania verkstadsklubb:

 

Trpe Kuzmanovski –Sammankallande

Calle Doland  Ledamot

Marie Larsson- Ledamot

Musa Bedanho - Ledamot

Petri Jokimäki - Ledamot

Thomas Bladt – Ledamot

Shestopalov Peter- Ledamot     

Helene  Olofsson- Ledamot     

Bonus på 28 052 kronor till Scanias anställda i Sverige 

Wednesday, January 27, 2016 3:47:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

 

Scanias nettovinst under räkenskapsåret 2015 blev drygt 6,7 miljarder kronor. Enligt det nya avtal som gäller för Scania Resultatbonus är utfallet direkt kopplat till bolagets nettovinst. Det innebär att Scanias anställda i Sverige får 28 052 kronor i bonus för 2015. Precis som tidigare placeras bonusen i Resultatbonusstiftelsen (SRB).

 

Bonusutfallet på 28 052 kronor är högre än det tidigare systemet, som i snitt givit cirka 15 000 kronor per år.

 

”Det höga utfallet för SRB 2015 speglar Scanias resultat. Vi har idag ett bonussystem som baseras på hur det går för Scanias ekonomiskt, vilket känns bra”, säger Scanias personaldirektör Kent Conradson.

 

”Vi anser att det nya avtalet ger oss en rimlig del av de vinster vi är med och skapar”, framhåller Scanias fackliga organisationer i en gemensam kommentar.

 

För att få del av en hel bonusandel gäller att medarbetare under 2015 haft över 60 procents närvarotid under året, medan de som har mellan 30 och 60 procents närvarotid får halva andelsbeloppet.

 

I det resultatbonussystem som gällde till och med 2014 kunde det högsta utfallet bli 27 000 kronor, vilket enligt beräkningsgrunden för det nya avtalet motsvarar en nettovinst för Scania på 6,5 miljarder kronor.

 

I det nya bonussystemet utbetalas maxbeloppet 54 000 kronor de år då Scanias nettovinst uppgår till 13 miljarder kronor. Samtidigt finns en miniminivå på 6 750 kr, som gäller om Scanias nettovinst blir lägre än 3 miljarder kronor.

 

Varje års bonus går först in i Resultatbonusstiftelsen. Uttag ur fonden kan göras tidigast efter tre hela kalenderårs förvaltning i fonden. Det betyder att 2015 års SRB kan tas ut år 2020.

 

Medarbetare vid produktionsenheter utanför Sverige samt marknads- och finansbolag har andra rörliga ersättningssystem.

 

Den aktieutdelning på 9,6 miljarder kronor som beslutades av Scanias styrelse i december 2015 har ingen påverkan på Scanias nettoresultat

Aktieutdelning 

Monday, January 18, 2016 11:06:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

Volkswagen har under de senaste åren inte tagit ut någon aktieutdelning. Den nu beslutade utbetalningen är på en rimlig nivå för både Scania och Volkswagen. Samtidigt garanterar Volkswagen framtida investeringar i produkter och tjänster för våra kunder. Det säkrar en fortsatt positiv utveckling av anställningarna på Scania och är grunden för vår framtida framgång på den globala marknaden.

 

Den beslutade utdelningen påverkar inte vårt avtal om bonus.

Ingen bonus för inhyrda efter AD-beslut 

Wednesday, December 16, 2015 12:58:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

Arbetsdomstolen gick på bemanningsföretagets linje i tvisten om inhyrdas rätt till bonusar. Dock var domstolen inte enig.

– Beslutet innebär att en bonus som betalas ut en gång per år inte ska ingå i de inhyrdas genomsnittliga förtjänstläge, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

 

Arbetsdomstolen gav alltså bemanningsföretaget Randstad rätt i bonustvisten. Det innebär att de drygt 600 bemanningsanställda, som är inhyrda till Scania i Södertälje, blir utan bonus. Detta trots att de bidrar till intäkterna på samma sätt som kundföretagets egen personal.

 

Bemanningsföretagen ser förmodligen AD-domen som en vinst. Men den är i så fall ytterst kortvarig, säger Darko Davidovic:


-Nu ska vi göra allt vi kan för att täppa igen den här luckan i bemanningsavtalet, säger han.

 

Du kan läsa texten i sin helhet på If Metalls hemsida i länken nedan

 

http://www.ifmetall.se/forbundet/aktuellt/nyheter/ingen_bonus_for_inhyrda_efter_ad_beslut

Har dina kurser rapporterats in? 

Monday, December 7, 2015 9:00:00 AM Categories: Lön

Nu gäller det att rapportera in de kurser ni gått under året. Vet du med dig att du gått någon kurs, eller kanske fått nys om kurser som kan tillgodoräknas i vårt lönesystem så be er chef rapportera in dessa så fort som möjligt!

Är du osäker på vilka kurser som finns registrerade, och på så sätt utgör din KV-lön så kan du be din närmaste chef att skriva ut detta i form av ett KV-Protokoll.

Din lokala fackliga organisation kan även förklara hur KV-systemet fungerar och hur du räknar

Johan Järvklo och Jörg Hofmann blir nya medlemmar i Volkswagen AG Supervisory Board 

Tuesday, November 24, 2015 8:00:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

Anledningen är att Berthold Huber och Hartmut Meine avgick den 20 November 2015


Ordförande för Supervisory Board Volkswagen AG, Hans Dieter Pötsch, tackade avgående ledamöter i förvaltningsrådet för så många år i tjänst på verkställande organ. Han riktade särskilt tack till Berthold Huber, som fyllde platsen som interimsordförande i förvaltningsrådet under flera månader i år:

 

- Mr Berthold Huber axlade stort ansvar under en kritisk fas och har bidragit till att stärka vårt företag. Han förde hela tyngden av sin erfarenhet och auktoritet att bära i tjänst hos vårt företag. Vi är särskilt tacksamma för det.


Dr Wolfgang Porsche, som är medlem i det verkställande utskottet och en representant för familjens aktieägare i Supervisory Board, underströk:

 

- Berthold Huber har för IG Metall, har bidragit till att utveckla innovativa och flexibla kollektivavtal som bevarade arbetstillfällen inom den tyska industrin utan att äventyra företagens konkurrenskraft. Han var en beslutsam förhandlingspartner, alltid villig att kompromissa, fri från ideologi och därför respekteras av alla. Mer än en gång, han visade mod i kritiska situationer och tog personligt ansvar. På uppdrag av aktieägarna vill jag uttrycka vår varma uppskattning för det. För mig har han alltid varit en moralisk förebild.


Bernd Osterloh, ledamot av det verkställande utskottet och ordförande i riksbanks och koncernens företagsråden i Volkswagen AG, säger:

 

- Jag har känt Berthold Huber i nästan 30 år. Jag har alltid respekterat honom för att han vart en god lyssnare och en rättvis sparringpartner, och som vart villig att fatta de rätta besluten. Det har visat sig vara särskilt värdefull under de senaste svåra veckorna. Berthold Huber har spelat en nyckelroll för Volkswagen och för våra medarbetare. Jag vill uttrycka mitt uppriktiga tack för det. Jag är säker på att han kommer att fortsätta att stödja oss i framtiden. Hans efterträdare är Jörg Hofmann, den nya första ordförande i IG Metall, som har gått med på att ansluta sig till Europas största biltillverkare.

 

- Utnämningen av Johan Järvklo från Sverige skickar en tydlig signal om att vi arbetstagarrepresentanter tycker att det är viktigt att ge våra internationella kollegor möjlighet att delta i det högsta beslutande organet.

Page 5 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt