Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Kommentarer kring det nya avtalet 

Tuesday, April 2, 2013 2:13:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Avtalsrörelsen Övrigt

Preliminärt avtal är klart mellan parterna idag den 2 april 2013.

 

Avtalet, som gäller tre år, innehåller ett värde på ca 6,8 %. löneökningar  står för majoriteten av värdet (6,2%), delpensionsavsättningar 0,6% samt en utökad föräldralön med en månad.

 

Från klubbens sida känns det bra att ett avtal kom till stånd med ett acceptabelt innehåll.

De exakta formuleringarna kring samtliga villkorsfrågor har vi i skrivande stund inte fått tag på men detta kommer vi att återkomma till i senare uppdateringar.

 

I nästa vecka kommer det hållas ett avtalsråd på förbundet där det preliminära avtalet kommer diskuteras.

 

Scania Verkstadsklubb

 

Nytt avtal klart 

Tuesday, April 2, 2013 12:34:00 PM Categories: Avtalsrörelsen

från IF Metalls hemsida:

 

I dag (2/4) sa IF Metalls förhandlingsdelegationer ja till nya preliminära 3-årsavtal med 6,8 procent i avtalsvärde.

 

- Avtalen ger rimliga förutsättningar för reallöneökningar och uppfyller industrins lönenormerande roll. Ett längre avtal ger stabilitet och möjliggjorde att vi fick framgångar både för arbetstidsfrågan och föräldraförsäkringen, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Samtliga fem avtal löper på tre år från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016.

 

Avtalsvärdet för de tre åren är 6,8 procent.  På Teknikavtalet, som är det största avtalsområdet, används 6,2 procent av dessa till löneökningar och resten till delpension.

 

För övriga avtalsområden skiljer sig fördelningen mellan löneökningarnas storlek och avsättning till olika arbetstidslösningar. Räknat på Teknikavtalet som har en snittlön på cirka 25 000 kronor ökar lönerna i genomsnitt med 1 550 kronor.

 

På avtalsområdet med lägst genomsnittsförtjänst, Teko-industrierna, ökar lönerna i genomsnitt för respektive avtalsår med 483, 516 och 588 kronor, dvs. totalt 1 587 kronor.

 

Förändringar i arbetstiden

På exempelvis Teknikavtalets område har en möjlighet till delpension från 60 år införts. Under avtalsperioden avsätts 1,5 procent för att bygga upp kapital till en kommande delpension.

 

På Stål- och metallavtalets område finns redan avsättning till delpension. I stället har överenskommelse träffats om Trygghet och flexibilitet. I korthet innebär det att arbetstiden till viss del kan variera efter orderingång genom avsättningar till arbetstidskonton.

 

- De olika lösningar som är gjorda på arbetstidens område ökar människors trygghet och frihet och möjliggör för många att på sikt kunna gå i delpension från 60 års ålder, eller välja att jobba längre men på deltid, säger Anders Ferbe.

 

Avtalen som tecknats är Teknikavtalet IF Metall, Stål- och metallavtalet, Gemensamma metallavtalet och avtalen för Kemiska fabriker, Allokemisk industri och Teko. De berör 166 000 medlemmar.

 

De preliminära överenskommelserna ska behandlas på IF Metalls avtalsråd den 11 april och därefter tas av förbundsstyrelsen.

Avtalsnytt Februari 2013 

Friday, February 22, 2013 8:31:00 AM Categories: Avtalsrörelsen

 

IF Metall har nu fått nu fått ett bud från arbetsgivarna i dom centrala förhandlingarna. Budet innebär att arbetsgivarna förkastar i princip samtliga våra avtalskrav.

 

Det arbetsgivarna själva kommer med är en öppning när det gäller löneökningarna. Man vill ha ett 3-årigt avtal där den totala kostnadsökningen för arbetsgivarrsidan ligger på 4.5 %. I detta så har man lämnat en öppning att diskutera vårat krav när det gäller delpension. Men det kommer givetvis att avräknas från dom 4.5 %.

 

Arbetsgivarna står dock fortfarande kvar vid sitt krav att avtalet ska vara dispositivt. Så deras krav kan med andra ord innebära att det blir 0 % i löneökning under 3 år!

 

Arbetsgivarna har också förtydligat sitt krav när det kommer till den 5-timmars korridoren som man vill ha in. Man ska kunna lägga ut timmarna måndag till fredag utanför ordinarie arbetstid, eller på annan tid efter lokal överenskommelse. IF Metall anser att budet är fullkomligt orimligt.

 

 

Där kan du även se en intervju med IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe, där han kommenterar avtalsförslaget som Teknikföretagen, Teko och Industri- och kemigruppen överlämnat till IF Metall.

 

Skribent: Stefan Leiding

Robert Nyberg 

Friday, February 22, 2013 8:25:00 AM Categories: Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Copyright © 2001 - 2013 Robert Nyberg

Sammanfattning från Årsmötet 

Friday, February 22, 2013 8:19:00 AM Categories: Aktuellt på Scania Möte

 

Den 13:e Februari var det dags för Scania verkstadsklubbs årliga medlemsmöte.

 

Som ordförande för mötet bjöds Marie Heikkinen in. Marie är vice ordförande för LO-sektionen

i Södertälje och nominerad till ordförande för Socialdemokraterna i Södertälje.

 

Vi gick igenom verksamhetsberättelser, handlingsplaner och de medverkande på mötet fattade

beslut kring 2013 års verksamhetsplan.

 

Valberedningen presenterade sitt förslag på kandidater som stod på nyval såväl som omval.

Styrelsens sammansättning blev utifrån den demokratiska omröstningen som följer:

 

 

Föräldraledighet 

Friday, February 22, 2013 8:10:00 AM Categories: Agera! Tips & Råd Övrigt

 

Verkstadsklubben har haft en tvist med företaget om rätten att få komma tillbaka till ett likvärdigt arbete efter föräldraledighet.

 

En lokal förhandling mellan företaget och klubben

 avslutades utan att vi kunde komma överens

och en central förhandling påkallades av verkstadsklubben.

 

I den aktuella förhandlingen handlade det

om en medlem som arbetar på provriggarna

vid växellådsmonteringen. Ett arbete

som kräver god kännedom om hur monteringen

går till och om växellådan överlag.

Rekryteringen till riggarna sker i huvudsak

bland de erfarna montörerna.

 

"Rekrytering till riggarna sker

     Sker i huvudsak bland de

erfarna montörerna"

När vår medlem efter ca 4 månaders föräldraledighet

skulle komma tillbaka till

sina arbetskamrater och sin arbetsplatts,

sa företaget att det inte fans någon vakans

där. Företaget hade i stället hittat en vakans

på line och hävdade att detta arbete

var likvärdigt. Enligt oss ett enklare mer

styrt arbete och dessutom ett väldigt dåligt

utnyttjande av den kompetens som vår

medlem skaffat sig, efter att ha jobbat ca

10år på provriggarna.

 

"Företaget hade istället hittat en

vakans på line"

 

Tvisten löstes den här gången med att medlemen själv hittade ett nytt jobb på en annan verkstad.

Verkstadsklubben har dock en viktig fråga till företaget: Vilka signaler sänder detta?

 

Skall man behöva vara orolig för att mista en position som man slitit och kämpat sig till,

bara för att man vill utnyttja sin lagstadgade rätt att vara föräldraledig en period.

 

Vi på verkstadsklubben tycker inte att detta rimmar så bra med det som Scania skriver i sina fina dokument, om respekt för individen och om att vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Skribent: Michael Gustafsson

 

 

 

 

Om olyckan är framme! 

Friday, February 22, 2013 7:50:00 AM Categories: Arbetsmiljö Försäkringar Tips & Råd

 

Eftersom vi förstått att det kan finnas en del frågetecken vad gäller arbetsskador, olycksfall, tillbud och dylikt, tänkte vi här lite kort informera vad som gäller vid rapportering, frånvaro, ersättningar osv.

 

Till att börja med så kanske begreppet arbetsskada behöver definieras.

En tumregel för att skilja på tillbud och olycksfall är som följer:

 

 

Arbetsskada:

 

Personskada som uppkommit genom arbetsolycksfall, arbetssjukdom eller färdolycksfall

 

Arbetsolycksfall:

 

Personskadan har uppkommit i samband med en särskild händelse. Händelsen ska vara:

 

• relativt kortvarig och oförutsedd

 

Arbetssjukdom:

 

Skadlig inverkan i arbetet. Exempel på skadliga faktorer som kan leda till arbetssjukdom är:

 

• tungt eller ensidigt arbete,

• vibrationer eller skakningar,

• buller,

• kemikalier

• psykiskt påfrestande arbetsförhållanden

 

Färdolycksfall:

 

Personskadan har uppkommit under direkt färd, till eller från arbetet.

 

Tillbud:

 

Oönskad händelse som med marginalerna på fel sida kunde ha orsakat arbetsolycksfall med personskada

 

Andra avvikelser:

 

Förhållanden och beteenden i arbetsmiljön som skulle kunna leda till tillbud eller arbetsolycksfall / arbetssjukdom

 

Elolyckor och –tillbud:

 

Olyckor och tillbud i samband med elektricitet ska också rapporteras till eldriftsansvarig på Dynamate (Elanläggningar-Ansvar) som i sin tur ska rapportera till Elsäkerhetsverket. Arbetsskada, tillbud och andra avvikelser ska utredas av chef i samråd med skyddsombud, berörd arbetstagare och förbättringsgrupp.

 

Om du gör dig illa på arbetstid gör du själv bedömningen om du behöver uppsöka läkare eller ej. Om så är fallet så skall du i första hand vända dig till Scanias Hälsocenter uppe vid syd.

 

När olyckan vart framme!

 

Får jag betalt fast jag går till läkare?

 

- Åker du till Scania Hälsocenter under arbetstid utgår permission med full betalning. Du skall koda ”01 Arbetsskada”.

 

Vad kostar ett besök på Scania Hälsocenter?

 

- Du behöver inte betala någon avgift på Hälsocenter om skadan skett under arbetstid. Detta gäller dock endast akutvård dvs. inte förslitningsskador eller dylikt.

 

Vad händer sedan?

 

- Du skall prata med din närmaste chef för att skriva en arbetsskadeanmälan.

Du kan ta hjälp av ditt Skyddsombud.

Prata även med din lokala försäkringsinformatör om eventuella försäkringspåföljder.

 

Vad händer om jag blir borta från jobbet pga. en arbetsskada?

 

- Fr.o.m 1 april 2012 har vi full ersättning

från första dagen vid sjukfrånvaro som

beror på ett olycksfall i arbetet.

Reglerna är samma som vid vilken annan

sjukfrånvaro som helst, dvs. första dagen

är karensdag- därefter sjuklön i 14 dagar

sedan sjukpenning från Försäkringskassan.

 

Har du frågor eller behöver hjälp av antingen Försäkringsrådgivare eller

Skyddsombud, Ta hjälp av din fackliga organisation. Du kan även läsa

mer på vår hemsida på www.scaniafacken.com, under fliken Försäkringar.

 

Skribent: Erik Eklund, Riitta Tuscinska

och Bo Luthin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkstadsklubbens förslag till valberedning 

Wednesday, January 30, 2013 9:49:00 AM Categories: Agera! Möte

På årsmötet som hålls den 13:e feburari kl 16.30 i sjökringlan kommer det hållas val. Bland annat på de positioner vi tidigare redogjort för i klubbladetoch här på hemsidan. Vi kommer på mötet även att välja ledamöter och suppleanter till klubbens valberedning. Här nedan följer klubbstyrelsens förslag till valberedning:

 

Klubbstyrelsens förslag till valberedning

2 st Ordinarie ledamöter valberedningen, 2 år

  • Hans Cronlund
  • Carl Doland

2 st suppleanter valberedningen, 1 år

  • Peter Shestopalov
    Musa Bedanho

Årsmöte 2013 

Monday, January 28, 2013 2:59:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Möte Övrigt

 

Den 13:e Februari är det dags att hålla årsmöte för Scania verkstadsklubb Södertälje. Mötet kommer att hållas kl 16:30 på restaurang Sydkringlan. Vi kommer att gå igenom verksamhetsberättelse för året som gått, och fatta beslut kring 2013 års verksamhetsplan.

 

På mötet kommer vi även att hålla val för de positioner i verkstadsklubbens styrelse som finns listade här nedan. På denna lista kan ni även se valberedningens förslag samt de övernomineringar som finns till styrelsen. Det är viktigt att du deltar, detta är din chans att välja vem som skall representera dig i verkstadsklubbens styrelse.

 

Du som deltar på mötet utanför ordinarie arbetstid kommer att få övertidsersättning i enighet med utvecklingsavtalet. Om du deltar på mötet under arbetstid skall du koda "18 fackl/UVA" i Time. Är du på mötet utanför arbetstid kodar du "14 Öt fackl/UVA" i time.

 

Nedan kan du se de slutgiltiga förslagen från valberedningen, Scania Verkstadsklubb 2013-01-15

 

Vi ser fram mot att träffa så många medlemmar som möjligt på årsmötet. Det är viktigt att just du är med och påverkar.

Hjärtligt välkomna / Scania Verkstadsklubb

Arbetet nu och då 

Monday, January 28, 2013 2:50:00 PM Categories: Arbetsmiljö

För länge sedan var arbetet i en fabrik väldigt hantverksbetonat, men i takt med volymökningar till följd av större efterfrågan, var man tvungen att effektivisera produktionen. Industriarbetet på fabrikerna liknade då till stor del arbetet på de mindre mekaniska verkstäderna, dvs. att en arbetare i större utsträckning följde produkten från början till slut.

 

När industrin i Sverige och framförallt här på Scania tog fart på riktigt ansåg man att man var tvungen att slå sig ifrån det gamla arbetssättet, dels för att det tog för lång tid, men också för att det inte var kostnadseffektivt nog. Man har därför under de senaste årtiondena klippt och klistrat från ett flertalet olika arbetsmodeller. En stor influens vad gäller arbetssätt och produktionsteknik är den japanska marknaden, och ett företag som varit ledande inom att skapa en effektiv och vinstdrivande produktion är Toyota. På Scania kan man känna igen varumärken såsom "just in time", "kaizen", "nollfel" osv. Dessa kommer från just Japan.

 

En arbetare är idag ett lätt utbytbart kugghjul i det stora maskineriet. Är det så vi vill ha det?

 

Vi har länge varit kritiska till en del av följderna som 5+1 systemet medbringar. 5+1 innebär att man jobbar i mindre grupper på mindre områden, vilket leder till ökad risk för förslitningsskador och ett minskat arbetsinnehåll. På monterings linjerna syns och märks det extra tydligt vad 5+1 gjort med arbetsmiljön. Rehabiliteringarna ökar, och tillfällig inhyrd personal med kort inlärningstid verkar vara melodin för den framtida industrin.

 

 

  

Vår vision är ett hållbart arbete

Det vi arbetar för, är att i samverkan med företaget komma fram till en arbetsorganisation som är effektiv, men som också är hållbar för våra medarbetare och deras utveckling.

 

Vårt mål är att man skall jobba max 75% av arbetstiden starkt styrt och bundet, resten av tiden skall man kunna utföra andra arbetsuppgifter av olika karaktär. Exempel på detta kan vara beredning, planering, underhåll, programmering osv. Alltså uppgifter som ändå utförs skall kunna läggas till de rent produktionsrelaterade. Detta kommer både öka arbetsinnehållet för våra medlemmar, samt att öka deras kompetens.

 

Vi har ju faktiskt samma mål och det är att skapa en effektiv produktion i en exceptionell arbetsmiljö. Människor skall kunna komma in på vårat företaget som unga vuxna och gå ut därifrån vid pension, utan att ha arbetsrelaterade skador!

 

Skribent: Erik Eklund & Malena Danell

Page 20 of 41 << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt