Nyheter

 • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Fyrdagarsvecka utan löneavdrag 

Wednesday, December 2, 2009 4:02:14 PM Categories: Arbetstid Lön

En överenskommelse har träffats om arbetstidsförkortning nästa år som innebär en fortsättning av fyradagarsveckan utan bruttolöneavdrag.

Förhandlingarna har pågått i flera veckor. De fackliga organisationerna har hela tiden varit mycket tveksamma till en fortsättning av krisavtalet i första hand p.g.a. konsekvenserna för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och för a-kassan, men även av den principiella uppfattningen om vad lönesänkningsavtal innebär. Den senaste veckan har det skett en öppning.

Klubbstyrelsen beslutade efter diskussion att säga ja till företagets senaste förslag. Metallfacket i koncernen har också sagt ja till förslaget. Vi är också överens om att någon medlemsomröstning inte kommer att genomföras. I och med att samtliga klubbstyrelser inom Scania IF Metall sagt ja blir det ingen ytterligare beslutsprocess. Nuvarande avtal kommer att gälla från den 1 januari 2010. Avtalsperioden är till den 30 juni 2010.

Avtalet i korthet

 • Inget bruttolöneavdrag görs

  • Ingen påverkan i trygghetssystemen, a-kassa, sgi, mfl
 • Företaget förbinder sig att inte lägga varsel under första halvåret 2010 oavsett ev förtida uppsägning av avtalet.
 • 4-dagarsvecka skapas genom att all icke schemalagd arbetstidsförkortning förläggs till fredagar (huvudregel).
 • Scania står för mellanskillnaden för helt lediga fredagar
  • All personal - Q1
  • Volymberoende personal – Q2
 • Ingen extra reducering vid röda fredagar.
 • Q1 är fredagarna lediga oavsett om annan röd dag infaller under veckan. I Q2 flyttas ledigheten till röd dag, v 14 och 19, vilket innebär att fredagen är arbetsdag. Företaget kan bevilja permission fredagen om företaget så bedömer. Målet är att de anställda får information om det senast en månad innan.
 • Undantag från arbete – beslutas av förhandlingsrådet och informeras till förhandlingsgruppen för avtalet. Undantagna behåller arbetstidsförkortningen (komplett intjänande under Q1 – proportionerat per arbetad fredag.)
 • Saxning kan komma att förekomma enligt tidigare modell,    t ex Assistance
 • SRB utfall 2009 tas bort
 • SRB garantibeloppet 2010 tas bort
 • Lönerevisionen 2009 genomförs men retroaktiva utbetalningen skjuts från april till juni 2010
 • Utbetalningen av 2010 års semestertillägg (0.8%) skjuts fram till mars 2011. Lägsta semesterersättning enligt kollektivavtalet IF Metall ska dock utgå.
 • All övertid ersätts genom avräkning i SFA-systemet så länge saldot är negativt. Ersättningsnivån är 1,5 gånger tiden för vardagar och 2 gånger tiden på helger. Skulle uttag av övertid överskrida 10 timmar på två veckor ska förhandlingsgruppen informeras om skälen till övertiden. Ytterligare uttag ersätts enligt ordinarie övertidsregler. Parterna ska gemensamt verka för att anställda i första hand tar ut övertidsersättningen som tid istället för pengar.
 • Månadsvis ska uppföljning göras av undantag och övertidsuttag (inklusive skälen) och användning av konsulter av förhandlingsgruppen.
 • Extra bonustid 2010 i SFA-systemet tas bort
 • Deltidstjänstlediga, inkl tjänstemän 62+ kan ligga kvar på heltid om så önskas
 • Avtalslängd 1 januari 2010 till 30 juni 2010 med uppsägningstid om en månad. Skillnaden mellan förbrukad och kvarvarande arbetstidsförkortning påförs komptidsbanken.

Förhandlingarna fortsätter 

Wednesday, December 2, 2009 4:01:25 PM Categories: Arbetstid Lön

Förhandlingarna om 4-dagarsvecka fortsätter i en konstruktiv anda. Företaget tillsammans med fackförbunden på Scania skall åter igen sitta ned och diskutera frågan under dagen.

Medlemsmöte i eftermiddag 

Wednesday, December 2, 2009 4:00:26 PM Categories: Arbetstid Lön Möte

Glöm inte bort att det hålls ett medlemsmöte på Trombon i Stadshuset kl 16:30 i eftermiddag. Det som skall behandlas är verksamhetsplanen, valordningen och den eventuella fortsättningen av 4-dagarsveckan.

Orimligt krav i förhandling om fortsatt krisavtal 

Thursday, November 26, 2009 3:59:18 PM Categories: Arbetstid Lön

Företaget håller fast vid kravet att de vill ha en förlängning av krisavtalet till och med den 30 juni. Detta skulle innebära att krisavtalet skulle löpa under längre tid än vad IF Metalls ramavtal ger möjlighet till. Eftersom det är ramavtalet som öppnat för dessa typer av avtal har klubben därför inte några möjligheter att gå med på en förlängning som sträcker sig längre än 31/3 nästa år.

Vårt lokala avtal om 4-dagarsvecka löper ut 31/12 i år. I de förhandlingar klubben nu sitter i har vi utgått från att det som förhandlingen ska handla om är en förlängning som sträcker sig som längst till och med 31/3 2010. Detta har klubben gjort klart för företaget redan vid den första förhandlingen som hölls. Trots detta så fortsätter företaget att hävda 6 månaders förlängning.

Ledigheten runt jul 

Thursday, November 26, 2009 3:58:05 PM Categories: Arbetstid

Angående ledigheten runt jul så har företaget trots att klubben åtskilliga gånger påtalat att personalen behöver få klarhet i hur de är lediga under vecka 52 och 53, inte lyckats med att ge ett svar. Klubben skall under dagen lyfta frågan högre upp i företaget och hoppas att vi kan ge våra medlemmar svar i början på nästa vecka.

 

På en del områden har företaget ensidigt gått ut med information om hur ledigheten ser ut dessa veckor. Det är ingenting som man kommit överens med klubben om så ta denna information med en nypa salt i väntan på besked under nästa vecka.

Krisavtalet - 17/11 

Tuesday, November 17, 2009 3:55:00 PM Categories: Arbetstid Lön

Verkstadsklubbarna från alla orter har nu gemensamt träffat företaget i en första inledande förhandling om förlängning av det så kallade krisavtalet.

 Syftet med denna inledande träff var att bolla upp parternas krav och ståndpunkter och också att diskutera de problem som avtalet har inneburit.

 Företaget vill förlänga nuvarande avtal med 6 månader.

 I och med att det centrala ramavtal som finns mellan vårt förbund och teknikföretagen upphör den 31 mars nästa år har inte klubbarna lokalt något mandat att teckna avtal för en period som passerar det datumet.

 Exempel på frågor som togs upp var beräkningsgrunder för sjukpenninggrundande inkomst, A-kasseersättningsnivåer och övertidsuttaget.

 Ledigheten kring jul och nyår diskuterades också.

 Nästa förhandlingstillfälle är på onsdag den 25 november.

Krisavtalet 

Monday, November 16, 2009 3:53:00 PM Categories: Arbetstid Lön

Som de flesta redan säkert har hört har klubbarna för orterna träffat företaget för att analysera det nuvarande avtalet om 4-dagarsvecka och för att prata om vad som händer efter nyår.

 Här nedanför har vi kopierat in den info som efter mötet gick ut till alla chefer i organisationen:

 Samtal om en förlängning av fyradagarsveckan inleddes idag.

 Vi har hittills varit mycket framgångsrika i arbetet med att reducera kostnader, men eftersom det inte finns någon ljusning i sikte, måste vi vara fortsatt uthålliga.

 Det är bakgrunden till att företagsledningen ser ett behov av att förlänga fyradagarsveckan.

 De fackliga organisationerna och företags-
ledningen har inlett en utvärdering av den pågående fyradagarsveckan samt orienterat varandra om förutsättningarna för en förlängning.  

Målsättningen med en förlängning av fyra-dagarsveckan är att nå ytterligare kostnadsbesparingar samt fortsätta stärka kassaflödet och därmed säkra Scanias fortsatta långsiktiga framgång.  

Utgångspunkterna för en förlängning av fyradagarsveckan är desamma som tidigare

 - att undvika varsel och behålla kärnkompetensen

- säkra långsiktig framgång

- få fortsatt positiv effekt på kassaflöde och resultat  

Förhandlingar med de fackliga organisationerna om en förlängning av fyradagarsvecka inleds under denna vecka (v47).

   

Första förhandlingen om detaljerna i det här avtalet är bokat till tisdag den 17 november klockan 11. När förhandlingarna är klara kommer frågan om en förlängning att avgöras genom medlemsomröstning.

Medlemsmöte 

Monday, November 16, 2009 3:50:00 PM Categories: Möte

Onsdag den 2 december klockan 16:30 håller klubben ett medlemsmöte på Trombon i Stadshuset. Där kommer det beslutas om verksamhetsplanen för 2010 och förstås diskuteras aktuella frågor.

Fördröjning av avtalspension 

Monday, November 16, 2009 3:49:00 PM Categories: Pension

En handfull personer har den senaste tiden fått information från Fora där man hävdat att Scania ej betalat in någon avtalspension för 2008. Denna information stämmer inte. Anledningen till detta beror på ett tekniskt fel hos Fora och inte på grund av att Scania missat att betala avtalspensionen. Fora lovar att de berörda kommer att kompenseras. Följande går att läsa på Foras hemsida:

Sparare som har gått miste om en viss avkastning på grund av ett tekniskt fel hos Fora kommer att kompenseras. Det gäller de sparare som har fondförsäkringar och som inte fick sina premier överförda den 15 april.

Fora ser allvarligt på det som inträffade och Foras styrelse har fattat beslut om kompensation till alla drabbade. Ersättningen ska baseras på individuell bedömning beroende på vilka enskilda fonder individen har valt. Kompensationen kommer att stämmas av mot värdeutvecklingen i sparandet och beloppet kommer att föras över till pensionsförvaltarna. Den maximala ersättningsperioden är två månader.

Vad som händer nu är att Fora har skickat över information om de personer som berörs till de valda pensionsförvaltarna som räknar fram värdeutvecklingen på de individuella fonderna.

Alla sparare som är berörda kommer i november och december att få ett brev som förklarar orsaken till ersättningen och ersättningens storlek. Kompensationen förs även över till valda förvaltare under november och december.

På nästa års pensionsbesked från Fora kommer den uppdaterade årsavstämningen för 2009.

Har ni frågor om detta, kontakta Foras kundcenter på 08-787 40 10.

Ledighet vecka 52 och 53 

Monday, November 16, 2009 3:46:00 PM Categories: Arbetstid

Många av oss undrar hur ledigheten runt jul kommer att läggas. När det gäller vecka 52 så inträffar julafton på torsdag, varpå både torsdag och fredag normalt är arbetsfria dagar. Gällande vecka 53 infaller den sista dagen på året på en torsdag. Det innebär att alla som avtalet om
4-dagarsvecka gäller måste få sin arbetstid reducerad för den veckan innan årets slut eftersom avtalet då löper ut.

Eftersom vi har ett gällande krisavtal om reducering av arbetstiden ska arbetstiden reduceras även de här veckorna. Företaget har inte gett något annat svar angående vecka 52 än det som vi här kopierat från inline:

Arbetstiden reduceras på samma sätt som andra veckor. På grund av variationer i produktionsvolymerna kan ännu inte definitivt besked lämnas om när den lediga dagen kan läggas ut. Besked om förläggningen lämnas så snart som möjligt.

 Vecka 53 är fortfarande olöst och kompliceras av att fredagen den veckan kalendariskt ligger på andra sidan nyår.

I övrigt lämnar inte företaget något besked som hjälper individen att planera sin julledighet. Företagets förhandlare gav tipset om att om man har behov av att kunna planera på ett bättre sätt får man söka ledigt som vanligt.

Page 42 of 42 << < 20 35 36 37 38 39 40 41 42

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt